20th January 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Senedd DU yn lansio gweithdai ar-lein rhad ac am ddim ar gyfer grwpiau ieuenctid a chymunedol yng Nghymru

MAE swyddogion allgymorth lleol Senedd y DU wedi mynd â’u gweithdai grwpiau ieuenctid a chymunedol ar-lein heddiw.

Cynllunnir eu sesiynau i ddangos i grwpiau ledled Cymru sut mae Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi’n gweithio, yn ogystal â chynnig eu harbenigedd eu hunain ynghylch sut i ddylanwadu ar benderfyniadau a wneir yn Senedd y DU, cael eu lleisiau wedi’u clywed ac ymgyrchu am newid.

Llywyddir y gweithdai gan Steven Williams, y swyddog allgymorth ar gyfer Cymru, a gellir eu teilwra i fod yn addas ar gyfer anghenion unigol pob grŵp.

Mae amrywiaeth o weithdai ar-lein ar gael trwy gydol gweddill y flwyddyn, sy’n addas ar gyfer grwpiau â lefelau hygyrchedd a phrofiad gwahanol mewn ymgysylltu â Senedd y DU. Mae Steven Williams hefyd yn gallu arwain sesiynau yn y Gymraeg, os oes angen.

Wrth lansio’r gweithdai ar-lein, dywedodd Steven:

“Mae’n bwysig bod lleisiau Cymru yn parhau i gael eu clywed yn San Steffan. Dw’i eisiau dangos y ffyrdd y gall pobl gwneud hynny – o gysylltu ag ASau ac arglwyddi, i greu deisebau, rhoi tystiolaeth a mwy.

“Mae’r gweithdai ar-lein, yn rhad ac am ddim, yn ffordd wych i sefydliadau ledled Cymru dysgu mwy am ein democratiaeth. Trwy gynnig cyngor ymarferol ac adnoddau defnyddio, gall grwpiau creu newid cadarnhaol yn eu cymunedau nhw, ym mhob cwr o Gymru.”

Pobl, pŵêr a Senedd y DU:

Cyflwyniad

For More Great News Stories Click The Banner

Mae’r gweithdy ar-lein 30 munud hwn yn llawn cwisiau a gweithgareddau. Wedi’i gynllunio ar gyfer isafswm o 15 o bobl, bydd grwpiau’n cael trosolwg llawn ynghylch sut mae Senedd y DU yn gweithio iddynt, gan gynnwys – sut y gallant gael eu lleisiau wedi’u clywed gan ASau; yr hyn y mae Tŷ’r Arglwyddi’n ei wneud a hefyd sut mae ASau a’r Arglwyddi’n codi materion ar eu rhan.

Ydych chi’n ddylanwadol? Mynnwch gael eich llais wedi’i glywed yn Senedd y DU

Cynllunnir y gweithdy hwn am awr ar gyfer isafswm o 10 o bobl ac mae wedi’i greu’n arbennig ar gyfer y rhai hynny sydd wedi ymgysylltu ar raddfa fechan â’r Senedd o’r blaen. Bydd mynychwyr yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach ynghylch sut i godi’r materion sy’n golygu fwyaf iddynt, gan gynnwys:

Sut y gallant weithredu; pa foddau sy’n helpu i ddylanwadu ar ddadleuon, penderfyniadau a deddfwriaeth a hefyd sut y gallant adeiladu perthynas ag ASau a’r Arglwyddi

Grymuso –  ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu:

Mae’r sesiwn hygyrch iawn hon yn parhau am 45 munud fel arfer ac mae’n llawn gweithgareddau a chwisiau i hyrwyddo ymgysylltu ac annog oedolion ag anableddau dysgu i ddatblygu sgiliau dinasyddiaeth gydol oes.

Cynllunnir y sesiwn ar gyfer isafswm o 10 o bobl, gan gynnwys gofalwyr a gall arweinwyr grŵp hefyd ddysgu i gyflwyno ein hyfforddiant arbenigol i’w sefydliadau a chymunedau.

I sicrhau argaeledd ac archebu sesiwn, ewch i yma. Bydd y digwyddiadau ar-lein hyn yn lle’r sesiynau wyneb yn wyneb a gynhaliwyd gan y swyddogion allgymorth yn eu hardaloedd lleol yn ystod pandemig y coronafeirws.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: