26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Y cynllun gwasanaethau canser cydgysylltiedig cyntaf ar gyfer De-orllewin Cymru

Mae arweinwyr iechyd yn Ne-orllewin Cymru yn dadorchuddio’r cynllun gwasanaethau canser pwrpasol cyntaf ar gyfer pobl ledled y rhanbarth cyfan.

Mae Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Hywel Dda wedi dylunio ffordd integredig a strategol ymlaen ar gyfer gwasanaethau canser anlawfeddygol i’r filiwn o bobl yn y rhanbarth dros y degawd nesaf.

Mae’n cwmpasu pob agwedd ar wasanaethau canser – ar wahân i lawdriniaeth – o ddarparu triniaethau oncoleg, cemotherapi a radiotherapi i gymorth emosiynol a gofal ôl-ganser.

Bwriad y strategaeth gydgysylltiedig newydd yw gwella mynediad i ofal a fydd yn lleihau amseroedd aros, lleihau teithio diangen trwy ddarparu llawer mwy o ofal canser mewn cymunedau lleol, gwneud y defnydd gorau o’r dechnoleg ddiweddaraf, cynnig mwy o gyfle i gleifion gael y cyffuriau a’r triniaethau diweddaraf, a gwella profiad cyffredinol cleifion. Bydd hefyd yn tyfu, yn cefnogi ac yn hyfforddi gweithlu canser clinigol y dyfodol.

Y datblygiad yw un o’r prosiectau trawsnewid gwasanaethau mawr cyntaf i ddeillio o ARCH (Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd), sef partneriaeth unigryw rhwng y tri sefydliad.

Bydd y Strategaeth Canser Anlawfeddygol newydd ar gyfer De-orllewin Cymru yn cael ei chyflwyno cyn hir mewn cyfarfodydd bwrdd yn y ddau Fwrdd Iechyd Prifysgol. Mae’n benllanw cyfres o weithdai a oedd yn cynnwys nid yn unig clinigwyr a rheolwyr y GIG, ond cleifion a sefydliadau gwirfoddol a chymunedol hefyd.

Dywedodd Philip Kloer, Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

“Gyda’n gilydd – trwy gydweithio yn y rhanbarth hwn – gallwn drawsnewid y gofal, y driniaeth a’r gwasanaethau a ddarparwn i wasanaethau canser yn Ne-orllewin Cymru.”

Dywedodd Dr Delia Pudney, Oncolegydd Clinigol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg:

“Rydym yn siarad yn aml am ganolfannau rhagoriaeth. Byddwn yn hoffi meddwl bod modd darparu rhagoriaeth yn lleol hefyd. Er bod y ganolfan yn cynnig arbenigedd dwys, ein rôl yw datblygu, cefnogi a chynnal rhagoriaeth leol.”

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Rhaglen ARCH, Andrew Davies: “Mae hyn yn enghraifft o waith partneriaeth go iawn a fydd o fudd gwirioneddol i gleifion canser. Mae hefyd yn dangos nad yw ARCH yn ymwneud yn unig ag adeiladau newydd neu ddatblygiadau mawr, ond yn hytrach gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau cyfun a meddwl mewn ffordd fwy cyfannol o lawer fel rhanbarth.

“Mae’n gosod y glasbrint ar gyfer yr agweddau anlawfeddygol ar wasanaethau canser yn Ne-orllewin Cymru dros y deng mlynedd nesaf. Wrth gwrs, ni fydd y cyfan yn digwydd dros nos, ond ni fydd yn hir cyn i gleifion a’u teuluoedd ddechrau gweld manteision y dull hwn o gydweithio.”

Dywedodd Cadeirydd Hywel Dda, Bernadine Rees: “Canser yw un o brif achosion marw cyn pryd yng Nghymru, ac mae nifer y bobl sy’n cael diagnosis yn cynyddu. Wrth i’n poblogaeth heneiddio, mae’r galw am ofal canser yn cynyddu.

“Mae llawer o gynnydd wedi’i wneud yn y blynyddoedd diwethaf o ran cyfraddau goroesi, ond mae’r strategaeth newydd yn cydnabod yr angen i wneud mwy byth.”

Yn Ne-orllewin Cymru, mae’r rhan fwyaf o’r gwasanaethau canser anlawfeddygol yn cael eu darparu ar hyn o bryd trwy fodel ‘prif ganolfan a lloerennau’, gyda Chanolfan Canser De-orllewin Cymru yn Ysbyty Singleton Abertawe yn brif ganolfan, wedi’i chefnogi gan nifer o ganolfannau triniaeth dan arweiniad nyrsys, sef y ‘lloerennau’ sydd wedi’u lleoli mewn ysbytai lleol ledled y rhanbarth.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Yn y dyfodol, bydd y brif ganolfan yn cael ei datblygu ymhellach – yn enwedig o ran triniaeth radiotherapi arbenigol – a bydd y ‘lloerennau’ yn chwarae rôl fwy o lawer. Ni fydd angen i gleifion mewn ardaloedd gwledig deithio mor bell mor aml ar gyfer oncoleg a thriniaethau canser eraill, oherwydd bydd mwy ar gael yn agosach i le y maent yn byw, ac weithiau yn eu cartrefi eu hunain.

Bydd gwasanaethau cymunedol yn cael eu rheoli i’r un safonau â chanolfan arbenigol o ran staffio, addysg a chymorth, a bydd mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o unedau symudol, gan leihau’r angen i gleifion deithio.

Bydd clinigau a gwasanaethau eraill hefyd yn cael eu trefnu er mwyn ystyried materion cludiant, yn enwedig mewn ardaloedd lle nad oes llawer o gludiant cyhoeddus.

Bydd y defnydd o dechnoleg ddigidol yn cynyddu er mwyn galluogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i roi cymorth i gleifion ddydd a nos saith niwrnod yr wythnos; yn ogystal â chynnal mwy o glinigau rhithwir.

Mae’r strategaeth yn galw am rôl fwy gweithredol i gleifion yn eu gofal, ac am adeiladu rhwydweithiau cymorth lleol.

Mae yna gynlluniau ar gyfer triniaeth radiotherapi arbenigol, a fydd yn cael ei darparu yn y ‘brif ganolfan’, ac a fydd ar gael saith niwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhaglen uchelgeisiol hefyd yn gobeithio datblygu gwasanaeth radioisotop therapiwtig i leihau’r angen i gleifion deithio y tu allan i’r rhanbarth ar gyfer y gofal arbenigol hwn. Mae hefyd yn anelu at ddarparu therapi pelydr proton rywbryd yn y dyfodol.

Bydd gan gleifion well gyfle yn y dyfodol i gael amrywiaeth o’r triniaethau mwyaf datblygedig. Mae Canolfan Canser De-orllewin Cymru eisoes wedi’i sefydlu fel arweinydd o ran treialon clinigol, ac mae Prifysgol Abertawe yn gartref i’r cyfleuster Ymchwil Glinigol ar y Cyd sy’n cynnwys gweithgareddau delweddu a threialon clinigol ar gyfer ymchwil ac arloesi.

Trwy ARCH, bydd gan gleifion canser well mynediad i ymchwil arloesol sy’n dod i’r amlwg. Mae cael poblogaeth o filiwn o bobl yn rhanbarth ARCH yn agor y drws i gleifion i fwy o dreialon clinigol ar gyfer y triniaethau diweddaraf.

Ei nod yw bod yn arweinydd ym maes addysg, ymchwil ac arloesi ledled ein gwasanaethau, gan ddarparu gofal sydd ar flaen y gad o ran technolegau newydd ac ymchwil.

Mae meddygaeth bersonol a’r defnydd o genomeg (disgyblaeth feddygol sy’n dod i’r amlwg sy’n cynnwys defnyddio gwybodaeth genomig am unigolyn fel rhan o’i ofal clinigol) hefyd yn cynnig cryn addewid o ran cynnig triniaeth i gleifion sy’n gwbl bwrpasol ar eu cyfer nhw.

Mae’r strategaeth hefyd yn cydnabod bod angen gwneud mwy i wella ansawdd bywyd pobl sydd wedi cael diagnosis o ganser, yn ogystal â chynnig mwy o gymorth i gleifion canser ar ôl i’w triniaeth glinigol ddod i ben. Bydd rolau newydd fel cydlynwyr gofal yn cael eu datblygu, a bydd mwy o gysylltiadau yn cael eu gwneud â sefydliadau yn y sector gwirfoddol.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: