Friday, October 7, 2022
Y fferyllfa yn gyntaf y Nadolig hwn / Think pharmacy first this festive season

Y fferyllfa yn gyntaf y Nadolig hwn / Think pharmacy first this festive season

GYDA’R Nadolig yn prysur agosáu, a chynnydd mewn achosion o Covid 19, mae pobl yn cael eu hannog i fod gall y gaeaf hwn trwy ymweld â’u fferyllydd lleol ar gyfer mân gyflyrau, yn hytrach na mynd at eu meddyg teulu neu’r adran damweiniau ac achosion brys.

O boen cefn i losg cylla i ddannodd, gall fferyllwyr ddarparu cyngor am ddim a thriniaeth ar gyfer ystod o gyflyrau cyffredin ar gyfer y teulu cyfan.

Mae’r Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin yn cwmpasu 27 o gyflyrau lle y gall fferyllydd asesu a rhoi meddyginiaeth am ddim, os yw’n addas, heb fod angen am bresgripsiwn. Mae’r gwasanaeth yn rhoi cyfle i gleifion ofyn am gyngor neu driniaeth gan fferyllfa gymunedol sy’n cymryd rhan, a hynny ar gyfer rhestr benodol o anhwylderau, yn hytrach na mynd at eu meddyg teulu.

Yn dilyn ymgynghoriad byr dros y ffôn neu mewn person, bydd y fferyllydd yn rhoi cyngor, yn cyflenwi meddyginiaeth oddi ar rhestr gan y GIG, neu, lle bo angen, yn atgyfeirio’r claf at ei feddyg teulu.

Dywedodd Richard Evans, fferyllydd cymunedol sy’n cymryd rhan yn y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin: “Mae fferyllwyr cymunedol wedi arfer cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser wedi argymell triniaethau priodol i’r claf, neu os oes angen, eu cyfeirio at Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol arall.

“Yn ystod y pandemig hwn, cyflenwi presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, fodd bynnag, mae rhai gwasanaethau eraill hefyd ar gael, fel y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, cyflenwi meddyginiaethau ar frys ac atal cenhedlu brys.

“Nawr, gall rhai o’r gwasanaethau hyn gael eu gwneud mewn ymgynghoriad dros y ffôn, â’r claf neu berthynas/gofalwr yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

“Cofiwch archebu unrhyw feddyginiaeth rheolaidd mewn da bryd cyn i chi redeg allan ohonynt.”

Yn ogystal â’r arbenigedd proffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, gall cleifion cymwys gael y brechlyn ffliw am ddim i’w diogelu nhw ac eraill y gaeaf hwn.

Gofynnwn i chi beidio mynd i fferyllfa os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref unrhyw symptomau COVID-19.

Am fanylion cyswllt ac oriau agor Nadolig a Blwyddyn Newydd eich fferyllfa leol, trowch at: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Think pharmacy first this festive season

With Christmas fast approaching and Covid 19 cases on the rise, people are being urged to visit their local pharmacist for minor conditions rather than contacting their GP or attending an accident and emergency department.

From back pain to heart burn to teething, pharmacists can provide free advice and treatment for a range of common conditions for the whole family.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

The Common Ailments Service covers 27 conditions whereby a pharmacist can assess and provide medication at no charge, if suitable, without the need for a prescription. The service allows patients to seek advice or treatment from a participating community pharmacy, rather than their GP, for a defined list of ailments.

The pharmacist will, after a short consultation on the phone or in person, give advice, supply medication from an NHS agreed list or if necessary, refer the patient to their GP.

Richard Evans, a community pharmacist participating in the Common Ailments Service, said: “Community pharmacists have traditionally advised patients on a wide range of ailments. We have always recommended appropriate treatments to the patient, or if necessary refer them to another healthcare professional.

“During the current pandemic, the dispensing of prescriptions is still the main focus however some other services are also available, such as the Common Ailments Service, emergency supply of medication and emergency contraception.

“Some of these services can now be done via telephone consultation, with the patient or a carer/family member collecting any necessary medication.

“Don’t forget to order any repeat medication in plenty of time before you run out.”

In addition to the professional expertise offered at pharmacies, eligible patients can still receive their free flu vaccine to protect themselves and others this winter.

Please do not visit a pharmacy if you or anyone in your household has any COVID-19 symptoms.

For contact details and Christmas and New Year opening times for your local pharmacy, please visit: https://hduhb.nhs.wales/healthcare/services-and-teams/pharmacy/

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: