Saturday, December 3, 2022
Perchennog Capel Calfaria yn euog mewn erlyniad

Perchennog Capel Calfaria yn euog mewn erlyniad

MAE un o gydberchnogion Capel Calfaria yn Llanelli wedi cael gorchymyn i dalu dros £1,200 am beidio â chadw’r Adeilad Rhestredig Gradd II mewn cyflwr da.

Plediodd Manos Mohan yn euog yn Llys Ynadon Llanelli i drosedd o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

Bu i Gyngor Sir Caerfyrddin ddwyn yr erlyniad yn ei erbyn ef a Syed Ashraf, sef y perchennog ar y cyd, er bod yr achos wedi ei dynnu’n ôl yn erbyn Mr Ashraf yn ddiweddarach.

Mae Mohan a Mr Ashraf wedi berchen ar Gapel Calfaria, yn Stryd Ann, Llanelli, ers 2016.

Cyflwynodd y Cyngor ddau rybudd ar wahân i’r perchnogion, o dan adran 215 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

Cydymffurfiwyd â’r un cyntaf, a gafodd ei gyflwyno mewn perthynas â chyflwr y wal gwrtil, a chafodd y wal ei hailadeiladu.

Roedd yr ail rybudd mewn perthynas ag atgyweirio’r adeilad adfeiliedig a thacluso’r tir.

Rhoddwyd chwe mis i’r perchnogion gydymffurfio â’r holl gamau oedd eu hangen yn y rhybudd, ond ni wnaethant hyn.

Yna aeth Cyngor Sir Caerfyrddin ati i ddwyn camau cyfreithiol am beidio â chydymffurfio â’r rhybudd.

Rhoddwyd gorchymyn gan y Llys Ynadon i Mr Mohan dalu dirwy o £400, a chostau o £782.12 a gordal dioddefwr o £40.

Mae Rhybudd Adran 215 yn rhoi pŵer i’r awdurdod cynllunio lleol, mewn rhai amgylchiadau, gymryd camau lle mae angen glanhau tir, gan gynnwys atgyweirio adeiladau adfeiliedig, pan fo cyflwr y tir yn effeithio’n andwyol ar yr ardal gyfagos.

Mae’r rhybuddion yn nodi’r camau y mae angen eu cymryd, ac o fewn yr amser y mae angen eu gweithredu.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Orfodaeth: “Lleolir Capel Calfaria mewn ardal breswyl yn bennaf yn Llanelli, a byddai cyflwr gwael y tir wedi effeithio ar y cymdogion.

“Mae ein swyddogion yn annog perchnogion i weithredu er budd y gymuned, ond ni wnaethant hyn felly nid oedd dewis gennym ond mynd i’r llys. Er ein bod yn fodlon ar y canlyniad byddai’n well gennym petai rhagor o ystyriaeth wedi’i rhoi i’r gymuned gyfagos heb orfod gweithredu.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: