Athrawon yn poeni am iechyd meddwl disgyblion wrth iddynt ddychwelyd i’r ysgol

MAE arolwg a gynhaliwyd gan y ddwy elusen blant fwyaf yng Nghymru wedi datgelu bod 85% o staff ysgolion yn poeni bod y cyfyngiadau symud wedi effeithio ar iechyd meddwl eu disgyblion. Roedd llai nag un o bob pump ohonyn nhw (18.5%) yn teimlo bod ganddyn nhw’r sgiliau angenrheidiol i Continue Reading

Cyngor Sir Gâr yn cynnig cymorth a chyfarwyddyd i blant ddefnyddio’r Gymraeg gartref

MAE gan adran Addysg Sir Gâr dîm o swyddogion cymorth yr Iaith Gymraeg sy’n gweithio’n lleol i gefnogi dysgwyr cyfrwng Cymraeg. Mae llawer o gymorth a chyngor ar gael i rieni yn Sir Gaerfyrddin i gefnogi eu plant i ddefnyddio’r Gymraeg gartref, yn enwedig yn ystod y pandemig coronafeirws. Mae Continue Reading

£3m o gyllid ychwanegol i gefnogi dysgwyr sydd wedi’u ‘hallgáu o’r byd digidol’

MAE Kirsty Williams, Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi hyd at £3 miliwn i gefnogi dygwyr sydd wedi’u ‘hallgáu’n ddigidol’ yn ystod pandemig y coronafeirws. Fel rhan o’r rhaglen ‘Cadw’n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu’, mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio ag awdurdodau lleol i gynnig atebion i helpu’r dysgwyr hynny sydd ‘wedi’u Continue Reading

Cynllun dysgu i’w gael ar gyfer disgyblion Sir Gâr

Mae adran addysg y Cyngor wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu cynllun parhad dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin mewn ymateb i’r coronafeirws. Yn dilyn cau’r ysgolion, mae llawer o waith da wedi’i wneud i liniaru’r effaith ar ddisgyblion trwy ddarparu gweithgareddau priodol ac adnoddau dysgu Continue Reading

error: You are in breach of copyright