Monday, March 27, 2023
Wyth prosiect wedi cael eu hawdurdodi trwy EIP Wales

Wyth prosiect wedi cael eu hawdurdodi trwy EIP Wales

MAE Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales), sydd yn cael ei redeg gan Menter a Busnes, wedi awdurdodi wyth prosiect ers derbyn y cytundeb gan Lywodraeth Cymru.

Gyda hyd at £40,000 o gyllideb i bob prosiect (uchafswm o 45 prosiect), mae EIP Wales yn annog pobl i ddod at ei gilydd i ddatrys problemau amaethyddol a choedwigaeth cyffredin gan ddefnyddio technoleg newydd a chynaliadwy.

Bwriad yr wyth prosiect unigryw ac arloesol sydd wedi cael eu hawdurdodi hyd yn hyn yw mynd i’r afael ag amrywiaeth o faterion o fewn y sector amaethyddol a choedwigaeth yng Nghymru:

Amcan prosiect clwyf tatws yw defnyddio’r ymchwil diweddaraf i helpu datblygu plaladdwr naturiol, effeithiol a chost-isel i atal clefyd tatws gan ddefnyddio cemegyn (Saponin) sy’n deillio o eiddew.

Mae’r grŵp cig eidion Mynyddoedd Cambria yn defnyddio arbenigwyr technegol perthnasol er mwyn ehangu’r adnoddau sydd ar gael i gynhyrchwyr mewn cymunedau gwledig. Y bwriad yw canfod anghenion busnes ffermio o ran marchnata cynnyrch yn uniongyrchol er mwyn sicrhau cadwyn gyflenwi fer ar gyfer y tymor hir, cyn mynd i’r afael â nhw.

Mae porfa i beillwyr yn archwilio sut mae adnoddau porthiant ar ffermydd godro yn medru cael eu rheoli er mwyn diogelu a chynyddu poblogaeth gwenyn a pheillwyr eraill. Amcan y prosiect yw cynyddu nifer ac amrywiaeth o blanhigion bwyd, a’r cyfnod maen nhw yn eu blodau yn ogystal â chynyddu cynhyrchiant a pherfformiad ariannol ffermydd.

Lleihau gwrthfiotigau yn ystod ŵyna – Mae’r prosiect hwn yn datblygu gwaith ymchwil ar sut mae newidiadau mewn rheoli diadell trwy wella maeth a glanweithdra yn medru lleihau’r angen am wrthfiotigau. Bydd cynhyrchiant yn cynyddu trwy gynnal safon uchel o iechyd a lles yr anifail.

Peiriannau effaith isel mewn coetiroedd fferm ar raddfa fechanY bwriad yw dangos manteision perthnasol y gwahanol fathau o reoli trwy geisio amlygu’r ffyrdd mwyaf addas o leihau’r amharu ar yr amgylchedd.

Cynhyrchu Serenyn (Squill) yng Ngogledd Cymru – Mae Serenyn (Urginea maritima) yn cael ei ddefnyddio mewn nifer o foddion peswch ac yn tyfu’n wyllt yn India a Gogledd Affrica yn draddodiadol. Y bwriad yw ceisio deall anghenion y planhigyn gan gynnwys agronomeg, cynaeafu a thechnegau echdynnu a’r gost o dyfu’r planhigyn yng Nghymru.

Chwynwr robotig mewn garddwriaeth ar raddfa fechan – Amcan y prosiect y canfod beth yw’r arbedion o ran costau llafur ac amser o ddefnyddio chwynwr cyfrifiadurol rhwng y rhesi mewn systemau garddwriaeth sydd wedi ei rheoli’n organig ar raddfa fach.

Profion genomig ar heffrod godro – Nod y prosiect tair blynedd hwn yw gwneud y mwyaf o’r cyfle i wneud prawf genomig ar heffrod er mwyn cyflymu cyfnod magu buches odro. Mae’r wyth fferm wedi rhestru’r nodweddion maen nhw’n bwriadu eu gwella yn eu buchesi a bydd y gwelliant yn rhain yn cael eu hasesu dros 3 cyfnod llaetha.

Mae Menter a Busnes yn gobeithio awdurdodi nifer o brosiectau eraill yn y dyfodol agos ac yn gobeithio cyrraedd y targed o 45 prosiect erbyn 2022 gyda sawl cais prosiect yn y broses ymgeisio ar hyn o bryd.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: