4th July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Trefniadau cludiant wrth i ysgolion Sir Gaerfyrddin ailagor

BYDD rhieni sydd wedi gwneud cais am gludiant i’r ysgol i’w plant ar gyfer pryd y bydd ysgolion yn ailagor yn cael e-bost erbyn heddiw, (26 Mehefin).

Caiff disgyblion eu hannog i gerdded neu feicio’n ddiogel i’r ysgol lle bo’n bosibl, ac os oes angen cludiant, caiff rhieni eu hannog i geisio ei ddarparu.

Dim ond i ddisgyblion sydd wedi bod yn destun y broses ymgeisio ac sy’n cael eu hystyried yn gymwys y mae cludiant i’r ysgol ar gael.

Nifer cyfyngedig o ddisgyblion yn unig y bydd cerbydau’n gallu eu cludo oherwydd gofynion cadw pellter cymdeithasol, ac mae’r Cyngor wedi gorfod gweithio’n gyflym gyda’r cwmnïau bysiau a thacsis i gynllunio llwybrau a rhoi mesurau diogelwch ar waith.

Dim ond ar y diwrnod(au) mae’r ysgol wedi rhoi gwybod i’r Cyngor y bydd y disgyblion yn mynychu’r ysgol y bydd hawl teithio. Bydd cerbydau yn rhedeg ar yr amser arferol ac yn aros yn y mannau arferol ar y daith yn y bore, oni bai eich bod yn cael gwybod fel arall. Mae amserlenni’r bysiau ysgol ar gael ar wefan y Cyngor.

Gofynnir i rieni atgoffa eu plant i olchi eu dwylo cyn ac ar ôl teithio ar gludiant ysgol,  ac i’w hatgoffa i gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd wrth aros yn yr arhosfan bysiau.

Bydd y teithwyr yn mynd ar y bysiau fesul un, gan gadw pellter diogel rhwng ei gilydd, a rhaid defnyddio’r seddi gwag yng nghefn y bws yn gyntaf. Yn yr un modd, rhaid i ddisgyblion adael y bws un ar y tro gan gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd, gan ddechrau gyda’r seddi blaen yn gyntaf, a gweithio’n ôl yn eu tro i’r seddi cefn.

Cofiwch na ddylai disgyblion deithio os ydynt yn teimlo’n sâl, yn enwedig os oes ganddynt symptomau COVID-19, neu os ydynt yn byw gyda rhywun sydd â symptomau neu sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf.

Yn anffodus, nid yw’r Cyngor yn gallu darparu ‘seddi gwag’ yn ystod y cyfnod hwn oherwydd y cyfyngiad difrifol ar gapasiti.

Ni all disgyblion sydd â cherdyn bws ddefnyddio cludiant ysgol os nad oes cais am gludiant wedi’i wneud ar gyfer y sesiynau ‘ailgydio, dal i fyny a pharatoi’.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rydym wir yn gwerthfawrogi cydweithrediad rhieni o ran cludiant i’r ysgol yn ystod yr amser digyffelyb hwn.

“Oherwydd y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol, mae’r capasiti ar ein bysiau yn llai o lawer, sy’n sefyllfa anodd iawn.

“Rydym yn annog plant i gerdded, beicio neu fynd ar sgwter i’r ysgol lle gallant wneud hynny’n ddiogel. Os na allant wneud hynny, rydym yn annog rhieni i drefnu’r cludiant.

“Byddwn yn gwneud pob ymdrech i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i rieni am y trefniadau ar gyfer mis Medi, ar ôl i ni gael arweiniad pellach gan Lywodraeth Cymru.”

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: