26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin – cynllun pum mlynedd

MAE bwrdd gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi amlinellu bron i 100 o brosiectau blaenoriaeth, cynlluniau neu wasanaethau y mae’n bwriadu eu cyflawni dros y pum mlynedd nesaf.

Cafodd y cynllun – Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin – ei lansio heddiw (8 Ionawr 2018) gan arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole.

Mae’n nodi’r prif feysydd buddsoddi a gwella y bydd aelodau’r bwrdd gweithredol yn eu gyrru yn ystod gweddill eu cyfnod yn eu swyddi, yn ogystal â gweithredu gwasanaethau’r cyngor o ddydd i ddydd.

Maent yn cynnwys – o ran yr amgylchedd – cynlluniau i wneud Sir Gaerfyrddin yn brif sir beicio Cymru, gwella’r seilwaith ffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus, lleihau ôl troed carbon y cyngor, cefnogi mentrau ffermio cynaliadwy a gwella cyfraddau ailgylchu’r sir.

O ran addysg, mae cynlluniau i ddarparu buddsoddiad pellach o £129 miliwn yn y Rhaglen Moderneiddio Addysg, gwneud y defnydd gorau o gyfleusterau ysgolion i gefnogi gweithgareddau cymunedol, ymgysylltu â rhagor o bobl ifanc a symud ysgolion ar hyd continwwm y Gymraeg.

Ym maes gofal cymdeithasol a thai, mae’r bwrdd gweithredol yn bwriadu datblygu strategaeth digartrefedd, gwireddu ei ymrwymiad i ddatblygu 1,000 o dai fforddiadwy gan roi pwyslais ar sicrhau bod tai gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto ac adeiladu tai newydd, cryfhau’r ddarpariaeth Gymraeg mewn lleoliadau gofal cymdeithasol, darparu rhagor o gymorth i ofalwyr a lleihau unigrwydd ymhlith pobl agored i niwed a phobl hŷn.

Mae’r buddsoddiad a gynlluniwyd yn narpariaeth hamdden y sir yn cynnwys datblygu cyfleusterau newydd a phresennol, gan gynnwys canolfannau hamdden, Harbwr Porth Tywyn a Pharc Gwledig Pen-bre.

Mae adfywio Sir Gaerfyrddin yn nodwedd allweddol. Mae strategaethau trawsnewid yn canolbwyntio ar wella canol trefi Llanelli, Rhydaman a Chaerfyrddin, llain arfordirol y sir, ardaloedd twf allweddol fel Cross Hands ac ardaloedd gwledig.

Yn benodol, mae’r bwrdd gweithredol eisiau sicrhau bod Sir Gaerfyrddin yn manteisio’n llawn ar gyfleoedd a fydd yn cael eu creu drwy Fargen Ddinesig Bae Abertawe sy’n werth £1.3 biliwn.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole: Er bod llywodraeth leol yn wynebu cyfnod ansicr oherwydd toriadau llym mewn gwariant cyhoeddus, mae’r cyngor yn parhau i ddarparu cannoedd o wasanaethau o ddydd i ddydd i drigolion Sir Gaerfyrddin ac ymwelwyr â’r sir.

“Fel bwrdd gweithredol, rydym wedi nodi nifer o brosiectau a rhaglenni allweddol y byddwn yn ymdrechu i’w cyflawni dros y pum mlynedd nesaf. Drwy gyflwyno’r prosiectau a’r rhaglenni hyn credwn y gallwn gyfrannu at sicrhau mai Sir Gaerfyrddin yw’r lle gorau i fyw a gweithio ynddo ac i ymweld ag ef.

“Bwriad ein cynllun uchelgeisiol yw mynd ati’n gyson i wella lles economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol y sir a thrwyddo byddwn yn sicrhau bod ein trigolion, ein cymunedau, ein sefydliadau a’n busnesau yn cael eu cefnogi a’u galluogi i ddatblygu a ffynnu er budd ein sir.”

Bydd adroddiadau ac argymhellion manwl ynghylch prosiectau a rhaglenni penodol yn cael eu cyflwyno drwy brosesau democrataidd y cyngor dros y pum mlynedd nesaf.

Gallwch ddarllen y cynllun pum mlynedd llawn ar wefan y cyngor – www.sirgar.llyw.cymru

For More Great News Stories Click The Banner
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: