Swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu’n bresenoldeb a groesawir yn ein cymunedau’r Nadolig Hwn

MAE Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) yn bresenoldeb a groesawir i fusnesau a phobl agored i niwed sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys dros gyfnod y Nadolig.

Y neges y mae Heddlu Dyfed-Powys yn ei hanfon yn ystod ei ymgyrch Nadolig, sef #YmgyrchSanta, yw ‘gwell amser nag anrhegion’, a SCCH yw llygaid a chlustiau’r heddlu o fewn cymunedau – yn magu perthnasau ac yn  casglu gwybodaeth sy’n hanfodol ar gyfer datrys trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Meddai SCCH Hwlffordd, Rob John:

“Mae tîm o chwech SCCH yn gweithio dros Hwlffordd gyfan, ac mae gan bob un ohonom ein hardal ein hunain i ganolbwyntio arno. Mae hynny o gymorth wrth ddod i adnabod y gymuned ac yn golygu y gall bobl siarad ag unigolyn y maen nhw’n ymddiried ynddo pan maen nhw’n gofidio am drosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol.

“Ardal Garth yw fy ardal i, felly mae llawer o fy ngwaith yn mynd â fi i glybiau ieuenctid ac ysgolion. Mae’n bwysig fod gan yr heddlu berthnasau cryf gyda phlant a phobl ifanc ac rydw i’n gallu treulio amser yn magu’r perthnasau hynny.

“Wrth i ni nesáu at y Nadolig rydyn ni’n gweld achosion o ddwyn o siopau’n cynyddu yn Hwlffordd, felly rydw i wedi treulio llawer o amser yn gweithio gyda siopau annibynnol a siopau mwy i ddeall y problemau y maen nhw’n eu hwynebu ac yn edrych ar sut y gallant atal achosion o ddwyn.

“Mae bod yn bresennol yn gorfforol yn y dref yn golygu fy mod i’n adnabod llawer o bobl, ac yn bwysicach eu bod nhw’n fy adnabod i, felly rydw i’n gallu casglu gwybodaeth am droseddau pan maen nhw’n digwydd.

“Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu hefyd yn chwarae rôl wrth chwilio am bobl sydd ar goll. Rydyn ni’n ymdrin â llawer o achosion nad yw’r cyhoedd yn dod i glywed amdanynt, ac yn aml maent yn bobl agored i niwed.

“Rydyn ni weithiau’n dod ar draws bobl sydd ar goll rydyn ni’n eu hadnabod drwy ein gwaith dydd i ddydd, ac rydyn ni’n gallu helpu adeiladu darlun amdanynt, a ble y gallent fod. Yna gallwn ni fynd allan ar droed a chwilio amdanynt.

“Mae’r rôl hon yn cymryd cysondeb a llawer o gerdded – rwy’n credu mai’r nifer mwyaf o gamau i mi eu cerdded mewn sifft yw 23,000 (tua 11 milltir) – ond rwy’n hoffi beth rydw i’n gallu ei gyfrannu i’r gymuned.”

Yr wythnos hon mae ymgyrch o’r enw #YRhaiMewnGlas wedi bod yn cydnabod gwaith Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu a’r gwerth y maent yn ei ychwanegu i blismona (Rhagfyr 10fed -14eg 2018).

Mae Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Heddlu Dyfed-Powys, Richard Lewis, yn arwain portffolio Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu yng Nghymru. Meddai:

“Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n rhan annatod o deulu’r heddlu. Mae’n wahanol i fod yn Swyddog yr Heddlu â gwarant, ac y mae’n yrfa ynddo’i hun.

“Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu nid yn unig yn llygaid ac yn glustiau ein cymunedau, maent hefyd yn helpu ymdrin â phroblemau sy’n achosi’r mwyaf o ofid i bobl.

“Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n dod ag amrediad eang o sgiliau a phrofiad i’r rôl, ac yn ardal Dyfed-Powys mae gennym Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu arbenigol sy’n ymdrin â throseddau gwledig, seiberdrosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac arbenigwyr atal trosedd.

“Dros y Nadolig hwn, bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n bresenoldeb cysurol ar gyfer rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed sy’n byw mewn trefi, dinasoedd a phentrefi ar draws Cymru.”

I ddarganfod mwy am rôl SCCH a chael cip y tu ôl i’r llen ar eu gwaith dydd i ddydd, chwiliwch #TrydarFyWythnos ar Twitter.

Y neges y mae Heddlu Dyfed-Powys yn ei hanfon yn ystod #YmgyrchSanta yw ‘gwell amser nag anrhegion’. Os oes gennych bryderon ynghylch trosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich cymuned, siaradwch â SCCH neu Swyddog yr Heddlu, neu ffoniwch 101.
Could you make a contribution to support local independent journalism?

Just over a year ago we launched Llanelli Online because we believed there was a need for a totally independent local news site. Our journalism is free from commercial bias and not influenced by rich owners, politicians or shareholders. This is important because it enables us to give a voice to those less heard, challenge the powerful and hold them to account.

Your support enables us to continue with this work as well as helping young trainee journalists get valuable work experience. With your support we can continue bringing our independent journalism to you.

If you would like to make a contribution please donate hereArabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: