Cau a dirwyo tafarndai am dorri rheolau Covid-19 / Pubs closed and fined for breaching Covid-19 rules

MAE dau safle trwyddedig yn Sir Gaerfyrddin wedi cael dirwy o £1,000 am aros ar agor y tu hwnt i'r amser cau presennol, sef 10.20pm. Rhoddwyd yr hysbysiadau cosb benodedig i weithredwyr y Coopers Arms yn y Betws a Chlwb Rygbi'r Betws am dorri'r rheoliadau Covid-19 presennol. Mae swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymweld â thua 200 o leoliadau trwyddedig yn ystod y pythefnos diwethaf i weld a ydynt yn cydymffurfio â'r rheoliadau ac i gynnig y cyngor angenrheidiol. Yn ogystal â chyhoeddi dau hysbysiad cosb benodedig, bu'n rhaid i'r cyngor gymryd camau i gau tri safle lle'r oedd diffygion sylweddol o ran mesurau diogelwch i sicrhau bod eu cwsmeriaid yn ddiogel, sef y Biddulph Arms yn Stryd Newydd, Llanelli; y Greenfield Inn, Llanelli; a'r Wheaten Sheaf yn Abergwili. Bydd yn rhaid iddynt yn awr ddangos amryw o welliannau cyn y caniateir iddynt ailagor. Mae nifer o safleoedd eraill wedi cael hysbysiadau gwella, a bydd y swyddogion yn ymweld â nhw eto, ond mae'r mwyafrif llethol o fusnesau'n gweithredu'n dda ac wedi cael eu canmol am eu hymdrechion. Bydd swyddogion y cyngor yn parhau i ymweld yn rhagweithiol â safleoedd trwyddedig a safleoedd busnes, gan gynnig cymorth yn benodol yng ngoleuni'r cyfyngiadau newydd ar y diwydiant lletygarwch sy'n dod i rym yng Nghymru am 6pm ddydd Gwener 4 Rhagfyr. Bydd y rheoliadau newydd yn golygu na all tafarndai, bwytai a chaffis weini alcohol a bydd yn rhaid iddynt gau i gwsmeriaid erbyn 6pm a dim ond aros ar agor yn hwyrach i werthu cludfwyd neu ddiodydd nad ydynt yn alcoholig sydd i'w hyfed oddi ar y safle. Rhaid i sinemâu, canolfannau bowlio, neuaddau bingo, amgueddfeydd ac orielau hefyd gau o ddydd Gwener. Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr aelod o'r bwrdd gweithredol dros ddiogelu'r cyhoedd a gorfodaeth: “Mae hwn yn gyfnod eithriadol o anodd i'n diwydiant lletygarwch, yn enwedig yng ngoleuni'r rheoliadau newydd sy'n dod i rym ddydd Gwener. “Mae ein swyddogion wedi bod yn gweithio'n eithriadol o galed i gefnogi'r diwydiant ac rwyf am ddiolch i'r rhan fwyaf o fusnesau am wneud pob ymdrech i ofalu am eu cwsmeriaid a'u staff. “Wedi dweud hynny, mae wedi bod yn siomedig gweld nifer fach ohonynt yn anwybyddu'r rheolau'n ddi-hid neu'n fwriadol ac yn rhoi eu cwsmeriaid mewn perygl wrth wneud hynny. “Rydym wedi'i gwneud yn glir iawn o’r dechrau, lle gwelwn nad yw safleoedd yn cyflawni'r safonau o bell ffordd, a lle nad yw safleoedd yn gweithredu o fewn y rheolau, y byddwn yn gweithredu ar unwaith – peidied neb â chamgymryd. “Yn ogystal â sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu cyfarfod a chymdeithasu'n ddiogel, mae'n rhaid i ni hefyd sicrhau chwarae teg i bob busnes y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn ymdrechu'n galed i fodloni'r rheoliadau.” Mae pryderon difrifol am ledaeniad Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin, ac mae ysbytai a chartrefi gofal lleol bellach wedi'u heffeithio'n helaeth. Mae rheoliadau Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn glir y dylid lleihau nifer yr achlysuron cymdeithasol. Mae’n rhaid i leoliadau lletygarwch, gan gynnwys safleoedd trwyddedig fel tafarndai, clybiau a bwytai, sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu cadw pellter cymdeithasol yn ddiogel bob amser ac mae'n rhaid i arferion glanhau llym fod ar waith. Gall pobl gyfarfod mewn grwpiau o bedwar ar y mwyaf, ond os ydynt o wahanol aelwydydd dylid gwneud pob ymdrech i gadw pellter cymdeithasol. Rhaid darparu gwasanaeth bwrdd ac ni chaniateir i unrhyw gwsmeriaid ymgynnull o amgylch y bar. Rhaid i gwsmeriaid aros yn eu sedd a gwisgo gorchudd wyneb bob amser heblaw pan fyddant yn eistedd. Rhaid gwirio a chofnodi manylion cyswllt pob cwsmer fel rhan o'r gweithdrefnau Profi, Olrhain, Diogelu. Anogir unrhyw berchennog busnes neu landlord sy'n ansicr ynghylch y rheolau i sicrhau eu bod yn gwybod ac yn deall y rheoliadau - maent ar gael ar-lein: www.llyw.cymru. Mae rhagor o wybodaeth, cyngor am gamau i'w cymryd ac adnoddau y gellir eu lawrlwytho am ddim ar gael ar y wefan www.sirgar.llyw.cymru lle gall busnesau hefyd gofrestru i dderbyn y newyddion busnes diweddaraf yn rheolaidd.
English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright