15th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Wyau Pasg arbennig i nifer o blant Sir Gaerfyrddin

Bydd plant sy’n agored i niwed a phlant gweithwyr critigol yn Sir Gaerfyrddin yn cael wyau Pasg arbennig eleni.

Mae rhoddion caredig o wyau siocled a theisennau croes yn cael eu cyflwyno i’r holl ganolfannau gofal plant a’r canolfannau bwyd yn y sir.

Mae’r canolfannau gofal plant wedi cael eu sefydlu i ofalu am blant gweithwyr critigol ac i gefnogi plant sy’n agored i niwed yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae nifer o ganolfannau bwyd hefyd wedi cael eu sefydlu gan y cyngor ledled y Sir i helpu teuluoedd mewn angen. Mae’n golygu y bydd plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn derbyn cyflenwadau bwyd sych i fwydo’r teulu cyfan.

Bellach, diolch i haelioni busnesau a sefydliadau lleol, mae’r plant a’r staff yn sicr o gael Pasg hapus.

Mae’r cyfanwerthwr bwyd Bookers yng Nghaerfyrddin wedi rhoi 50 o wyau Pasg Cadbury’s creme egg i rannu rhwng y canolfannau bwyd ar gyfer plant sy’n cael prydau ysgol am ddim – dyna gyfanswm o 1,968 o wyau!

Ac mae siopau’r Co-op yn Rhydaman a Phorth Tywyn, Morrisons yn Llanelli, Clybiau Rotari Caerfyrddin a Llanelli a Chyngor Tref Llandeilo wedi rhoi wyau Pasg i’r holl blant sy’n mynychu’r canolfannau gofal.

Mae Morrisons yng Nghaerfyrddin hefyd yn darparu wyau Pasg ar gyfer yr holl staff sy’n gweithio yn y canolfannau ddydd Gwener y Pasg; a bydd becws Hafod o Gaerfyrddin hefyd yn mynd ati i ddosbarthu teisennau croes a bara.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Hoffwn ddiolch i bawb am eu haelioni, bydd y plant a’r staff yn falch iawn o hyn.

For More Great News Stories Click The Banner

“Mae’n arbennig o bwysig ar yr adeg anodd hon ein bod yn parhau’n bositif ac yn ymfalchïo ym mhob peth a allwn. Bydd yr wyau Pasg hyn yn rhoi gwên fawr ar wynebau’r plant i gyd, ac mae hefyd yn dangos faint rydym yn gwerthfawrogi gwaith caled yr holl staff.

“Mae hon yn enghraifft wych o’r hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni fel rhan o’n hymgyrch SirGâredig – sef yr ysbryd cymunedol a’r caredigrwydd anhygoel sy’n digwydd ledled Sir Gaerfyrddin yn ystod y pandemig.

“Ar adegau fel hyn rydym yn gweld y da mewn pobl, ac rwy’n falch o bobl Sir Gaerfyrddin am y gefnogaeth a’r caredigrwydd y maent yn dangos i’w gilydd yn y cyfnod heriol hwn.”

Diolch hefyd i Morrisons, Caerfyrddin am ddosbarthu wyau Pasg i’n criwiau casglu sbwriel yn Depo Cillefwr heddiw (dydd Iau 9 Ebrill), roedd pawb wrth eu boddau!

Os oes gennych unrhyw weithred o garedigrwydd yr hoffech ei rhannu, mae croeso i chi anfon neges drydar i @CarmsCouncil gan ddefnyddio’r hashnod #SirGaredig neu’r roi neges ar ein tudalen Facebook @CarmarthenshireCC

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: