Saturday, December 3, 2022
Newidiadau i’r tip yn Nhrostre yn dilyn cwynion

Newidiadau i’r tip yn Nhrostre yn dilyn cwynion

MAE rhwystrau cyfyngu ar uchder yn cael eu hailgyflwyno yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Trostre mewn ymgais i atal y cyfleuster rhag cael ei gamddefnyddio gan gerbydau masnach.

Yn ystod mis Ebrill, roedd 26,000 o gerbydau wedi ymweld â’r safle, ond credir bod tua thraean o’r rheiny yn fusnesau nad oes ganddynt hawl i ddefnyddio’r cyfleusterau.

Mae camddefnydd cynyddol o’r safle yn achosi tagfeydd a phroblemau o ran diogelwch yn y safle, gan arwain at gwynion gan y cyhoedd.

O ganlyniad, o ddydd Mawrth 29 Mai, ni fydd cerbydau dros ddau fetr o uchder yn cael dod i mewn i’r ganolfan.

Mae’r penderfyniad hwn wedi cael ei wneud gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Cwm Environmental Ltd, sy’n gweithredu’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar ran y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn cael eu hariannu gan aelwydydd drwy gyfraniadau treth gyngor ac nid yw’n deg bod tagfeydd diangen a phroblemau o ran diogelwch yn ein safleoedd yn cael effaith arnynt oherwydd bod busnesau’n eu camddefnyddio nhw.

“Rydym yn gweithredu yn sgil cwynion ac adborth drwy ailgyflwyno cyfyngiadau uchder yn y safle.

“Rydym yn cydnabod y gall y newidiadau hyn gael effaith ar nifer fach o ddefnyddwyr sydd wirioneddol yn gwaredu gwastraff y cartref ond bod ganddynt gerbydau ag ochrau uchel, ac rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra dros dro hyd nes y gellir dod o hyd i atebion yn y tymor hir.”

Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn ei gwneud yn ofynnol i bob cerbyd sy’n cludo gwastraff masnachol gofrestru fel cludwr gwastraff a darparu nodyn trosglwyddo gwastraff dilys sy’n nodi amodau ar gyfer gwaredu gwastraff yn briodol.

Mae cyfleusterau gwaredu gwastraff masnachol ar gael yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, neu gall busnesau drefnu casgliadau gwastraff masnach.

Dywedodd y Cyngor y bydd yn cynyddu patrolau a chamau gorfodi mewn perthynas â thipio anghyfreithlon yn sgil ailgyflwyno cyfyngiadau uchder yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Gallai unrhyw un sy’n cael ei ddal yn tipio’n anghyfreithlon gael dirwy o hyd at £50,000 neu wynebu carchar, yn ogystal â chael hysbysiadau cosb benodedig newydd yn y fan a’r lle o hyd at £350.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y newidiadau yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Trostre, cyfleusterau gwastraff masnachol, casgliadau gwastraff swmpus, ac ailgylchu, ar wefan y Cyngor, sef www.sirgar.llyw.cymru. 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: