1st July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Ymgynghorydd yn Ysbyty Tywysog Philip wrth wraidd astudiaeth i wella’r broses o hunanreoli diabetes

Mae astudiaeth beilot fechan wedi canfod bod gwylio ffilmiau gwybodaeth iechyd byr ar-lein, trwy ffôn clyfar neu lechen, yn gallu helpu cleifion sydd â diabetes math 2 i leihau lefel eu glwcos gwaed.

Cafodd cyfres o ffilmiau byrion eu ‘rhagnodi’ i bobl a oedd newydd gael diagnosis o ddiabetes math 2, ochr yn ochr â thriniaethau safonol, a hynny gan feddyg teulu neu nyrs practis mewn dau bractis meddyg teulu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Roeddent yn cynnwys teitlau fel ‘What is diabetes?’; ‘What can I eat?’; ‘Diabetes and weight’; ‘Looking after your feet’; ‘Stopping smoking’; a ‘Medication and monitoring’.

Ar ôl dim ond 3 mis, dangosodd profion rheolaidd welliant arwyddocaol yn glinigol o ran HbA1c – marciwr sefydledig ar gyfer rheoli diabetes. Ar y llaw arall, ni welwyd gostyngiad o ran HbA1c yn y rhai nad oeddent wedi gwylio’r ffilmiau.

Dywedodd sefydlydd yr astudiaeth, Dr Sam Rice, Meddyg Ymgynghorol ac Endocrinolegydd yn Ysbyty Tywysog Philip, a Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae presgripsiynau digidol yn annog pobl i gyrchu gwybodaeth iechyd arbenigol, cyngor ymarferol a chefnogaeth emosiynol o gysur eu cartref eu hunain”.

“Gall cleifion a gofalwyr wylio pob ffilm ysgogiadol gynifer o weithiau ag sy’n ofynnol ac, yn hollbwysig, ar adeg pan fo’r unigolyn yn wynebu her iechyd newydd,” meddai.

Ychwanegodd Dr Rice, “Gyda hunanreoli gan y claf yn cael ei gydnabod fel triniaeth gynyddol bwysig, mae’n galonogol gweld bod yr ateb cost isel a phosibl hwn yn cyrraedd llawer mwy o gleifion nag a fyddai’r achos fel arall.

“Trwy ragor o ymchwil, efallai y byddwn hyd yn oed yn gweld bod llwyddiant y broses o wylio ffilm yn dod yn gam i hwyluso ac annog pobl sy’n byw â chlefyd cronig i fynychu rhaglenni addysgol mwy strwythuredig.”

Cynhaliwyd yr astudiaeth gan Brifysgol Abertawe, a hynny ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Cafodd ei chefnogi hefyd gan raglen Hyrwyddwyr Clinigol Diabetes UK.

 

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: