29th July 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Llanerch Field, Llanelli

Mae’r broses ymgynghori ynglŷn â chael adeilad newydd gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer Ysgol Dewi Sant yn parhau.

Gofynnir i bobl roi eu barn ar adeilad arfaethedig gwerth £9.1miliwn yn Llanerch i gymryd lle safle presennol Ysgol Dewi Sant ac adeiladau’r ysgol nad ydynt yn cyrraedd safonau Sir Gaerfyrddin.

Byddai adeilad arfaethedig yr ysgol, a fyddai’n fodern ac o’r safon flaenaf, yn darparu ar gyfer y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg, gyda 420 o leoedd addysg gynradd a 60 o leoedd meithrin ar gael.

Byddai’r ysgol wedi’i hadeiladu dros ddau lawr gydag ystafelloedd dosbarth mwy o faint â chyfleusterau TG integredig, neuadd amlbwrpas a darpariaeth arbenigol ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Byddai’n darparu nifer o fuddiannau cymunedol hefyd megis y maes parcio oddi ar y safle at ddefnydd yr ysgol a’r gymuned.

Yn amodol ar gael caniatâd cynllunio ar gyfer yr Ysgol Dewi Sant newydd, byddai gwaith cynllunio yn dechrau ar ailddatblygu Ysgol Penygaer, a fyddai’n symud i safle presennol Ysgol Dewi Sant ar ôl i’r ysgol honno symud i’w chyfleuster newydd.    

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Cynhelir yr ymgynghoriad tan 11 Hydref, a gall pobl gymryd rhan ar-lein neu ymweld â Llyfrgell Llanelli lle mae copïau caled ar gael.

Disgwylir y bydd cais cynllunio ffurfiol yn cael ei gyflwyno yn dilyn y cyfnod ymgynghori o bedair wythnos. Bydd yr adborth o’r ymgynghoriad yn cael ei grynhoi mewn adroddiad ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio, a fydd yn ffurfio rhan o’r broses.

Byddai’r buddsoddiad mawr hwn yn rhan o Raglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin, a gaiff ei hariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru, drwy ei menter Ysgolion yr 21ainGanrif.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae’r broses ymgynghori yn hanfodol i helpu i lywio’r broses gwneud penderfyniad ac mae angen i ni gael cynifer o sylwadau â phosibl er mwyn gwneud penderfyniad cytbwys a theg.”

For More Great News Stories Click The Banner
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: