25th July 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Bydd rhagor o drigolion yn Sir Gaerfyrddin, y gofynnwyd iddynt gymryd camau gwarchod, yn derbyn llythyr sy’n cynnwys gwybodaeth a chyngor gan y Cyngor.

Cynghorir pobl sydd â chyflyrau iechyd difrifol sy’n bodoli eisoes, sy’n golygu bod risg uchel y byddant yn ddifrifol wael os cânt y coronafeirws (COVID-19), i aros gartref er mwyn cadw’n ddiogel.

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi anfon 21,000 o lythyrau yn rhagor at gleifion sydd â risg uchel ledled Cymru gan nodi’r camau y dylent eu cymryd i amddiffyn eu hiechyd.

Yn unol â’r cyngor cychwynnol a gyhoeddwyd ddiwedd mis Mawrth yn cynghori pobl i’w gwarchod eu hunain am 12 wythnos, mae’r llythyrau diweddaraf yn cynghori pobl i’w gwarchod eu hunain hyd nes o leiaf 15 Mehefin. Mae hyn yn golygu lleihau cyswllt â phobl eraill gymaint â phosibl er mwyn lleihau’r risg o fod yn agored i’r coronafeirws.

Yn Sir Gaerfyrddin, mae 2776 yn rhagor o bobl agored iawn i niwed wedi cael eu hychwanegu i’r rhestr warchod.

Yn ogystal â chael llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol, mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin hefyd yn cael llythyr gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole sy’n cynnwys gwybodaeth a chyngor lleol.

Mae’r cyngor wedi bod yn gweithio’n galed i roi trefniadau ar waith i wneud yn siŵr bod help ar gael yn lleol i bobl sy’n gwarchod eu hunain.

Mae Llesiant Delta Wellbeing, a elwid gynt yn wasanaeth Llinell Gofal Cyngor Sir Gaerfyrddin, wedi gwneud oddeutu 5,000 o alwadau i drigolion er mwyn sicrhau bod ganddynt bopeth sydd ei angen arnynt i gadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Trwy wneud galwadau rhagweithiol, mae’r tîm yn sicrhau bod pobl yn cael eu hanfodion siopa, presgripsiynau, a hefyd yn gwirio eu lles cyffredinol, gan roi tawelwch meddwl i’w hanwyliaid a’u teuluoedd.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Gall y Cyngor drefnu bod parseli bwyd yn cael eu danfon os oes angen ac mae’n gweithio gyda fferyllfeydd cymunedol i helpu i gyflenwi meddyginiaethau a threfnu eu bod yn cael eu dosbarthu lle bo angen. Mae’r Cyngor hefyd mewn cysylltiad â nifer o grwpiau gwirfoddol sy’n gallu darparu gofal a chymorth i’r rheiny sydd efallai’n teimlo’n ynysig iawn.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Rydym yn anfon llythyrau at bawb yn Sir Gaerfyrddin sydd ar y rhestr warchod i sicrhau eu bod yn deall beth sydd angen iddynt ei wneud ac yn bwysicaf oll, ein bod yma i gynnig cymorth a chefnogaeth; gallwn drefnu bod parseli bwyd a meddyginiaethau yn cael eu danfon os oes eu hangen arnynt.

“Mae Staff Llesiant Delta hefyd wedi bod yn ffonio preswylwyr i sicrhau eu bod yn ymdopi, a chawsom ymateb anhygoel gan y rheiny yr ydym wedi cysylltu â hwy, gyda nifer yn dweud eu bod yn dawel eu meddwl o ganlyniad i’r galwadau.

“Rwy’n siŵr bod preswylwyr yn falch dros ben o glywed llais cyfeillgar ar ben arall y ffôn. Yn achos rhai preswylwyr, mae’n bosibl mai dyma’r unig gyswllt yr oeddent wedi’i gael, a gall wneud byd o wahaniaeth i rywun, yn enwedig ar adegau fel y rhain.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Cyngor, newyddion.sirgar.llyw.cymru/coronafeirws

Mae’r llinellau ffôn ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 8.30am a 6pm, felly ffoniwch 01267 234567.

For More Great News Stories Click The Banner
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: