15th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Rhybudd am sgam ad-daliad treth gyngor

MAE pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhybuddio i fod ar eu gwyliadwriaeth rhag neges e-bost dwyllodrus newydd ynghylch ad-daliad treth gyngor.

Mae twyllwyr yn cysylltu â phobl drwy e-bost i ddweud wrthynt bod modd iddynt gael gostyngiad o gannoedd o bunnoedd yn y dreth gyngor.

Mae’r e-bost yn awgrymu bod y gostyngiad o ganlyniad i Covid-19 ac oherwydd bod y person ar incwm isel neu’n derbyn budd-daliadau.

Mae’n neges argyhoeddiadol iawn ac mae’n defnyddio brand GOV.UK y Llywodraeth er mwyn i bobl gredu ei bod yn ddilys.

Mae’r neges e-bost dwyllodrus yn cynnwys dolen i wefan ffug lle gall y derbynnydd hawlio ei ‘ad-daliad’.

Fodd bynnag, nid oes ad-daliad – mae’n neges dwyllodrus i ddwyn arian pobl a manylion eu cyfrif banc.

Dylech ddileu’r e-bost yn syth a blocio’r anfonwr, peidiwch ag ateb neu glicio ar unrhyw ddolenni a pheidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol, yn enwedig manylion cyfrif banc neu gerdyn debyd neu gredyd.

Ni fydd y Cyngor byth yn ffonio, yn anfon neges destun nac yn e-bostio preswylwyr i ofyn am daliad i ryddhau ad-daliad treth gyngor. Os ydych chi wedi gordalu’r dreth gyngor a gallwch hawlio ad-daliad, byddwn yn ysgrifennu atoch.

Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ffoniwch y cyngor a holwch; gofalwch eich bod yn chwilio am y rhif eich hun (peidiwch â defnyddio’r rhif a nodir yn yr e-bost/neges destun/galwad ffôn) a ffoniwch i gadarnhau.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Mae troseddwyr didrugaredd yn cael arian pobl drwy dwyll a hynny drwy eu perswadio eu bod yn gymwys i gael ad-daliad treth gyngor.

For More Great News Stories Click The Banner

“Mae’r negeseuon e-bost yn argyhoeddiadol iawn gan eu bod yn edrych yn swyddogol a gall unrhyw un gael ei dwyllo ganddynt. Ond os bydd rhywun yn cysylltu â chi ynghylch gostyngiad yn y dreth gyngor ac yn gofyn am wybodaeth bersonol a manylion banc dylech anwybyddu’r cais hwn a rhoi gwybod amdano.

“Yn anffodus, mae nifer helaeth o sgamiau o gwmpas ar hyn o bryd, ac mae llawer ohonynt yn manteisio ar ofnau ac ansicrwydd pobl ynghylch y Coronafeirws.

“Byddwn yn annog pobl i fod yn wyliadwrus ac i fod yn ofalus os byddwch yn derbyn unrhyw ohebiaeth sy’n cynnig cymorth ariannol. Dylech ystyried o ble mae’r neges wedi dod a chadarnhau bod y wybodaeth yn ddilys drwy ddefnyddio gwefannau a chysylltiadau swyddogol y Llywodraeth.

“Hefyd hoffwn rybuddio’r unigolion diegwyddor hyn os cânt eu dal na fyddwn yn oedi cyn eu herlyn drwy’r llysoedd.”

I gael rhagor o gymorth a chyngor, anfonwch neges e-bost at safonaumasnach@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.

Os ydych yn credu eich bod wedi cael eich twyllo, ffoniwch Action Fraud ar 0300 123 2040, neu i gael cyngor, ffoniwch linell cymorth i ddefnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1133.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: