Tuesday, November 29, 2022
Sir Gâredig – Rhannu Caredigrwydd Sir Gâr

Sir Gâredig – Rhannu Caredigrwydd Sir Gâr

MAE’R Cyngor wedi’i syfrdanu gan garedigrwydd preswylwyr yn ystod yr adeg eithriadol hon pan fydd cefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn bwysicach nag erioed. Felly os ydych chi am helpu, cysylltwch â ni; ac os oes angen help neu gymorth arnoch mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â ni er mwyn i ni ei drefnu i chi.

Mae nifer o bobl yn hunanynysu am gyfnod hir yn eu cartrefi sy’n golygu nad ydynt yn gallu cyflawni tasgau drostynt eu hunain. Ac mae’r rheiny sy’n gallu cyfrannu mewn ffordd yn gwneud gwahaniaeth go iawn.

Gwelir preswylwyr a busnesau ledled Sir Gaerfyrddin yn dangos ysbryd cymunedol arbennig drwy helpu a chefnogi’r rheiny sydd mewn angen yn eu cymunedau yn ystod y pandemig Coronafeirws (COVID-19). Mae nifer o grwpiau gwirfoddol wedi cael eu sefydlu i helpu lle bynnag y gallant, gan gynnig cymorth ymarferol ac emosiynol – ac mae’n anhygoel i’w weld.

Os hoffech ychwanegu eich busnes/grŵp at y dudalen hon, anfonwch e-bost i covid19community@sirgar.gov.uk  gydag enw eich busnes/grŵp, disgrifiad byr o’r hyn rydych yn ei wneud, sut y gall pobl gysylltu â chi e.e. Facebook/ dolen i’r wefan, e-bost a/neu rif ffôn a’r ardal rydych chi’n gweithio ynddi. Gallwn ychwanegu ardaloedd a mathau newydd o wasanaeth, os nad ydynt wedi’u rhestru’n barod yn y cwymplenni. Os ydych chi’n unigolyn, darganfyddwch sut y gallwch chi hefyd wirfoddoli i helpu yn eich cymuned. Diolch am eich cymorth i gefnogi ein cymunedau.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: