Siarad Cyhoeddus Cymraeg

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn, 26ain o Ionawr yn Ysgol Gynradd Nantgaredig.

Cafwyd gwledd o gystadlu mewn pedair adran wahanol gyda nifer fawr o glybiau’r Sir yn cystadlu. Diolch yn fawr iawn i Ysgol Gynradd Nantgaredig am adael i ni ddefnyddio’r Ysgol, diolch hefyd i’r stiwardiaid am sicrhau fod y diwrnod yn rhedeg yn llyfn.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’r holl hyfforddwyr am roi o’i hamser i hyfforddi’r aelodau. Diolch yn fawr iawn i’r holl feirniaid am eu gwaith gwych yn ystod y dydd.

Adran Ddarllen

Mrs Enfys Evans cafwyd y dasg o feirniadu 8 tîm yng nghystadleuaeth y darllen o dan 14. Dyma’r canlyniadau:

Tîm buddugol:

C.Ff.I Llanfynydd – Gwenno Roberts, Tomos Roberts a Ffion Raymond.

 Unigolyn Gorau:

Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd 

Adran Iau

Yng nghystadleuaeth yr Adran Iau i aelodau dan 16, Mrs Enfys Hatcher Davies oedd â’r dasg o feirniadu, gyda 10 tîm yn cystadlu mewn cystadleuaeth o safon uchel. Dyma’r canlyniadau:

Cwpan Teulu Pantyffynnon i’r Tîm Buddugol:

C.Ff.I Llanfynydd – Betsan Campbell, Lois Cambell a Gwenno Roberts. 

Cwpan Teulu Ffosyffin am yr Unigolyn Gorau:

Cerys Thomas, C.Ff.I Dyffryn Tywi 

Adran Ganol

Mr Hefin Jones oedd yng ngofal yr Adran Ganol. Roedd 8 tîm yn y gystadleuaeth yma a dyma’r canlyniadau:

Cwpan Alun James Ysg. i’r Tîm Buddugol:

C.Ff.I Penybont – Hannah Richards, Daniel O’Callaghan, Lleu Pryce a Cadi Evans.

Tarian Mr. Emyr Williams am yr Unigolyn Gorau:

Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Adran Hŷn:

Cafwyd cystadleuaeth dda iawn yn y gystadleuaeth yma rhwng 6 tîm cryf iawn. Mr Wyn Thomas oedd gyda’r dasg o feirniadu a dyma’r canlyniadau:

Cwpan y diweddar Henadur S.O Thomas i’r Tîm Buddugol:

C.Ff.I Dyffryn Cothi – Carwen Richards, Sulwen Richards a Lynwen Mathias

Cwpan Pat Davies i’r Unigolyn Gorau:

Mared Evans, C.Ff.I Penybont

Cystadleuaeth Adloniant Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin

Ar y 25ain o Chwefror tan y 27ain o Chwefror 2019, cynhelir cystadleuaeth Adloniant Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin yn Neuadd y Gwendraeth, Drefach.

Ar Nos Lun y 25ain bydd St Ishmaels, Dyffryn Cothi, Llangadog a Penybont yn perfformio yn Gymraeg. Ar Nos Fawrth y 26ain bydd Llanymddyfri yn perfformio yn Saesneg a Dyffryn Tywi a Llanddarog yn perfformio yn Gymraeg.

Bydd Llanfynydd, Capel Iwan, San Pedr a Llanllwni yn cloi’r cystadlu yn Gymraeg ar Nos Fercher y 27ain. Bydd y tair noson yn dechrau am 7yh a phris mynediad bydd £6 neu £15 am Docyn Wythnos.

Hoffai Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin ddiolch yn fawr i noddwyr y gystadleuaeth sef FUW, Cyngor Sir Gâr ac Addysg Seren.

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: