29th July 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

O dipyn i beth, bydd practisau deintyddiaeth ac optometreg ledled Cymru yn ailddechrau cynnig mwy o’u gwasanaethau fel rhan o adferiad fesul cam y gwasanaethau iechyd ar ôl argyfwng y coronafeirws.

Yn wahanol i Loegr, mae llawer o bractisau deintyddiaeth yng Nghymru wedi parhau ar agor i ddarparu gofal brys yn ystod y pandemig. Mae dros 16,500 o gleifion wedi cael eu gweld gan ddeintyddion mewn practisau yng Nghymru ers canol mis Mawrth, ac mae 180,000 yn rhagor wedi cael eu hasesu o bell dros y ffôn neu drwy gyswllt fideo.

Mae 87 o’r 400 o bractisau optometreg yng Nghymru wedi parhau ar agor yn ystod y pandemig hefyd, gan ddarparu gofal brys a hanfodol i dros 19,000 o gleifion.

Mae practisau optometreg a deintyddiaeth yng Nghymru wedi cynyddu eu darpariaeth o wasanaethau ers 22 Mehefin, gan ddechrau ailgynnig triniaethau ychwanegol i gleifion sydd â’r angen mwyaf. Bydd rhagor o wasanaethau’n ailddechrau’n raddol. Bydd y rheini sydd wedi cael problemau difrifol yn ystod cyfnod y cyfyngiadau llym, a’r rheini sydd ag anghenion gofal brys, yn cael eu blaenoriaethu wrth i bractisau symud at ddarparu eu gwasanaethau arferol unwaith yn rhagor.

Fodd bynnag, ni ddylai cleifion ddisgwyl sefyllfa lle y bydd hi’n fusnes fel arfer, gan ei bod yn debygol y bydd yn cymryd amser cyn y gellir cynnig yr ystod lawn o wasanaethau – gan gynnwys y triniaethau deintyddol sy’n cynhyrchu chwistrell o ddiferion mân a allai ledaenu’r feirws. Oherwydd yr angen i gadw pellter cymdeithasol a rheoli’r haint, bydd practisau hefyd, yn ystod y cyfnod hwn, yn gweithredu ar gapasiti llawer is na’u capasiti blaenorol.

Bydd yr union hyn a ddarperir yn amrywio o bractis i bractis, a bydd practisau’n cysylltu â’u cleifion pan fyddant yn ailddechrau cynnig apwyntiadau rheolaidd. Gan ein bod yn rhagweld y bydd galw sylweddol ar y system, rydym yn gofyn i gleifion beidio â chysylltu â’u practis i gael apwyntiadau rheolaidd am y tro.

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda byrddau iechyd a Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru i sicrhau bod practisau’n gallu cael gafael ar y lefelau priodol o Gyfarpar Diogelu Personol.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething: “Bydd ailddechrau gwasanaethau’n broses gymhleth. Rydyn ni wedi parhau i adolygu’r sefyllfa drwy gydol cyfnod y pandemig, er mwyn sicrhau bod gofal brys ar gael i’r rheini yr oedd ei angen arnyn nhw. Nawr bod lefel y coronafeirws yn ein cymunedau’n dechrau sefydlogi, rydyn ni’n mynd ati’n ofalus i ailddechrau fesul cam rai gwasanaethau nad ydyn nhw’n rhai brys.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Rydyn ni’n cydweithio’n agos gyda’r cyrff proffesiynol perthnasol, ac rydyn ni’n hyderus y bydd deintyddion ac optometryddion yng Nghymru yn parhau i gadw at fesurau llym, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol, er mwyn diogelu staff a chleifion. Er nad na allwn ni ddychwelyd i sefyllfa o fusnes fel arfer eto, rydyn ni’n annog y rheini y mae angen triniaeth arnyn nhw i sicrhau eu bod yn ei chael er mwyn osgoi anawsterau gwaeth yn y tymor hir.”

Disgrifiodd Annette Dobbs, optometrydd yn y Barri, sut mae hi wedi bod yn paratoi ar gyfer ailagor ei phractis: “Rydyn ni wedi darparu rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr er mwyn sicrhau bod ein holl staff wedi paratoi’n llawn ar gyfer y ffordd newydd o weithio. Mae gennym yr holl PPE cywir ar gyfer ein staff, rydyn ni wedi gosod sgriniau persbecs yn ardal y dderbynfa a marciau pellter ar y llawr. Byddwn ni’n gweithredu system apwyntiadau’n unig, yn ein galluogi i reoli’r haint mewn modd priodol, gan ddiheintio offer a fframiau ac ati rhwng apwyntiadau. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddechrau gweld ein cleifion unwaith yn rhagor.”

Dywedodd y deintydd Jeremy Williams o bractis Rosehill yng Nghonwy: “Rydym wedi aros ar agor drwy gydol y pandemig, gan ddarparu gofal brys i dros 400 o gleifion. Nawr, rydyn ni’n dechrau cysylltu â chleifion eraill i ganfod beth yw eu hanghenion gofal. Bydd hynny’n ein galluogi i flaenoriaethu triniaeth gychwynnol ar gyfer y rhai sydd ei hangen fwyaf. Deallwn y bydd rhai cleifion yn teimlo ychydig yn bryderus ynghylch dechrau defnyddio gwasanaethau eto. Rydym am eu sicrhau ein bod wedi rhoi ystod o fesurau ar waith o fewn y practis fel y gallant deimlo’n gyfforddus yn dychwelyd atom am driniaeth. ”

Dylai unrhyw sydd ag angen triniaeth neu asesiad deintyddol frys ffonio’r GIG ar 111.

For More Great News Stories Click The Banner
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: