Sunday, January 29, 2023
Y Cyngor yn buddsoddi miliynau mewn busnesau lleol

Y Cyngor yn buddsoddi miliynau mewn busnesau lleol

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin yn barod i fuddsoddi oddeutu £4 miliwn mewn busnesau lleol.

Mae’r cyngor yn lansio amrywiaeth o grantiau newydd sy’n ceisio cefnogi busnesau newydd a rhai presennol, ac ysgogi twf economaidd newydd ledled y sir.

Mae’r tîm Datblygu Economaidd yn gwahodd busnesau ac entrepreneuriaid, sefydledig a newydd, i weld a ydynt yn gymwys i gael cymorth ariannol.

Mae cyfuniad o grantiau a benthyciadau yn cael eu darparu er mwyn galluogi busnesau i dyfu yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd y buddsoddiad mwyaf ar gyfer datblygu eiddo masnachol.

Mae 1.5 miliwn bellach ar gael yng Nghronfa Datblygu Eiddo Masnachol ar gyfer Trawsnewid Sir Gaerfyrddin er mwyn rhoi hwb i nifer y safleoedd busnes o safon uchel.

Mae £1 miliwn bellach ar gael dan Gronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin gyda’r nod o ysgogi twf yn yr economi wledig.

Mae £895,000 yn cael ei gynnig i fusnesau sydd am ddatblygu neu symud i ganol trefi Llanelli neu Rydaman, dan gylch cyllido newydd y Cynllun Benthyciadau Canol Tref.

Bydd busnesau hefyd yn elwa gan fod £500,000 yn cael ei gynnig i fusnesau newydd a busnesau presennol sy’n gobeithio ehangu, trwy gyfrwng grantiau o hyd at £10,000.

Rhoddir blaenoriaeth i fusnesau sy’n creu ac yn diogelu swyddi, gan sicrhau y bydd y buddsoddiad yn cael effaith gadarnhaol ar yr economi yn y tymor hir.

Yn ogystal â’r buddiannau uniongyrchol i fusnesau, disgwylir y bydd y diwydiant adeiladu lleol a’r gadwyn gyflenwi yn elwa, wrth i fusnesau geisio adeiladu ac ehangu adeiladau.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio: “Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol ac rydym yn gobeithio y bydd yn cynnig buddiannau tymor hir i Sir Gaerfyrddin, o ran y busnesau a allai fod yn gymwys i gael cymorth yn ogystal â’r swyddi y byddant yn eu creu yn y dyfodol.

“Mae cryfhau ein heconomi lleol yn un o nodau allweddol cynllun Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin y bwrdd gweithredol, felly rwyf yn falch iawn o gael cyhoeddi’r cyllid hwn a fydd, rwy’n gobeithio, yn rhoi hwb i’r sir ac yn ein helpu ni i adeiladu dyfodol mwy ffyniannus.”

Mae gwybodaeth am yr holl grantiau sydd ar gael, a’r meini prawf, ar gael ar wefan y Cyngor,www.sirgar.llyw.cymru/busnes  

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: