Seremoni wobrwyo i ddysgwyr y blynyddoedd cynnar

Seremoni wobrwyo i ddysgwyr y blynyddoedd cynnar

DDYDD Gwener 6 Gorffennaf cynhelir seremoni wobrwyo arbennig yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli er mwyn cyflwyno tystysgrifau ym maes y blynyddoedd cynnar i 74 o ddisgyblion ysgol uwchradd sy’n rhan o gynllun ysgolion Cam wrth Gam a gynhelir gan Mudiad Meithrin.

Bydd dros 150 o ffrindiau a theuluoedd y disgyblion llwyddiannus wedi teithio o bob rhan o Gymru i fod yn bresennol yn yr achlysur arbennig hwn. Ers dechrau cynnig y gwasanaeth arbenigol yma i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn 2006, mae dros 1,000 o ddisgyblion wedi cymhwyso.

Eleni mae 11 ysgol wedi bod yn rhan o gynllun Cam wrth Gam, sy’n cynnig cyrsiau galwedigaethol i ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd fel rhan o gwricwlwm yr ysgol.

Cynigir cwrs Tystysgrif Lefel 2 mewn Gofal ac Addysg Plant a chwrs Diploma Lefel 2 mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant ynghyd â chwrs Diploma lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant a chwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant. Achredir yr holl gyrsiau gan y corff dyfarnu CACHE.

Caiff y tystysgrifau eu cyflwyno i’r disgyblion gan yr actor Aled Pugh, sy’n adnabyddus am chwarae rhan Bobby yn y gyfres deledu Stella a chwarae rhan Ryan Davies yn y ffilm Ryan a Ronnie.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Ymysg y siaradwyr gwadd bydd Heather Lewis, cyn-bennaeth Ysgol y Strade, Llanelli a bydd Angharad Beynon, Gweithredwr Cyfrif CACHE (Cyngor Gwobrau Gofal, Iechyd ac Addysg), yn bresennol i roi anerchiad i’r gynulleidfa.

Dywedodd Eunice Jones, Dirprwy Reolwr Cenedlaethol Cam wrth Gam: “Mae Cam wrth Gam yn cydweithio’n agos gyda phenaethiaid ac awdurdodau lleol er mwyn cynnig rhaglenni hyfforddi sy’n diwallu anghenion ysgolion a’r gymuned yn y ffordd orau. Mae tiwtoriaid, aseswyr a dilyswyr sy’n meddu ar brofiad a chymwysterau priodol, yn darparu hyblygrwydd cyrsiau sydd wedi’u teilwra i anghenion unigol y dysgwr.

Mae 11 ysgol wedi bod yn rhan o’r cynllun eleni ac fe fydd tair ysgol arall, sef Ysgolion Gwynllyw, Llangynwyd a Llanhari yn ymuno ym mis Medi.

Cymraeg