Saturday, December 3, 2022
Plaid Cymru yn cyflwyno Bil Awyr Lân i Gymru

Plaid Cymru yn cyflwyno Bil Awyr Lân i Gymru

GYDA Port Talbot yr wythnos hon yn cael ei hasesu fel y dref fwyaf llygredig yn y DG  yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, mae AC Plaid Cymru Simon Thomas wedi gwneud cais am gyfraith newydd i fynd i’r afael a’r aer llygredig yr ydym yn anadlu.

Mae llygredd aer yn cyfrannu at tua 2,000 o farwolaethau y flwyddyn yng Nghymru. Fe’i disgrifiwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fel argyfwng iechyd cyhoeddus dybryd, yn ail yn unig i ysmygu.

Mae lefelau mewn llawer cymuned yng Nghymru wedi torri rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd ers llawer blwyddyn, gan gyrraedd pinacl pan gymerwyd y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i’r uchel lys gan yr ymgyrchwyr amgylcheddol Client Earth am eu diffyg gweithredu.

Bydd cynnig AC y Canolbarth a’r Gorllewin am ddeddfwriaeth newydd yn gwarchod y cyhoedd rhag llygredd aer.

Meddai’r Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas: “Mae aer brwnt yn lladd ein dinasyddion ac yn difetha bywydau ein plant. Byddwn yn glanhau ein hawyr ac yn gorfodi newid trwy gyflwyno Deddf Awyr Lân i Gymru.

“Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi nodi llygredd aer fel problem iechyd cyhoeddus. Mae llygredd aer yn achosi 2,000 o farwolaethau cynamserol y flwyddyn yng Nghymru.

“Mae arnom angen taclau monitro aer yn ein trefi a’n dinasoedd, yn enwedig y tu allan i ysgolion ac ysbytai.

“Mae angen sylfaen gyfreithiol i barthau awyr lân, a byddai’r bil hwn, petai’n dod yn ddeddf, yn helpu hynny. Byddai’n sicrhau mai dim ond cerbydau allyriadau isel fyddai ar werth wedi 2030.

“Rhaid i gynghorau lleol gael y grym i osod taliadau llygredd ac annog traffig sy’n llygru llai, boed hynny yn rheoliadau ar rai dyddiau neu mewn rhai ardaloedd.

“Yng Nghymru, mae angen i ni wella’r ffordd yr ydym yn monitro ansawdd aer; dylai Llywodraeth Cymru ystyried cael monitro amser-gwirioneddol, wedi’i gysylltu â gwefan fel y gall pobl fesur yr effaith maent yn gael trwy yrru eu ceir a’u faniau nad ydynt yn hybrid.

“Gwnaeth Sefydliad Bevan gynnig diddorol rai misoedd yn ôl i gael cludiant am ddim ar fysus yn ein dinasoedd er mwyn torri i lawr ar allyriadau.

“Dylem hefyd ystyried defnyddio cerbydau hydrogen yn awr yn ein trefi a’n dinasoedd fel ffordd sicr o wella ansawdd aer.

“Dylem ystyried gwahardd cerbydau nwyddau trwm o ganol ein dinasoedd a’n trefi ar adegau penodol. Ar hyn o bryd, mae cerbydau nwyddau trwm yn dod i mewn i’n trefi a’n dinasoedd ar yr un pryd ag y mae plant yn cerdded i’r ysgol.

“Mae angen i’r Gronfa Ansawdd Aer o £20m fod yn seiliedig ar anghenion a mynd i’r afael mewn gwirionedd a’r rhannau enbyd hynny o Gymru sy’n dioddef llygredd aer ar hyn o bryd.”

Yr wythnos hon, cyfarfu Simon Thomas ag ASau Plaid Cymru yn San Steffan i drafod Wythnos Llygredd Aer y blaid rhwng Mehefin 18- 24.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: