Simon Thomas AM

YMDDIHEUODD Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am y gofal a thriniaeth roddwyd i fam a’i diweddar fab yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cynnal cwyn gan y rhieni, a chyfeiriodd yr Ombwdsmon at “gyfres o fethiannau” gan y bwrdd iechyd gan gynnwys bod marwolaeth eu mab wedi ei gofnodi yn anghywir fel marw-anedig yn hytrach na marwolaeth newydd-anedig.

Awgrymodd yr Ombwdsmon y dylai’r swm o £4500 gael ei dalu gan y Bwrdd Iechyd i gydnabod y trallod, yr oedi a’r amwysedd a brofwyd yn yr achos hwn. Yn ôl yr Ombwdsmon, dylai gwersi gael eu dysgu o fewn yr adran.

Dywedodd Simon Thomas, AC y Canolbarth a’r Gorllewin: “Hoffwn gydymdeimlo’n daer â’r teulu sydd ynghlwm â’r sefyllfa drallodus hon. Rwy’n cefnogi canlyniadau’r Ombwdsmon ac yn disgwyl i’r bwrdd iechyd weithredu ar awgrymiadau’r adroddiad.

For More Great News Stories Click The Banner

“Byddaf yn gofyn i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sut y maent yn bwriadu ymateb i’r adroddiad ac yn gobeithio codi’r mater gyda Llywodraeth Cymru yn y Senedd cyn gynted â phosibl.”

, , , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online