Athrawon yn poeni am iechyd meddwl disgyblion wrth iddynt ddychwelyd i’r ysgol

MAE arolwg a gynhaliwyd gan y ddwy elusen blant fwyaf yng Nghymru wedi datgelu bod 85% o staff ysgolion yn poeni bod y cyfyngiadau symud wedi effeithio ar iechyd meddwl eu disgyblion. Roedd llai nag un o bob pump ohonyn nhw (18.5%) yn teimlo bod ganddyn nhw’r sgiliau angenrheidiol i Continue Reading

Tymor ysgol i orffen ar 17 Gorffennaf yn Sir Gaerfyrddin

BYDD ysgolion Sir Gaerfyrddin yn gorffen ar gyfer gwyliau’r haf ar 17 Gorffennaf. Roedd Llywodraeth Cymru wedi bwriadu ymestyn y tymor am wythnos ychwanegol, ond nid yw wedi llwyddo i ddod i gytundeb â’r undebau. Mae llawer o staff eisoes yn methu â mynychu safleoedd ysgolion am resymau meddygol teilwng, Continue Reading

Canllawiau wedi’u cyhoeddi i helpu ysgolion, colegau a lleoliadau gofal plant

MAE Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i ysgolion er mwyn iddynt allu cynllunio i ddisgyblion ddychwelyd ar 29 Mehefin i “ailgydio, dal i fyny, paratoi ar gyfer yr haf a mis Medi”. Cyhoeddwyd canllawiau ar gyfer lleoliadau addysg bellach hefyd, y mae disgwyl iddynt ailagor ar gyfer rhywfaint o ddysgu Continue Reading

£5m i ysgolion Cymru ar gyfer iechyd meddwl

AR ddechrau Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer iechyd meddwl mewn ysgolion a fydd yn cynnwys cymorth newydd i blant o dan 11 oed. Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau cwnsela ysgolion yn Continue Reading

error: You are in breach of copyright