Wednesday, December 7, 2022
Staff Cyngor Sir Gâr wedi delio dros 120,000 o alwadau ystod cyfyngiadau symud

Staff Cyngor Sir Gâr wedi delio dros 120,000 o alwadau ystod cyfyngiadau symud

MAE staff gwasanaethau cwsmeriaid Cyngor Sir Caerfyrddin wedi delio â 120,000 o alwadau wrth weithio gartref ers dechrau’r pandemig Coronafeirws ym mis Mawrth.

Mae hynny bron 13,000 yn fwy o alwadau na’r un cyfnod y llynedd, ac roedd dros 8,500 o ymholiadau yn ymwneud yn uniongyrchol â Covid-19.

Mae staff yn gwneud eu gorau glas i helpu preswylwyr ag ymholiadau ynghylch gwastraff a chasgliadau, atgyweirio tai, trefnu apwyntiadau ar gyfer canolfannau ailgylchu ac archebu llyfrau llyfrgell.

Yn ystod y cyfyngiadau symud, talwyd 5,161 o daliadau rhent a 2,615 o daliadau’r dreth cyngor dros y ffôn, ac mae bron 6,000 o apwyntiadau wedi cael eu gwneud ar gyfer canolfannau ailgylchu ers iddynt ailagor ym mis Gorffennaf.

Mae canolfannau gwasanaethau cwsmeriaid Hwb y cyngor ar Stryd Stepney, Llanelli, a Stryd y Cei, Rhydaman, hefyd wedi ail-agor, er bod preswylwyr yn cael eu hannog i barhau i ddefnyddio ‘Fy Nghyfrif Hwb’ ar gyfer gwasanaethau a thaliadau ar-lein lle bo modd.

Mae’r Hwb yn darparu cyngor a chymorth wyneb yn wyneb i gwsmeriaid ar gyfer amrywiaeth o ymholiadau megis ailgylchu, budd-daliadau tai, y dreth gyngor, bathodynnau glas, trwyddedu tacsis a mwy.

Atgoffir trigolion, er bod gwasanaethau’r Cyngor yn ailagor yn raddol, efallai na fydd rhai cyfleusterau ar agor a gofynnir iddynt fod yn amyneddgar a sylweddoli efallai na all staff eu helpu gyda’u holl ymholiadau ar hyn o bryd.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros wasanaethau cwsmeriaid:

“Mae ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid wedi parhau i helpu miloedd o gwsmeriaid yn ystod y pandemig.

“Mae gweithio gartref drwy’r pandemig wedi bod yn her ynddo’i hun, ond maent wedi delio â chynnydd enfawr mewn galwadau ac rwyf am ddiolch iddynt am eu hymdrechion.

“Er ein bod wedi ailagor rhai o’n hadeiladau Hwb ar gyfer y rhai sydd angen cyngor wyneb yn wyneb, mae staff yn dal i fod ar gael ar ben arall y ffôn i helpu trigolion ag unrhyw ymholiadau. Nid yw pob un o’n gwasanaethau yn gweithredu’n llawn felly gofynnaf i chi fod yn amyneddgar – mae ein staff yno i helpu, cofiwch fod yn amyneddgar a’u trin â pharch.”

I gael gwybodaeth am ystod o wasanaethau’r Cyngor, gofyn am gymorth, rhoi gwybod am bryder, neu chwilio am y newyddion diweddaraf a’r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau, ewch i www.sirgar.llyw.cymru, anfonwch e-bost i direct@sirgar.gov.wales neu ffoniwch 01267 234567.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: