Saturday, December 3, 2022
Rhoi Harbwr Porth Tywyn yn nwylo’r Marine Group

Rhoi Harbwr Porth Tywyn yn nwylo’r Marine Group

MAE Harbwr Porth Tywyn bellach wedi’i roi yn nwylo diogel cwmni sy’n arbenigo mewn marinas er mwyn hwyluso’r gwaith o fuddsoddi yn yr harbwr a’i wella, a hynny fel rhan o gynlluniau i greu cyfleuster o safon ryngwladol ar gyfer perchnogion cychod ac ymwelwyr.

Mae’r Marine Group bellach ar y safle ar ôl cael prydles hirdymor gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae rhoi’r harbwr ar brydles i arbenigwyr ym maes marinas yn rhan o gynllun y Cyngor i sicrhau bod yr harbwr yn gynaliadwy yn yr hirdymor, ac yn rhan o brif gynllun ehangach y Cyngor i adfywio Porth Tywyn.

Mae’r Marine Group eisoes yn rhedeg marinas yng Nghaerdydd, Aberystwyth a’r Felinheli ac mae ganddo gynlluniau i ddatblygu’r harbwr gyda chyfleusterau angori modern er mwyn denu mwy o ddefnyddwyr ac ymwelwyr.

Mae cynlluniau eisoes ar y gweill i addasu a helaethu adeilad presennol yr RNLI unwaith y bydd canolfan newydd y bad achub wedi ei chwblhau, a hynny er mwyn darparu swyddfa reoli newydd i’r marina ynghyd ag ystafelloedd newid, caffi a bwyty.

Dywedodd Christopher Odling-Smee, Cyfarwyddwr: “Mae’n bleser o’r mwyaf cael cydweithio â Chyngor Sir Caerfyrddin i wireddu potensial llawn Harbwr Porth Tywyn. Bydd y marina yn elwa ar y sylw a’r buddsoddiad sylweddol a fydd, maes o law, yn sicrhau ei fod yn gyrchfan o’r radd flaenaf i’r rheiny sy’n hwylio ac ymwelwyr eraill hefyd.  Rydym yn falch o gael ein cysylltu â Phorth Tywyn.”

Mae disgwyl i’r trefniant hirdymor ddod ag elw ariannol i’r awdurdod a gwarantu ffrwd refeniw.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden: “Rydym am y gorau ar gyfer Harbwr Porth Tywyn ac mae’r cam hwn wedi rhoi’r harbwr yn nwylo diogel iawn cwmni sydd â phrofiad ac adnoddau lu ac a fydd yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn.

“Edrychwn ymlaen at weld y datblygiadau’n mynd rhagddynt ac at weld yr effaith gadarnhaol ehangach ar drigolion Porth Tywyn a’r ardal, a fydd yn elwa o’r buddsoddiad hwn.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: