Friday, January 27, 2023
Preswylydd yw’r cyntaf i gael dirwy yn y fan a’r lle am dipio sbwriel yn anghyfreithlon

Preswylydd yw’r cyntaf i gael dirwy yn y fan a’r lle am dipio sbwriel yn anghyfreithlon

PRESWYLWYDD yn Llwynhendy yw’r cyntaf yn Sir Gaerfyrddin i gael dirwy o £300 ar ôl canfod ei sbwriel wedi’i dipio’n anghyfreithlon.

Daeth pwerau newydd i rym ym mis Chwefror er mwyn ei gwneud yn haws i gynghorau gymryd camau yn erbyn preswylwyr sy’n rhoi eu gwastraff i bobl nad oes awdurdod ganddynt i’w drafod.

Cafodd y sbwriel ei ganfod dros bedair milltir i ffwrdd ym Mhum Heol, wedi’i wasgaru ar ddwy ochr yr heol am oddeutu hanner milltir.

Roedd swyddogion gorfodi materion amgylcheddol wedi cysylltu’r sbwriel â chyfeiriad yn Llwynhendy.

Cafodd y preswylydd ei ddarganfod ac roedd wedi cyfaddef ei fod wedi rhoi ei sbwriel i gludwr gwastraff anhysbys a oedd wedi’i dipio’n anghyfreithlon.

Bellach, mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa, os ydynt yn talu rhywun i fynd â’u sbwriel o’r cartref neu eitemau nad oes eu hangen arnynt mwyach, rhaid iddynt wneud yn siwr eu bod nhw wedi cofrestru fel cludwr gwastraff. Os nad ydynt yn gwneud hyn a bod eu sbwriel yn cael ei dipio’n anghyfreithlon, gallent gael dirwy o £300 neu hyd at £5,000 os cânt eu herlyn yn y llys.

Mae ymgyrch newydd, ‘Eich Dyletswydd chi yw Gofalu’, wedi cael ei lansio gan ‘Taclo Tipio Cymru’ i helpu i gynyddu ymwybyddiaeth ymysg preswylwyr.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae mwy na 60% o wastraff sy’n cael ei dipio’n anghyfreithlon yn dod o aelwydydd, ac er nad yw’r preswylwyr hyn wedi tipio’r gwastraff eu hunain gan amlaf, maent wedi methu â sicrhau eu bod wedi rhoi’r gwastraff i’r bobl gywir i’w waredu.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Mae gan breswylwyr ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau eu bod yn rhoi gwastraff eu cartref i gludwr gwastraff cofrestredig. Os nad ydynt yn gwneud y gwiriadau angenrheidiol a bod eu gwastraff yn cael ei dipio’n anghyfreithlon, mae perygl y byddant yn cael dirwy o £300 neu fwy.

“Mae gennym bolisi dim goddefgarwch o ran tipio anghyfreithlon a gollwng sbwriel yn Sir Gaerfyrddin, a’r gobaith yw y bydd y ddirwy hon a’r ymgyrch sydd newydd ei lansio yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch cyfrifoldebau preswylwyr ac yn glanhau’r sir er ein lles ni i gyd.”

I gyflawni eich Dyletswydd Gofal Gwastraff fel preswylydd, mae’n rhaid i chi:

  • Gwirio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru fod y person neu’r cwmni rydych chi’n eu defnyddio wedi’u cofrestru. Gallwch wneud hyn ar-lein drwy fynd i cyfoethnaturiol.cymru/gwirioGwastraff neu drwy ffonio 03000 653000 (8am – 6pm yn ystod yr wythnos, codir tâl cyfradd cenedlaethol).
  • Holi i ble mae eich gwastraff yn mynd.

Argymhellir hefyd eich bod yn:

  • Cadw cofnod o bob ymholiad rydych yn ei wneud, gan gynnwys enw a rhif cofrestru’r gweithredwr.
  • Cadw anfoneb sy’n cynnwys disgrifiad o’r gwastraff a’r cwmni a ddefnyddiwyd.
  • Cofnodi manylion y busnes neu’r cerbyd (rhif cofrestru, math, model, lliw).
  • Ewch i dutyofcare.wales i gael rhagor o wybodaeth am waredu eich gwastraff mewn modd cyfrifol.

 

Fideo: https://vimeo.com/338892566

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: