Thursday, October 6, 2022

Seremoni Wobrwyo i dros 100 sydd wedi cymhwyso i weithio gyda phlant ifanc

DDYDD Sadwrn 29 Medi am 1.00yp bydd Mudiad Meithrin yn cynnal Seremoni Wobrwyo i dros 100 o fyfyrwyr sydd newydd gymhwyso ar y cwrs Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ar y Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol.

Cynhelir y Seremoni yn y Neuadd Fawr, Prifysgol Aberystwyth ac mae’r siaradwyr gwadd yn cynnwys Dr Siân Wyn Siencyn ac Angharad Beynon, Gweithredwr Cyfrif y corff dyfarnu CACHE, (Cyngor Gwobrau Gofal, Iechyd ac Addysg), sy’n achredu’r cwrs.

Bydd y seremoni hefyd yn cynnwys cyflwyno tystysgrifau i saith disgybl o ysgol Ardudwy, Harlech sydd wedi cymhwyso ar y cwrs Tystysrif Lefel 2 mewn Gofal ac Addysg Plant.

Mae Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin yn rhoi cyfle i oddeutu 100 o bobl  hyfforddi bob blwyddyn yn rhad ac am ddim ar gyfer y cymhwyster mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Ac mae 130 o fyfyrwyr eisoes wedi dechrau ar y cwrs eleni sydd yn cael ei gynnal rhwng Medi 2018 ac Awst 2019.

Dywedodd Eunice Jones, Rheolwr Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Diploma Lefel 3 a Chynllun Ysgolion Cam wrth Gam:

Mae’r Seremoni yma’n ddiwrnod arbennig iawn i ddathlu llwyddiant y myfyrwyr. Mae’n hyfryd o beth fod cymaint yn cymhwyso trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae’n galonogol deall fod y mwyafrif ohonynt wedi cael swyddi mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.”

Mae’n rhaid i’r myfyrwyr sy’n mynychu’r cwrs weithio gyda phlant mewn lleoliad blynyddoedd cynnar am 16 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol yn unig a mynychu cyfres o saith gweithdy yn ystod y flwyddyn. Mae modd i’r myfyrwyr gael eu lleoli mewn Cylch Meithrin, Meithrinfa Ddydd, neu Ysgol Gynradd.

Ymysg y swyddi mae’r myfyrwyr yn gallu eu gwneud ar ôl hyfforddi mae ymarferydd crèche, arweinydd mewn Cylch Meithrin, Cylch Chwarae neu Glwb ar ôl Ysgol, rheolwr neu ddirprwy reolwr mewn meithrinfa, neu gynorthwy-ydd mewn Cylch Meithrin, Meithrinfa, Clwb ar ôl Ysgol neu gynorthwy-ydd dosbarth mewn ysgol gynradd.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Mudiad Meithrin wedi hyfforddi dros 2,100 o ymarferwyr i allu gweithio ym maes gofal plant a’r blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg. Un sydd wedi cwblhau ei chwrs yw Alaw Smith o Gylch Meithrin Terrig,Treuddyn ger yr Wyddgrug:

Meddai Alaw:

Dydw i ddim yn dod o gefndir gofal plant ond roedd yr hyfforddiant oedd yn cael ei gynnig trwy’r cwrs yn rhoi cyfle imi newid cyfeiriad. Roedd y ffaith bod y cwrs am ddim yn atyniad i rywun fel fi efo teulu ifanc. Dwi’n meddwl fod cynnal y cwrs drwy’r gweithle yn sicrhau ein bod yn cael digon o brofiad.”

Un arall sydd wedi cwblhau’r haf yma yw Enfys Evans, o Feithrinfa’r Enfys, Cross Inn, ger Llanon yng Ngheredigion.

Meddai Enfys:

Wnes i ddewis dilyn y cwrs oherwydd lefel y gefnogaeth oedd ar gael a’r ffordd mae’r cwrs yn cael ei gynnal. Mae’r gweithdai yn rhoi cyfle i chi gwrdd â phobl eraill sy’n gwneud y cwrs gan rannu profiadau â nhw. Mae gweithio ar leoliad yn wych oherwydd ry’ch chi’n cael cyfle i wneud gwaith ymarferol er mwyn gallu datblygu eich sgiliau.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: