Friday, October 7, 2022
Ymunwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fel aelod annibynnol : Join the Dyfed-Powys Police and Crime Panel as an independent member

Ymunwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fel aelod annibynnol : Join the Dyfed-Powys Police and Crime Panel as an independent member

MAE Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn chwilio am ddau aelod i ymuno â’r panel i gefnogi a herio Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys.

Mae’r Panel yn cynnwys aelodau a enwebwyd gan Gynghorau Sir Caerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys ynghyd ag o leiaf ddau aelod annibynnol.

Mae cyfleoedd bellach wedi codi i ddau aelod annibynnol ymuno â’r Panel i gyflawni rolau statudol allweddol a fydd yn helpu’r Comisiynydd i gyflawni ei rôl yn effeithiol.

Bydd disgwyl i’r Aelodau fynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd rheolaidd yn ogystal â chymryd rhan yn broses o wneud penderfyniadau, creu adroddiadau a gwneud argymhellion i’r Comisiynydd.

Byddant yn adolygu drafft o Gynllun Heddlu a Throseddu blynyddol y Comisiynydd a’r gyllideb ddrafft flynyddol, yn adolygu ac yn craffu ar ei benderfyniadau a’i weithredoedd, ac, os oes angen, yn adolygu’r bwriad i benodi neu i ddiswyddo’r Prif Gwnstabl ac uwch benodiadau eraill yr heddlu.

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos y gallant gymryd ymagwedd gytbwys a gwrthrychol at gefnogi’r Panel a’r Comisiynydd, gwneud penderfyniadau strategol a gwybodus, a dehongli a chwestiynu gwybodaeth ariannol, ystadegol a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â pherfformiad.

Bydd angen iddynt hefyd weithredu fel ‘cyfaill beirniadol’, gan herio safbwyntiau neu gynigion ar gyfer newid yn adeiladol.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 31 Mai, a bydd penodiadau i’r Panel yn cael eu gwneud tan 31 Hydref, 2024.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.panelheddluathroseddudp.cymru

 

THE Dyfed Powys Police and Crime Panel is looking for two members to join them in their work to support and challenge the Dyfed Powys Police and Crime Commissioner.

The Panel is made of up of members nominated by Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire and Powys county councils along with at least two independent members.

Opportunities have now arisen for two independent members to join the Panel and carry out key statutory roles that will support the Commissioner exercise his role effectively.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Members will be expected to attend and take part in regular meetings and take part in decision making, creating reports and making recommendations to the Commissioner.

They will review the Commissioner’s annual draft Police and Crime Plan and annual draft budget, review and scrutinise his decisions and actions, and if necessary review the proposed appointment or removal of the Chief Constable and other senior police force appointments.

Applicants will need to demonstrate that they can take a balanced and objective approach in supporting the Panel and the Commissioner, make strategic and well-informed decisions, and interpret and question financial, statistical and performance related information.

They will also need to be able to act as a ‘critical friend’, challenging views or proposals for change constructively.

Applications close on May 31, and appointments to the Panel will be made until October 31, 2024.

For further information, visit www.dppoliceandcrimepanel.wales

 

 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: