15th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Newyddion diweddara ar Wasanaethau Plant Hywel Dda

PEIDIWCH ag oedi cyn ceisio cyngor a thriniaeth os yw’ch plentyn yn sâl neu wedi’i anafu yw’r neges gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Er ei bod yn hynod bwysig dilyn cyngor y Llywodraeth i aros gartref, gall fod yn ddryslyd gwybod beth i’w wneud pan fydd eich plentyn yn sâl neu wedi’i anafu ar yr adeg hon. Cofiwch fod 111 GIG Cymru, meddygon teulu ac ysbytai yn dal i ddarparu’r gofal sydd ei angen arnoch ond mewn gwahanol ffyrdd i helpu i’ch cadw chi a’ch plentyn yn ddiogel.

Mae’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant wedi cynhyrchu canllaw defnyddiol i rieni ddeall pryd i ofyn am gyngor a thriniaeth i’w plentyn.

Dywedodd Janet Millward, Uwch Reolwr Nyrsio Pediatreg yn UHB Hywel Dda, “Rydym yn deall y bydd teuluoedd yn bryderus ar yr adeg hon os bydd eu plentyn yn mynd yn sâl neu wedi’i anafu. Mae COVID-19 yn peri pryder ond gall fod rhesymau eraill pam y gallai eich plentyn fod yn sâl ac mae’n bwysig peidio ag oedi cyn cael gofal a thriniaeth. Ym mhob un o’n siroedd, mae gennym drefniadau ar waith i ddarparu gofal i’ch plentyn yn ystod y pandemig.

“Er mwyn helpu i gadw chi a’ch plentyn yn ddiogel yn Ysbyty Glangwili, rydym wedi sefydlu Ardal Asesu Pediatreg dros dro newydd ger yr Adran Achosion Brys lle gallwn asesu plant mewn cyfleuster ar wahân i oedolion. Mae’r ardal hon ar gyfer plant â salwch sy’n mynychu yn dilyn atgyfeiriad brys gan eu Meddyg Teulu, Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru neu’r rhai sy’n cael eu dwyn i’r ysbyty gan rieni neu aelodau o’r teulu.

Os yw’ch plentyn wedi’i anafu, byddwch chi’n derbyn gofal yn yr Uned Mân Anafiadau (MIU) neu’r adran Achosion Brys. Ar gyfer unrhyw blant sydd â threfniadau mynediad agored, dylech gysylltu â’r ward fel y byddech chi fel arfer.

“Yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, byddwn yn parhau i weld plant yn yr adran achosion brys neu’n eich cyfeirio naill ai at yr adran iechyd mamau a phlant ar lefel 2 i’w hasesu neu i ward Angharad. Ar ôl cael eich asesu os oes angen derbyn eich plentyn, bydd y staff yn eich cyfeirio at y ward.

l eich asesu os oes angen derbyn eich plentyn, bydd y staff yn eich cyfeirio at y ward.

“Mewn ymateb i COVID-19 yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, mae’r Uned Gofal Pediatreg (PACU), a elwir hefyd yn Ward Pâl, wedi ei droi’n Uned Mân Anafiadau i oedolion a phlant trwy gydol y pandemig. Bydd plant â mân anafiadau yn dal i allu cael gofal yn Llwynhelyg ond bydd plant â salwch yn derbyn gofal yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili yng Nghaerfyrddin. ”

Os derbynnir eich plentyn i’r ysbyty, gall un rhiant neu ofalwr aros gyda nhw ar y ward. Mae gan ein hysbytai Wi-Fi am ddim i helpu teuluoedd i gadw mewn cysylltiad ar yr adeg hon.

Nid oes angen i’r mwyafrif o blant sy’n mynd yn sâl ar yr adeg hon ymweld â’r ysbyty ac os yw iechyd corfforol neu feddyliol eich plentyn yn eich poeni, mae eich meddygfa neu 111 GIG Cymru hefyd ar gael i helpu.

Gwasanaethau meddygon teulu, ymwelwyr iechyd ac imiwneiddiadau

Gallwch gysylltu â’ch meddygfa dros y ffôn os ydych chi’n poeni am iechyd eich plentyn. Gall eich meddygfa ddarparu brysbennu ffôn ac efallai ei fod hefyd wedi cyflwyno, neu wrthi’n cyflwyno, gwasanaeth ymgynghori ar-lein o’r enw e-Consult. Gallwch gyrchu’r gwasanaeth hwn trwy ymweld â gwefan eich meddygfa; dilynwch y ddolen i e-Ymgynghori yna dewiswch yr opsiwn “Rydw i eisiau help ar gyfer fy mhlentyn”.

Mae ein timau Ymweld Iechyd hefyd yn parhau i gefnogi teuluoedd a babanod newydd. Os na allwch gyrraedd eich ymwelydd iechyd arferol, cysylltwch â’ch canolbwynt lleol, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm:

Ceredigion – 07970 501609

For More Great News Stories Click The Banner

Sir Benfro – 07766 992316

Llanelli – 01554 742447

Aman/Gwendraeth a Chaerfyrddin – 01554 899070

Mae hefyd yn bwysig cael y wybodaeth ddiweddaraf am frechiadau eich plentyn yn ystod yr amser hwn. Dylai rhieni â phlant o dan 5 oed sydd i fod i gael eu himiwneiddio plentyndod barhau i fynychu apwyntiadau, gan ei bod yn bwysig eu hamddiffyn rhag afiechydon eraill a allai fod yn cylchredeg.

Iechyd Meddwl

Mae elusen iechyd meddwl Cymru Hafal wedi datblygu adnoddau i rieni a gofalwyr gefnogi sgyrsiau gyda phobl ifanc am wytnwch ac iechyd meddwl. Mae Llyfrgell Adnoddau Bloom ar gael ar eu gwefan: https://mentalhealth-uk.org/partnerships/bloom-resource-library/

Mae yna hefyd lawer o wefannau defnyddiol ar gyfer rhieni / gofalwyr, plant a phobl ifanc, dyma ychydig:

Hyb gwybodaeth gynhwysfawr ar gyfer plant, pobl ifanc, a theuluoedd yng Nghymru https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus/

Gall Meic wrando arnoch chi os ydych chi’n teimlo’n bryderus a’ch helpu chi i deimlo’n well. Gallwch eu ffonio neu sgwrsio â nhw ar-lein www.meiccymru.org

Gwiriwr symptomau GIG Cymru https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/selfassessments/

Fy Mhasbort Iechyd – lawrlwythiad am ddim ar gael i blant a phobl ifanc ag anableddau dysgu a / neu anghenion iechyd cymhleth, nawr yw’r amser perffaith i gael Pasbort Iechyd. Mae hwn ar gael i’w lawrlwytho am ddim yn Saesneg neu yn Gymraeg o https://widgit-health.com/downloads/my-health-passport.htm  i helpu i rannu gwybodaeth bwysig amdanynt eu hunain wrth gyrchu gofal.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: