Saturday, December 3, 2022
Y Cyngor Ieuenctid yn gwirfoddoli dros 1200 awr

Y Cyngor Ieuenctid yn gwirfoddoli dros 1200 awr

MAE aelodau Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin wedi cyfrannu dros 1200 o oriau at wirfoddoli ar raddfa leol, ranbarthol a chenedlaethol yn ystod y 12 mis diwethaf.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG) wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd dros y blynyddoedd ac wedi datblygu Cynllun Cydnabod Ieuenctid i bobl ifanc 11-14 oed. Maent wedi lobïo GwirVol, menter Gwirfoddoli Ieuenctid Cymru, i ostwng oedran Gwirfoddolwyr y Mileniwm o 16 i 14, ac wedi llwyddo yn hynny o beth.

Ers 2007, mae 92 o Gynghorwyr Ieuenctid wedi cofrestru ar Gynllun Cydnabod Ieuenctid a Gwirfoddolwyr y Mileniwm CGGSG.

Mae aelodau wedi gwirfoddoli gyda’r Prosiect Cyfranogi drwy gynllunio a darparu cynhadledd, gan gwrdd â phobl sy’n gwneud penderfyniadau a mwy.

Cafodd pymtheg o bobl ifanc eu cyflwyno â’u tystysgrifau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni ym mis Ebrill.

Dywedodd Amber Treharne, sef Cynghorydd Ieuenctid Sir Gaerfyrddin, sy’n 14 oed ac yn hanu o Borth Tywyn: “Ers dod yn aelod o Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin rydw i wedi cael llawer o brofiadau gwahanol drwy wirfoddoli. Mae gwirfoddoli yn brofiad sy’n talu ar ei ganfed achos mae’n dy ddatblygu di fel cymeriad. Mae’n rhoi cyfoeth o brofiadau iti, ond hefyd yn dy alluogi di i ennill amrywiaeth o sgiliau, fel gwaith tîm, sydd o fudd iti yn dy fywyd bob dydd, a hefyd wrth iti symud ymlaen i astudio ymhellach a chychwyn gyrfa. Byddwn i’n cynghori unrhyw un i wirfoddoli os ydyn nhw’n cael cyfle i wneud hynny, achos dim ond ar ôl gwneud hynny y mae rhywun yn gweld pa mor fuddiol yw’r profiad!”

Er mwyn dathlu oriau gwirfoddoli Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin, cyflwynodd y Cyng. Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau a Materion Gwledig, a Marie Mitchell, Prif Swyddog CGGSG, Dystysgrifau Cenedlaethol Gwirfoddolwyr y Mileniwm Cenedlaethol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin ym mis Ebrill i gydnabod yr amser a gyfrannwyd.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Drwy fod yn rhan o Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin mae llawer o bobl ifanc yn gwirfoddoli eu hamser i wneud gwahaniaeth yn eu sir. Hoffwn ddiolch i aelodau’r Cyngor Ieuenctid am roi o’u hamser yn ystod eu bywydau prysur. Mae’r gwobrau hyn yn ffordd o ddiolch a chydnabod bod yr holl oriau y maent yn eu gwirfoddoli yn cael eu gwerthfawrogi.”

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin ac i weld yr holl luniau o’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ewch i www.youthsirgar.org.uk/cartref

Pennawd y llun: Amber Treharne, gyda’r Cyng. Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau a Materion Gwledig, a Marie Mitchell, Prif Swyddog Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin, yn cael ei chydnabod am yr amser a gyfrannodd.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: