29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Wythnos gyntaf lwyddiannus yn ôl i’r ysgol yn Sir Gâr gyda 10,000 wedi mynychu

MAE mwy na 10,000 o blant wedi mynd yn ôl i’r ysgol yn Sir Gaerfyrddin hyd yn hyn gan gynnwys 6,144 o blant ysgol gynradd a 4,226 o ddisgyblion ysgol uwchradd, yn ôl ffigurau’r Cyngor ar gyfer yr wythnos ddiwethaf. ‘Roedd rhai disgyblion wedi mynychu’r ysgol fwy nag unwaith – ac roedd mwy na 14,000 o sesiynau ailgydio yr wythnos ddiwethaf.

Mae tua 28,000 o ddisgyblion wedi’u cofrestru yn ysgolion Sir Gaerfyrddin ac mae’r ffigurau hyn yn dangos bod tua 38% o ddisgyblion wedi mynychu’r ysgol yr wythnos ddiwethaf.

Mae pob disgybl yn cael cyfle i ailgydio, dal i fyny a pharatoi cyn gwyliau’r haf a’r flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi.

Nodwyd gan ysgolion ledled y sir bod staff a disgyblion wedi bod yn hapus i fynd yn ôl i’r ysgol, a bod y mesurau diogelwch a roddwyd ar waith wedi bod yn llwyddiannus.

Rhannu’r y plant i grwpiau llai yn yr ysgol ac mae amseroedd gwahanol o ran egwyl a dechrau a gorffen. Hefyd mae mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân, a systemau unffordd lle y bo’n bosibl i helpu i gadw pellter cymdeithasol.

Caiff arwynebau y cyffyrddir â nhw’n aml eu glanhau’n rheolaidd yn ystod y diwrnod ysgol ac mae’r ysgol i gyd yn cael ei glanhau bob nos. Mae hylif diheintio dwylo ym mhob ystafell ddosbarth a mannau golchi dwylo cludadwy lle bod angen.

Anogir plant i gerdded, beicio neu sgwtera’n ddiogel i’r ysgol, neu fod eu rhieni yn eu cludo, gan fod gwasanaeth cyfyngedig ar gael o ran cludiant ysgol.

Ni ddarperir prydau ysgol y tymor hwn a gofynnir i ddisgyblion sydd yn yr ysgol am ddiwrnod llawn ddod â phecyn cinio gyda nhw.

Dywedodd Aled Davies, Pennaeth Ysgol Gynradd Llangynnwr:  “Mae wedi bod yn gyffrous gallu croesawu disgyblion yn ôl yr wythnos hon. Braf oedd eu gweld yn gwenu wrth iddynt weld eu ffrindiau a’r staff. Bu’n gyfnod rhyfedd i ni i gyd ac mae’r adeilad ysgol yn edrych braidd yn wahanol i sut roedd yn edrych dri mis yn ôl, a hoffwn ddiolch i’r staff am eu gwaith caled a’u hymroddiad wrth baratoi’r ysgol.

“Rwy’n credu ein bod ni i gyd, yn blant, yn rhieni ac yn staff, ychydig yn bryderus ddydd Llun ond mae’r mesurau a’r drefn newydd wedi gweithio’n llwyddiannus ac wedi caniatáu i ni groesawu’r plant yn ôl mewn modd diogel a threfnus. Mae’r awyrgylch yn ystod yr wythnos wedi bod yn groesawgar ac yn gyfforddus ac mae’r holl blant wedi bod yn awyddus i rannu eu straeon a’u profiadau a chael diwrnod hyfryd.

“Mae canran uchel iawn o’n teuluoedd wedi penderfynu anfon eu plant yn ôl ac rydym wedi gallu cyflawni dyhead Llywodraeth Cymru bod pob disgybl oedran statudol yn cael cyfle i ddychwelyd am dri sesiwn yn yr ysgol cyn gwyliau’r haf.”

Dywedodd Julian Kennedy, Pennaeth Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-gwyn ar Daf: “Mae gweld y disgyblion yn dychwelyd i Ysgol Dyffryn Taf wedi bod yn brofiad gwych. Mae staff a disgyblion wedi bod wrth eu boddau yn gweld ei gilydd eto.

“Mae pawb wedi gweithio’n galed iawn i greu amgylchedd dysgu diogel, cynhwysol a chadarnhaol, yn ogystal â chynnal rhaglen ddysgu o bell.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Mae’r disgyblion wedi gallu siarad â thiwtoriaid dosbarth eto, cael tawelwch meddwl a chyngor, a sicrhau eu bod yn barod ar gyfer beth bynnag fydd yn digwydd ym mis Medi.

“Fodd bynnag, yn bwysicaf oll, rydym wedi rhoi’r rhyddid i staff fod yn greadigol a rhoi cynnig ar bethau newydd. Mae ein disgyblion wedi bod yn dysgu ar sgriniau ers tri mis bellach – pan fyddant ar y safle, rydym am iddyn nhw wneud rhywbeth gwahanol. Felly, yn ogystal â chynnal eu llythrennedd, eu rhifedd a’u llesiant, mae’r disgyblion wedi bod allan yn yr awyr agored, yn cyfeiriannu, yn chwarae gemau adeiladu tîm neu’n gwella eu sgiliau a’u ffitrwydd ar Just Dance!

“Mae nifer y disgyblion sydd wedi mynychu’r ysgol wedi bod yn destun calondid ac mae pawb, yn staff ac yn ddisgyblion, wedi gadael gyda gwên ar eu hwynebau. Rydym yn gobeithio’n fawr y gallwn neilltuo diwrnod neu ddau ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd i gwblhau’r rhaglen bontio ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 nad oeddem yn gallu ei chwblhau yr haf hwn.

“Mae’r corff llywodraethu, y staff, y disgyblion a’u teuluoedd a’r awdurdod lleol wedi cydweithio’n rhagorol i gyflawni llawer mewn cyfnod byr. Rydym i gyd am ddychwelyd i’r drefn arferol cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny, ond tan hynny rydym yn falch iawn o sut mae’r ‘normal newydd’ yn mynd.”

Ni ddylai plant sy’n gwarchod neu’n byw gyda rhywun sydd yn y grŵp hwn ddod yn ôl i’r ysgol y tymor hwn a dylent barhau i ddysgu gartref.

Ni fydd rhieni sy’n dewis peidio ag anfon eu plant yn ôl yn cael dirwy a byddant hefyd yn parhau i gael cymorth o ran dysgu gartref.

Mae’r tymor yn dod i ben ar 17 Gorffennaf.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Rwy’n falch iawn bod y disgyblion a’r staff wedi cael wythnos gyntaf wych yn ôl yn yr ysgol. Rwy’n credu ei bod yn bwysig iawn eu bod wedi cael y cyfle hwn i ddal i fyny cyn gwyliau’r haf.

“Ymwelais ag Ysgol Brynaman ac roedd yn wych gweld mor falch oedd y plant i fod yn ôl yn yr ysgol a gweld eu ffrindiau a’u hathrawon am y tro cyntaf ers dros dri mis.

“Rydym eisoes wedi dechrau cynllunio ar gyfer mis Medi a byddwn yn gallu rhannu’r manylion hyn gyda rhieni cyn gynted ag y cawn ganllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru.”

For More Great News Stories Click The Banner
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: