28th November 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Ymestyn ymgyngoriadau sy’n cael eu cynnal o dan y Côd Trefniadaeth Ysgolion tan 16 Gorffennaf

BYDD ymgyngoriadau sy’n cael eu cynnal o dan Gôd Trefniadaeth Ysgolion Cymru 2018 yn cael eu hymestyn tan ddiwedd tymor yr haf i sicrhau bod pawb yn gallu dweud eu dweud.

Cyfarfu Bwrdd Gweithredol y cyngor heddiw (dydd Llun, 1 Mawrth) ac mae wedi penderfynu ymestyn y cyfnodau ymgynghori ar gyfer yr ymgyngoriadau canlynol tan ddydd Gwener, 16 Gorffennaf:

• Cynnig i adolygu’r ddarpariaeth addysg gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian

• Cynnig i newid ystod oedran Ysgol Dyffryn y Swistir o 4-11 i 3-11

• Cynnig i adolygu’r ddarpariaeth addysg gynradd yn ardaloedd Blaenau a Llandybïe

• Cynnig i ad-drefnu ac ailfodelu’r gwasanaethau cymorth ymddygiad yn Ysgol Rhyd-y-gors er mwyn gwella’r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc

• Cynnig i newid natur y ddarpariaeth yn Ysgol y Felin

Mae’n dilyn Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd i’r Cyngor Llawn ar 10 Chwefror ynghylch a yw’n briodol ymgynghori ar ddarpariaeth addysg yn ystod y pandemig.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau anstatudol newydd ar arferion gorau o ran ymgynghori ar gynigion trefniadaeth ysgolion yn ystod y pandemig lle mae’n argymell y dylid ymestyn cyfnodau ymgynghori i ganiatáu i gynifer o bobl â phosibl ystyried y cynnig a dweud eu dweud.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae’n rhaid i ni gofio nad yw’r cyfyngiadau a roddwyd ar waith mewn ymateb i bandemig y coronafeirws yn golygu nad yw cynigion statudol ar gyfer ad-drefnu ysgolion yn gallu mynd rhagddynt. Fodd bynnag, dylai awdurdodau lleol ystyried goblygiadau’r cyfyngiadau hynny a chymryd pob cam posibl i sicrhau bod ymgyngoriadau’n deg ac yn gynhwysol gan gydnabod yr amgylchiadau unigryw y maent yn digwydd ynddynt yn ystod pandemig y coronafeirws.

“Cyhoeddwyd y canllawiau anstatudol gan Lywodraeth Cymru ddau ddiwrnod ar ôl i ni basio’r Rhybudd o Gynnig yn y cyngor llawn. Maent yn dweud lle y bo’n bosibl y dylem ystyried a ddylid gohirio ymgyngoriadau neu ymestyn yr amserlen i ganiatáu i gynifer o bobl â phosibl ddweud eu dweud. Er nad yw’n ofynnol i ni gynnal cyfarfodydd ymgynghori, mae’r côd hefyd yn cydnabod y gall y rhain fod yn ddefnyddiol iawn i rannu gwybodaeth ac i bobl fynegi eu barn.

“Fel cyngor rydym yn annog pobl i fynd i sesiynau ‘galw heibio’ a chyfarfodydd rhithwir ac wrth gwrs gallant ysgrifennu atom a’n ffonio’n uniongyrchol. Mae’r canllawiau yn dweud y dylem gymryd pob cam i oresgyn unrhyw rwystrau i ymgyngoriadau ac fel sir rydym wedi gwneud hynny. Fodd bynnag, rwy’n cynnig ein bod yn ymestyn y cyfnod ymgynghori ar gyfer y prosiectau hyn mewn perthynas â’r Côd Trefniadaeth Ysgolion tan ddiwedd tymor yr haf, hynny yw dydd Gwener 16 Gorffennaf.”

Dywedodd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, y byddai ymestyn y cyfnod ymgynghori tan 16 Gorffennaf hefyd yn rhoi amser i bobl baratoi cynllun busnes arall os oeddent yn dymuno gwneud hynny a gallai swyddogion eu cynghori ar gynnwys gofynnol y math hwnnw o gynllun, er enghraifft, cymuned Mynyddygarreg sydd wedi mynegi eu pryderon.

Eiliodd y Cynghorydd Cefn Campbell gynnig y Cynghorydd Davies gan ychwanegu: “Rwy’n credu ei fod yn gynnig doeth a synhwyrol o dan yr amgylchiadau; mae’r Cynghorydd Davies wedi datgan ein bod wedi dilyn y canllawiau o dan y Côd Trefniadaeth Ysgolion drwy’r amser. Ond mae hyn yn rhoi pob cyfle i rieni a staff a phawb arall roi eu barn. Mae’r ymateb a gawsom hyd yn hyn wedi profi bod ein hymgynghoriad wedi bod yn effeithiol iawn, ond byddai hyn yn caniatáu mwy o amser ac yn dangos ein bod yn barod i fod yn hyblyg hefyd, gan fod y canllawiau wedi newid ers y Rhybudd o Gynnig gwreiddiol hwnnw.

Ychwanegodd y Cynghorydd Davies: “Yng nghyfarfod llawn diwethaf y cyngor dywedais ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru, a dyna beth rydym yn ei wneud heddiw.”

Bydd yr ymgyngoriadau bellach yn dod i ben ddydd Gwener, 16 Gorffennaf. Os ydych eisoes wedi cyflwyno eich sylwadau, nid oes angen i chi eu hailgyflwyno.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynigion ac i gymryd rhan yn yr arolygon ar-lein, ewch i wefan y cyngor sirgar.llyw.cymru/ymgyngoriadau

Gallwch hefyd ddweud eich dweud drwy e-bost neu drwy ysgrifennu at y Cyngor os yw’n well gennych. Anfonwch e-bost at aaprma@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 246426 i gael rhagor o wybodaeth.

Nid yw hyn yn effeithio ar ymgyngoriadau eraill sy’n cael eu cynnal ar brosiectau o dan ddeddfwriaeth arall, er enghraifft, o dan broses ffedereiddio canllawiau ysgolion a gynhelir, y Côd Derbyn i Ysgolion a Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019.

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: