MAE Harbwr Porth Tywyn bellach wedi’i roi yn nwylo diogel cwmni sy’n arbenigo mewn marinas er mwyn hwyluso’r gwaith o fuddsoddi yn yr harbwr a’i wella, a hynny fel rhan o gynlluniau i greu cyfleuster o safon ryngwladol ar gyfer perchnogion cychod ac ymwelwyr.

Mae’r Marine Group bellach ar y safle ar ôl cael prydles hirdymor gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae rhoi’r harbwr ar brydles i arbenigwyr ym maes marinas yn rhan o gynllun y Cyngor i sicrhau bod yr harbwr yn gynaliadwy yn yr hirdymor, ac yn rhan o brif gynllun ehangach y Cyngor i adfywio Porth Tywyn.

Mae’r Marine Group eisoes yn rhedeg marinas yng Nghaerdydd, Aberystwyth a’r Felinheli ac mae ganddo gynlluniau i ddatblygu’r harbwr gyda chyfleusterau angori modern er mwyn denu mwy o ddefnyddwyr ac ymwelwyr.

Mae cynlluniau eisoes ar y gweill i addasu a helaethu adeilad presennol yr RNLI unwaith y bydd canolfan newydd y bad achub wedi ei chwblhau, a hynny er mwyn darparu swyddfa reoli newydd i’r marina ynghyd ag ystafelloedd newid, caffi a bwyty.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd Christopher Odling-Smee, Cyfarwyddwr: “Mae’n bleser o’r mwyaf cael cydweithio â Chyngor Sir Caerfyrddin i wireddu potensial llawn Harbwr Porth Tywyn. Bydd y marina yn elwa ar y sylw a’r buddsoddiad sylweddol a fydd, maes o law, yn sicrhau ei fod yn gyrchfan o’r radd flaenaf i’r rheiny sy’n hwylio ac ymwelwyr eraill hefyd.  Rydym yn falch o gael ein cysylltu â Phorth Tywyn.”

Mae disgwyl i’r trefniant hirdymor ddod ag elw ariannol i’r awdurdod a gwarantu ffrwd refeniw.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden: “Rydym am y gorau ar gyfer Harbwr Porth Tywyn ac mae’r cam hwn wedi rhoi’r harbwr yn nwylo diogel iawn cwmni sydd â phrofiad ac adnoddau lu ac a fydd yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn.

“Edrychwn ymlaen at weld y datblygiadau’n mynd rhagddynt ac at weld yr effaith gadarnhaol ehangach ar drigolion Porth Tywyn a’r ardal, a fydd yn elwa o’r buddsoddiad hwn.”

, , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online