3rd July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Proffesiynwyr Gofal Iechyd yn annog preswylwyr i fod yn ‘Ddoeth yn y Gaeaf’

Â’R gaeaf ar y gorwel, mae meddygon, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill unwaith eto’n annog trigolion i feddwl yn lleol a defnyddio gwasanaethau gofal iechyd cymunedol os ydynt yn sâl neu os
oes arnynt angen triniaeth nad yw’n frys.

Rydym yn annog pawb i fod yn ddoeth trwy gael eu brechiad ffliw yn gynnar, mynd i’r fferyllfa leol â mân anhwylderau, a chadw llygad ofalus ar deulu, ffrindiau a chymdogion.

Â’r galw ar ysbytai yn cynyddu, mae’n holl bwysig mai dim ond y rhai hynny sydd â’r angen mwyaf am ofal arbenigol neu argyfyngol sy’n mynychu Adrannau Brys. Gall trigolion chwarae eu rhan a helpu i leddfu’r pwysau ar ein staff clinigol trwy wneud Dewis Doeth a sicrhau eu bod yn defnyddio’r gwasanaeth gofal iechyd mwyaf priodol i ddiwallu eu anghenion.

Unwaith eto, mae’r Bwrdd Iechyd wedi cydweithio gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, awdurdodau lleol a’r trydydd sector ar gynllun gaeaf er mwyn paratoi ar gyfer y cyfnod prysur sydd i ddod. Mae hwn yn nodi sut mae’r sefydliad yn paratoi at redeg ei wasanaethau yn y modd mwyaf llyfn posibl er mwyn sicrhau bod anghenion cleifion yn cael eu diwallu 24 awr y dydd.

Dyma atgoffa preswylwyr y gallwch bellach ddeialu GIG 111 o unrhyw le yn nalgylch y bwrdd iechyd i gael mynediad i’r Gwasanaeth Tu Allan i Oriau a Galw Iechyd Cymru – gan ei gwneud yn hawdd i gael y cyngor, y gefnogaeth a’r driniaeth sy’n iawn i chi, o un man. Mae’r gwasanaeth di-dâl hwn ar gael trwy’r dydd, bob dydd. Mae trinwyr galwadau GIG 111 wedi cael hyfforddiant arbennig i adnabod bygythiad i fywyd, felly os oes gennych argyfwng meddygol, cewch eich trosglwyddo’n syth at y gwasanaeth ambiwlans. Fel arall, gofynnir cyfres o gwestiynau i chi ac,
yn dibynnu ar natur frys eich cyflwr, cewch alwad yn ôl gan weithiwr proffesiynol gofal iechyd arbenigol – megis nyrs, Meddyg Teulu, Fferyllydd neu Uwch-ymarferydd Parafeddygol yn eich cynghori ar beth i’w
wneud.

Rydym yn cyfeirio pobl tuag at FFERYLLFEYDD CYMUNEDOL, a all weld a thrin pobl â mân anhwylderau ac anafiadau fel nad oes yn rhaid iddynt fynd at y Meddyg Teulu neu i’r Uned Frys.

Mae’r GWASANAETH ANHWYLDERAU CYFFREDIN yn cwmpasu 27 cyflwr y gall fferyllydd, os yn briodol, eu hasesu a rhoi meddyginiaeth ar eu cyfer yn ddi-dâl a hynny heb bresgripsiwn. Mae’r gwasanaeth yn galluogi cleifion i geisio cyngor neu driniaeth gan fferyllfa gymunedol sy’n rhan o’r cynllun, yn hytrach na’u Meddyg Teulu, ar gyfer rhestr ddiffiniedig o anhwylderau sy’n cynnwys: diffyg traul, rhwymedd, dolur rhydd, clwyf y marchogion, twymyn gwair, llau pen, torri dannedd, brech cewyn, colig, brech yr ieir, llyngyr, dolur gwddf, intertrigo, tarwden y traed, llid yr amrant, acne, croen sych, dermatitis, verwca, poen cefn, caswein, llindag gweiniol, llindag geneuol a’r clefyd crafu.

Mae cleifion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cael eu hannog i ddefnyddio gwasanaeth BRYSBENNU A THRIN y bwrdd iechyd mewn fferyllfeydd cymunedol sy’n rhan o’r cynllun os oes ganddynt fân anaf neu salwch. Y mathau o anafiadau y gellir eu trin gan y gwasanaeth hwn yw mân grafiadau, briwiau a chlwyfay arwynebol, ysigiadau a straeniau, mân broblemau llygaid fel tywod yn y llygad, tynnu eitemau o’r croen fel fflewyn neu gragen a mân losgiadau, gan gynnwys llosg haul. Byddant yn asesu’ch anaf neu’ch symptom a byddant yn penderfynu a oes modd eich ‘trin’ chi neu a oes angen i chi geisio triniaeth gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall. Os yw’r anaf yn un rhy ddifrifol i’w drin yn y fferyllfa, cewch gyngor ynglŷn â ble i fynd.

Meddai Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Efallai nad yw pobl yn ymwybodol fod gennym gynlluniau penodol mewn lle mewn nifer o fferyllfeydd cymunedol sydd wedi’u cynllunio i helpu cleifion â mân anhwylder neu anaf, y byddent fel arall yn mynd i’w trin gan Feddyg Teulu. Os oes gennych anhwuylder neu anaf o’r fath, ac os ydy eich fferyllfa’n darparu gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin neu Brysbennu a Thrin, byddwn yn eich annog i geisio triniaeth yno yn gyntaf; trwy wneud Dewis Doeth fel hyn gallwch helpu i leihau’r pwysau sydd ar feddygfeydd a sicrhau bod cleifion â salwch mwy difrifol yn cael eu gweld yn gynt.”

Mae ein harbenigwyr ATAL HEINTIAU hefyd yn atgoffa pobl i beidio ag ymweld â chleifion mewn ysbytai na chartrefi gofal os ydynt wedi bod yn teimlo’n anhwylus, er mwyn cyfyngu ar ledaeniad cyflyrau megis Norofirws a dolur rhydd a chwydu.

Dywedodd Mel Jenkins, Uwch-nyrs mewn Atal Heintiau: “Mae salwch megis dolur rhydd, chwydu a’r ffliw yn gallu pasio o un person i’r llall yn hawdd iawn ac rydym wedi cael gwybod bod Gastroenteritis hefyd ar led yn y gymuned.

“Rwyf yn annog pobl sy’n teimlo’n sâl neu sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â’r symptomau hyn i BEIDIO ag ymweld â chleifion mewn ysbyty ar hyn o bryd am fod firysau’n medru bod yn ddifrifol i gleifion sâl a bregus.”

Â’r nadolig yn prysur agosáu, mae gweithwyr iechyd ar draws Cymru yn annog pawb sy’n gymwys i gael y BRECHLYN FFLIW i wneud hynny cyn gynted â phosibl, i’w helpu nhw yn ogystal â’n hysbytai i fod yn ddi-ffliw ar hyd y gaeaf.

Meddai Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, “Mae pobl yn gallu bod yn ddifrifol wael gyda’r ffliw felly mae’n hanfodol bod y rhai sy’n wynebu’r risg fwyaf yn manteisio ar y brechiad am ddim. Mae ffliw yn gallu bod yn salwch sy’n peryglu bywyd i rai pobl sy’n wynebu risg oherwydd eu hoedran, problem iechyd sylfaenol, neu am eu bod yn feichiog. Yn anffodus, mae ffliw yn lladd pobl yng Nghymru bob blwyddyn. A brechiad y ffliw yw’r ffordd orau o warchod rhagddo, felly galwaf ar bob un yn ardal Hywel Dda gan gynnwys ein staff i’n helpu i atal lledaeniad y firws hwn trwy gael eu brechu a’n helpu i ddiogelu ein cymuned leol y gaeaf hwn.”

Dywedodd Joe Teape, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae pawb yn ymwybodol o’r pwysau sydd ar ein timoedd prysur dros fisoedd y gaeaf, ond dyw pobl ddim mor ymwybodol o effaith hyn ar y cleifion hynny sydd â’r anghenion mwyaf brys.

“Ar yr adeg hon o’r flwyddyn mae ein gwasanaethau rheng flaen yn dibynnu ar gleifion yn gwneud y penderfyniadau cywir am y lefel o ofal sydd ei angen arnynt; er enghraifft, os ydych chi’n mynychu adran frys brysur gyda salwch a ellir ei drin gan fferyllydd cymunedol, gall hyn amharu a chreu pwysau ychwanegol nes ymlaen a gall arwain at oedi yn nhriniaeth y rhai hynny sydd ag anghenion gofal brys.

“Mae’r gaeaf yn gyfnod hir a heriol i’r GIG bob blwyddyn, felly rwyf am annog pobl i wneud eu gorau glas i wneud Dewis Doeth ac i’n helpu ni i sicrhau mai ond y rhai hynny sydd â’r angen mwyaf am ofal argyfyngol neu arbenigol sy’n ei gael.”

Ychwanegodd yr Ymgynghorydd Jeremy Williams, Cyfarwyddwr Clinigol Gofal heb ei Drefnu: “Mae nifer o’r bobl sy’n dod i’n hadrannau brys yn sâl iawn ac yn mynychu’n briodol. Fodd bynnag, mae hi hefyd yn wir bod rhai pobl â chyflyrau llai difrifol yn mynychu – cyflyrau a fyddai’n well eu hasesu a’u trin gan ddarparwyr gofal iechyd eraill.

“Yn aml, petai nhw’n defnyddio un o’n gwasanaethau gofal iechyd cymunedol, er enghraifft, mae’n debygol y byddent yn cael gofal priodol a hynny’n llawer cynt, nag y nein hunedau brys. Yn ogystal â helpu pobl i gael eu gweld cyn gynted â phosibl, byddai hyn yn y pen draw y nein helpu i achub bywydau.”

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: