CYNHELIR Cynhadledd Fforwm Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen a drefnir gan Mudiad Meithrin yng Nghefn Lea, Y Drenewydd rhwng 10:00 a 15:30 Ddydd Mawrth Hydref 2.

Yn ystod y gynhadledd hon bydd y cyflwynydd teledu a rhedwr eithafol Lowri Morgan a’r canwr opera Mark Llewelyn Evans ymysg nifer o gyfranwyr fydd yn ysbrydoli gweithwyr ym maes y blynyddoedd cynnar.

Mae’r gynhadledd yn gyfle i ddod â staff Cylchoedd Meithrin, athrawon ysgolion cynradd, athrawon ymgynghorol a chysylltiol, a staff y Mudiad at ei gilydd i dderbyn hyfforddiant a rhannu arfer da. Bydd yn gyfle hefyd i wella cyfleoedd i gydweithio rhwng y Cylchoedd Meithrin, ysgolion cynradd ac Awdurdodau Lleol ac i ryngweithio gydag ymarferwyr proffesiynol yn y maes blynyddoedd cynnar.

Prif Siaradwr y gynhadledd fydd Elizabeth Jarman, sy’n arbenigwr byd eang ar greu gofod cyfathrebu cyfeillgar i blant. Bydd Elizabeth hefyd yn arwain un o’r pedwar gweithdy a gynhelir yn ystod y gynhadledd.

Bydd y canwr opera, Mark Llewelyn Evans yn arwain yr ail weithdy, sef yr ABC o Opera. Bydd gweithdy arall – “100 o bethau i wneud gyda bocs cardbord” –  yn cael ei arwain gan Menna Godfrey, sy’n arbenigo ar y ffordd y mae plant yn meithrin perthynas gyda’r amgylchedd naturiol.

Bydd gweithdy ola’r dydd yn trafod sut mae cynllun Safonau Serennog Mudiad Meithrin wedi dylanwadu ar safonau yn y Cylch Meithrin.

Yr athletwraig a chyflwynydd teledu, Lowri Morgan, fydd yn traddodi araith i gloi’r gynhadledd. Ymysg ei champau mae Lowri yn un o ddim ond chwech o athletwyr sydd erioed wedi cwblhau ras eithafol 6633 Ultra yr Arctig.

 

For More Great News Stories Click The Banner

 

 

 

Dywedodd Helen Williams, Pennaeth Tîm Hyfforddi, Dysgu a datblygu Mudiad Meithrin:

Dwi’n gobeithio y bydd angerdd Lowri Morgan at waith Mudiad Meithrin law yn llaw â’i hanesion personol am ei chyflawniadau anhygoel yn ysbrydoliaeth i’n mynychwyr. Rydym ni’n falch iawn hefyd o groesawu ein cyfranwyr eraill – mae Elizabeth Jarman yn ymarferydd rhyngwladol, sydd â llawer o syniadau gwerthfawr y gellir eu rhoi ar waith ar unwaith mewn lleoliad – beth bynnag fo’r lleoliad hwnnw.

“Rydym ni wedi sicrhau trawstoriad o brofiadau arbenigwyr yn y gynhadledd hon i’w rhannu gyda’r mynychwyr. Ein gobaith yw y bydd modd rhoi ar waith eu syniadau ac awgrymiadau yn syth – o ddefnyddio bocsys cardbord i ddefnyddio’r llais a cherddoriaeth – a manteisio ar y cyfle yma hefyd i rwydweithio – a chael syniadau newydd eto!”

Hwn yw ail gynhadledd Cyfnod Sylfaen Mudiad Meithrin, sydd wedi ei hariannu gan Adran Cyfnod Sylfaen Llywodraeth Cymru a’i threfnu gan adran Cyfnod Sylfaen Mudiad Meithrin.

, , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online