29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Prince Phillip Hospital in Llanelli

Sut gall gwirfoddolwyr gynorthwyo’r Gwasanaeth Iechyd

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, partneriaid mewn awdurdodau lleol a’r trydydd sector yn cyd-weithio i sicrhau bod yr ysbryd cymunedol eithriadol sydd yn bodoli oherwydd coronafeirws yn helpu’r mwyaf bregus, ac yn cefnogi gwasanaethau’r Gwasanaeth Iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd gwirfoddolwyr, a chefnogaeth gan fusnesau a sefydliadau lleol, yn chwarae rhan hanfodol yn y frwydr yn erbyn COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mewn datganiad i’r wasg mae’r Bwrdd wedi amlinellu y modd all pobl helpu –

Os ydych am helpu eich Gwasanaeth Iechyd lleol yn ystod pandemig COVID-19, cysylltwch â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drwy ffonio 0300 303 8322 neu mewn ebost i COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk (ar agor 7am – 9pm, saith diwrnod yr wythnos). Mae’r Gwasanaeth Iechyd yn chwilio am wirfoddolwyr i gynnal tasgau syml ond pwysig megis cludo offer, bwyd a meddyginiaeth a chynorthwyo gwasanaethau a staff yr ysbytai.

I gadw ein staff a’r cleifion yr ydym yn gofalu amdanynt yn ddiogel, mae’n hanfodol ein bod yn rheoli’r holl eitemau sy’n cael eu cynnig mewn modd priodol a diogel. Os y credwch fod gennych adnoddau, nwyddau neu wasanaethau allai fod o ddefnydd i ni, cysylltwch â ni. Rhaid cyfeirio pob cynnig o gefnogaeth at y Bwrdd Iechyd ar 0300 303 8322 neu COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk anda rhaid inni fynnu nad yw pobl yn ymweld â’n hysbytai i ollwng rhoddion.

Cofiwch – y peth pwysicaf oll y gall pob un ohonom ei wneud yn y frwydr yn erbyn coronafeirws yw aros gartref, er mwyn amddiffyn y Gwasanaeth Iechyd ac achub bywydau.

Dyma sut y gallwch wirfoddoli i helpu gwasanaethau gofal cymdeithasol, y trydydd sector a chymunedau lleol:

Os y gallwch helpu i gefnogi gwasanaethau gofal cymdeithasol a’r unigolion hynny sy’n fregus ac wedi’u hynysu yn eich cymuned trwy weithredoedd megis casglu meddyginiaeth a siopa neu gynnig cefnogaeth dros y ffôn i’r rhai hynny sydd wedi colli eu fyrdd arferol o gael cyswllt emosiynol a chymdeithasol, defnyddiwch y manylion canlynol i gofrestru i helpu yn eich hardal:

  • Rydych yn iach ac heb unrhyw symptomau – peswch parhaus a/neu wres uchel – nac unrhyw un arall yn eich cartref chwaith
  • Rydych dan 70 oed
  • Nid ydych yn feichiog
  • Ni does gennych unrhyw gyflyrau iechyd hirdymor sy’n eich gwneud yn agored i niwed o coronafeirwsOs oes arnoch angen help a chefnogaeth:Os ydych yn fusnes neu’n unigolyn sydd mewn agen unrhyw gyngor, help neu gefnogaeth, gallwch gysylltu â’r llinell gymorth sy’n lleol i chi:

Meddai Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae’r Gwasanaeth Iechyd wedi’i syfrdanu gan y gefnogaeth aruthrol ar adeg pan mae ein staff rheng flaen yn gweithio’n ddi-flino yn paratoi ac yn gofalu am gleifion yn ystod y cyfnod heriol hwn.

“Ar ran staff y Gwasanaeth Iechyd ar draws ardal Hywel Dda, dymunaf gyfleu ein diolch, ond hefyd atgoffa pobl mae’r peth pwysicaf oll y gall pob un ohonom ei wneud yn y frwydr yn erbyn coronafeirws yw aros gartref er mwyn amddiffyn y Gwasanaeth Iechyd ac achub bywydau.”

Meddai’r Cynghorydd Jane Tremlett, Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru: “Mae’r cynigion o gefnogaeth, yn ogystal â’r tosturi a’r caredigrwydd a ddangosir ar draws ein hardal ar adeg mor ddigynsail â hon yn ysgubol.

“Dyma pham ei bod yn bwysig ei gwneud mor hawdd â phosib i bobl gysylltu â ni i ddweud bod angen help arnynt ac hefyd i roi gwybod i ni y gallant wneud gwahaniaeth yn ystod pandemig COVID-19.”

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Yn yr amgylchiadau anodd presennol mae’n galonogol gweld partneriaid ledled y rhanbarth yn dod ynghyd i sicrhau bod y bobl hynny sydd angen help yn ei gael a bod cynigion o gymorth yn cael eu cydlynu’n iawn.”

Dyfyniadau awdurdodau lleol:

Ceredigion:

Meddai Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion: “Mae’r cynigion o gefnogaeth, yn ogystal â’r tosturi a’r caredigrwydd a ddangosir ar draws ein hardal ar adeg mor ddigynsail â hon yn ysgubol.

“Dyma pham ei bod yn bwysig ei gwneud mor hawdd â phosib i bobl gysylltu â ni i ddweud bod angen help arnynt ac hefyd i roi gwybod i ni y gallant wneud gwahaniaeth yn ystod pandemig COVID-19.”

Sir Benfro

Mae’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi canu clodydd y rhai hynny sydd wedi gweithio’n ddi-flino ar baratoi Hyb Cydlynu Cymunedol CSP.

Meddai “Mae hon wedi bod yn ymdrech aruthrol gan bawb a gymerodd ran, a diolchaf i bob yr un ohonynt.

“Mae gweld grwpiau cymunedol yn awyddus i helpu yn eu cymunedau eu hunain, ac hefyd gweld ein swyddogion a phartneriaid yn cyd-weithio â nhw i gydlynu’r ymateb yn galonogol iawn.

“Pandemig coronafeirws yw’r her fwyaf y mae nifer ohonom erioed wedi ei hwynebu, ond trwy gyd-weithio gallwn leddfu’r baich sydd ar y rhai hynny sy’n wynebu’r anawsterau mwyaf.”

For More Great News Stories Click The Banner
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: