Tuesday, November 29, 2022
Ymgynghoriadau ynghylch ysgolion ar y gweill

Ymgynghoriadau ynghylch ysgolion ar y gweill

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymgynghori ar bedwar cynnig gwahanol ynghylch ysgolion yn y sir.

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar y cyngor i adolygu nifer a math yr ysgolion sydd ganddo a gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau a’r cyfleusterau i ddarparu’r cyfleoedd y mae plant yn eu haeddu.

O ganlyniad, mae rhaglen eang i wella adeiladau ysgolion a gwella cyfleoedd dysgu ar waith ledled Sir Gaerfyrddin, a hyd yma mae swm o £295 miliwn wedi’i wario ar ysgolion cynradd ac uwchradd ledled y sir, gan ddarparu cyfleusterau ac adeiladau o’r radd flaenaf i roi’r addysg orau posibl i blant.

Bellach gofynnir i gymunedau lleol am eu barn ar bedwar cynnig gwahanol i wneud y canlynol:

adolygu’r ddarpariaeth addysg gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwellian; newid ystod oedran Ysgol Gynradd Dyffryn y Swistir o 4-11 i 3-11; adolygu’r ddarpariaeth addysg gynradd yn ardaloedd Blaenau a Llandybïe a hefyd ad-drefnu ac ailfodelu’r Gwasanaethau Cymorth Ymddygiad yn Ysgol Rhyd-y-gors er mwyn gwella’r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae’r ymgynghoriadau’n cael eu cynnal am chwe wythnos, gan ddod i ben ar 21 Chwefror, a byddant yn rhoi cyfle i bawb yn y cymunedau lleol ddweud eu dweud, naill ai drwy’r tudalennau ymgynghori ar wefan y cyngor neu drwy e-bostio neu ysgrifennu at y cyngor os yw’n well ganddynt.

Mae dolenni i’r dogfennau ymgynghori yn cael eu hanfon at bawb sydd â diddordeb a bydd yr Adran Addysg yn trefnu sesiynau galw heibio rhithwir fel y gall cymunedau drafod y cynigion a gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt.

Mae rhai sesiynau anffurfiol eisoes wedi’u cynnal gyda rhieni a llywodraethwyr i roi cyfle iddynt siarad â swyddogion a gofyn unrhyw gwestiynau am y cynigion.

Bydd y wybodaeth a gesglir o’r ymgynghoriadau yn rhan o’r adroddiad ymgynghori a gyflwynir i’r Bwrdd Gweithredol i’w ystyried yn dilyn y cyfnod ymgynghori.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant:

“Mae rhwymedigaeth statudol ar y cyngor i adolygu nifer a math y lleoedd mewn ysgolion yn barhaus a darparu gwasanaethau yn unol â safonau clir drwy’r dulliau mwyaf economaidd ac effeithiol.

“Mae angen i’n hysgolion allu darparu ystod eang o wasanaethau i’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, ac mae’n bwysig bod darpariaeth yn y dyfodol yn adlewyrchu patrymau newidiol y boblogaeth, a bod ysgolion wedi’u lleoli yn y man cywir a bod ganddynt adeiladau a chyfleusterau sy’n addas i ddiwallu anghenion dysgwyr yr 21ain ganrif.

“Mae’n bwysig bod cymunedau lleol a’r rheiny sydd â diddordeb yn rhoi eu barn ar y cynigion ynghylch eu hysgolion. Mae’r holl fanylion ynghylch pob un o’r cynigion i’w gweld ar wefan y cyngor, neu gallwch gysylltu â ni os oes angen copïau papur arnoch.

“Os oes gennych unrhyw gwestiynau, byddwn yn eich annog i fynychu un o’r sesiynau galw heibio rhithwir sy’n cael eu trefnu. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn cyn gynted â phosibl. Os na allwch fod yn bresennol, cysylltwch â ni i siarad â’n swyddogion.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cynigion ac i gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein, ewch i’r tudallenau ymgynghori ar y wefan.

Ar gyfer pob ymholiad arall, anfonwch e-bost i DECMEP@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 246426.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: