5th December 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Prydau ysgol am ddim yn parhau yn ystod haf

BYDD teuluoedd sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn parhau i dderbyn taliadau yn ystod gwyliau’r haf mewn ymateb i’r pandemig coronaferiws.

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn Sir Gaerfyrddin yn derbyn taliadau i’w cyfrifon banc/cymdeithas adeiladu.

Caiff taliadau o £39 fesul plentyn eu gwneud bob pythefnos er mwyn i rieni barhau i ddarparu brecwast a chinio i’w plant bum diwrnod yr wythnos.

Mae nifer fach o deuluoedd yn derbyn pecynnau bwyd wythnosol yn lle hynny a bydd hyn hefyd yn parhau yn ystod misoedd yr haf, er bod ysgolion yn ailagor ar 29 Mehefin.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Rwyf am roi sicrwydd i deuluoedd y byddwn yn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod gwyliau’r haf.

“Gan fod ysgolion yn ailagor, mae nifer o deuluoedd yn pryderu y byddai’r ddarpariaeth bresennol o brydau ysgol am ddim yn dod i ben, ond nid yw hyn yn wir.

“Er ein bod yn symud i gyfnod adfer y pandemig hwn, mae’n broses araf iawn ac mae’n dal i fod yn gyfnod anodd iawn i bawb. Mae rhai busnesau ar gau o hyd ac mae nifer fawr o bobl heb ddychwelyd i’r gwaith eto.

“Byddwn yn parhau i wneud popeth yn ein gallu i gefnogi teuluoedd yn ystod y cyfnod hwn.”

Bydd ysgolion yn ailagor ar 29 Mehefin er mwyn i blant ‘ddod i’r ysgol a dal ati i ddysgu’ cyn gwyliau’r haf. Bydd grwpiau blwyddyn yn cael eu rhannu’n garfannau a bydd dosbarthiadau llai o faint. Traean o’r disgyblion, ar y mwyaf, fydd yn bresennol ar unrhyw un adeg.

Ni fydd prydau ysgol yn cael eu darparu’r tymor hwn, a gofynnir i ddisgyblion ddod â phecyn cinio gyda nhw. Bydd hyn yn helpu i gael amserau cinio ar wahanol adegau ac yn lleihau’r cyswllt sydd ei angen ar gyfer gweini bwyd. Bydd rhieni disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim eisoes wedi derbyn taliad i brynu bwyd i’w plant neu becyn bwyd i baratoi pecyn cinio.

Mae tua £33 miliwn yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol i barhau i ddarparu prydau ysgol am ddim tan ddiwedd mis Awst.

Dylai teuluoedd sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ond nad ydynt eto wedi darparu eu manylion banc er mwyn derbyn taliad, fynd i’n gwefan newyddion.sirgar.cymru/coronafeirws drefnu hyn.

Gallai teuluoedd, os yw eu hamgylchiadau wedi newid ac maent bellach yn derbyn budd-daliadau penodol, fod yn gymwys bellach i gael prydau ysgol am ddim. Mae rhagor o wybodaeth gan gynnwys sut i wneud cais ar ein gwefan.

Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf i dderbyn prydau ysgol am ddim ond bod angen cymorth arnoch, ffoniwch ein llinell gymorth ar 01267 234567 rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos neu e-bostiwch galw@sirgar.gov.uk

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: