19th August 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn dod i Lanelli

MAE Llanelli yn paratoi i gynnal yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd am y tro cyntaf erioed yr wythnos nesaf (Mai 2-4).

Bydd pobl o genhedloedd Celtaidd Prydain yn dod i’r dref i fwynhau’r ŵyl, dysgu am ddiwylliannau gwahanol a dathlu cyflawniadau’r rhai hynny sy’n gweithio yn y diwydiant cyfryngau.

Cynhelir rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol yn Theatr y Ffwrnes a Gwesty Parc y Strade, a bydd gŵyl ymylol a drefnir gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cael ei chynnal mewn lleoliadau eraill yng nghanol y dref.

Digwyddiad blynyddol yw’r ŵyl sy’n dathlu doniau darlledu a ffilm o’r Alban, Iwerddon, Ynys Manaw, Cernyw, Llydaw a Chymru, a hynny dros dri diwrnod.

Cefnogir yr ŵyl gan sefydliadau o feysydd darlledu, ffilm, diwylliant a datblygu economaidd, ac mae’n denu pobl o bwys sy’n gweithio ar ffilmiau annibynnol a masnachol, rhaglenni teledu a hysbysebion.

Bydd y dref yn dod yn ganolbwynt i unrhyw un sy’n gweithio yn y cyfryngau ac sy’n cael ei ysbrydoli gan y maes, a bydd seremoni wobrwyo, cinio gala a gweithgareddau gan gynnwys anerchiadau arbennig, gweithdai a seminarau.

Disgwylir i’r digwyddiad roi hwb o ryw £200,000 i’r economi leol, gan fod o fudd i fusnesau twristiaeth a lletygarwch yn benodol.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym yn falch iawn o gael croesawu’r Ŵyl Cyfryngau Celtaidd i Sir Gaerfyrddin. Gweithion ni’n galed â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a phartneriaid eraill i ddod â’r ŵyl hon i Lanelli, yn wyneb cystadleuaeth gref gan eraill.

“Dyma gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth o gyfleoedd sydd eisoes ar gael yn Sir Gaerfyrddin o ran y cyfryngau, gan gynnwys y cyfleoedd sy’n cael eu creu gan ddatblygiad Yr Egin yng Nghaerfyrddin ac adleoli S4C.

“Bydd yr ŵyl yn dod ag amrywiaeth eang o bobl ddawnus at ei gilydd i ddathlu’r cyfryngau a diwylliant a bydd yn agor y drysau i lawer o bobl wrth iddynt rwydweithio â phobl o’r un anian. Bydd hefyd, heb os, yn ysbrydoliaeth i bobl ifanc sy’n dechrau gyrfa ym myd y cyfryngau.

“Mae’r digwyddiad hwn yn cadarnhau safle Llanelli fel canolfan bwysig ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau a chanddi sector diwylliannol a thwristiaeth bywiog a llewyrchus. Mae gan y dref ddigon i’w gynnig, megis cyfleusterau pwrpasol Theatr y Ffwrnes a Stiwdio Stepni, amrywiaeth gynyddol o atyniadau i ymwelwyr megis Plas Llanelly, Clwb Golff Machynys, ynghyd â chynnydd o ran nifer y gwelyau a llety o safon i ymwelwyr.

“Rydym yn falch fod trefnwyr yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn cydnabod amrywiaeth a maint y cyfleoedd a gynigir yma yn Sir Gaerfyrddin.

“Bydd gwestai, bwytai, tafarndai a manwerthwyr oll ar eu hennill, ac wrth gwrs rydym yn gobeithio y bydd pobl Llanelli yn rhoi croeso cynnes i’n gwesteion.”

Cynhelir Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2018 o ddydd Mercher, 2 Mai hyd ddydd Gwener, 4 Mai. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan yr ŵyl www.celticmediafestival.co.uk

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: