Saturday, December 3, 2022
Mwy o wasanaethau yn cael eu ddarparu “i effaith fawr” yn y gymuned, meddai Uwch Feddyg y Bwrdd Iechyd

Mwy o wasanaethau yn cael eu ddarparu “i effaith fawr” yn y gymuned, meddai Uwch Feddyg y Bwrdd Iechyd

YN ôl meddyg teulu yn Nhregaron, mae niferoedd cynyddol o bobl yn sylweddoli manteision cael eu trin gartref neu yn eu cymunedau yn hytrach na mynd i’r ysbyty.

Dywedodd Dr Sion James, y Cyfarwyddwr Clinigol ar gyfer Gofal Sylfaenol yng Ngheredigion, bod nifer o gleifion oedrannus a bregus ar hyn o bryd yn cael eu derbyn i’r ysbyty pan nad oes angen gwneud hynny, a bod eu cyflwr yn cael ei weld yn dirywio hyd at y pwynt lle maent yn aros mewn gwelyau ysbytai am le mewn cartref preswyl neu gartref nyrsio.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi lawnsio “Hywel Dda – Trawsnewid ein Gwasanaeth iechyd,” ymgynghoriad cyhoeddus 12-wythnos â’r nod o wella darpariaeth iechyd a gofal yn lleol.

Rydym yn gofyn i drigolion ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â’r rhanbarthau trawsffiniol ehangach, i fod yn rhan o hyn ac i ddweud eu dweud ar y tri chynnig i wella’r ffordd yr ydym yn darparu gofal ar gyfer ein poblogaeth. Ein clinigwyr sydd wedi cynllunio a phrofi pob un o’r cynigion, er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau’n ddiogel, yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn garedig ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

Ychwanegodd Dr James: “Rwy’n credu bod pobl yn ofni newid, ond mae yna ddigonedd o enghreifftiau lle rydym wedi dangos bod darparu gwasanaethau yn nes at y cartref – yn aml gyda chymorth technoleg newydd – yn well ar gyfer pobl, a bod angen i ni ymddiried yn y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i weithio gydag unigolion yn y cymunedau i ddarparu gofal.

“Mae rhai o’r heriau rydym yn eu hwynebu o ran gofal cymunedol yn cynnwys recriwtio, gan nad oes yna ddigon o feddygon teulu, ac er ein bod yn darparu mwy a mwy o wasanaethau mewn modd effeithiol iawn yn y gymuned, mewn gwirionedd nid oes gennym yr adnoddau i wneud rhagor o waith heb symud adnoddau o ofal eilaidd i ofal sylfaenol a gwasanaethau cymunedol.

“Mae’n rhwystredig iawn yn aml, oherwydd rydym yn credu y dylid gofalu am bobl gartref, ond yna cawn ein gorfodi i’w derbyn [i ysbyty] oherwydd nad oes dewisiadau eraill – dyma un o’m prif gasbethau.

“Y broblem gyda hynny yw nad yr ysbyty yw’r lle gorau iddynt fod. Mae pobl yn dirywio’n gyflym iawn pan maent yn eiddil ac yn oedrannus; maent yn colli eu gallu i weithredu, ac yna maent yn dod yn gleifion sydd yn yr ysbyty ac yn aros am leoliad mewn cartref nyrsio neu gartref preswyl. Mae’r oedi hwn o ran Trosglwyddo Gofal yn rhoi mwy o bwysau ar ysbytai oherwydd nad oes ganddynt bob amser ddigon o welyau ar gyfer cleifion mewnol.”

Galwodd Dr James am amrywiaeth o ddewisiadau newydd a gwahanol i’r model meddygol traddodiadol, lle caiff y cleifion eu hatgyfeirio gan eu meddyg teulu i leoliadau gofal eilaidd tebyg i ysbytai.

Ychwanegodd: “Nid yw’n ymwneud ag adeiladau neu “frics a morter,” sef yr hyn y mae pobl yn tueddu i ganolbwyntio arnynt pan fyddwn yn cynnal y trafodaethau hyn; mae’n ymwneud â defnyddio’r bobl a’r rhwydweithiau o dimau sydd gennym fel y gallwn gadw pobl allan o’r ysbyty ac yn gweithredu’n annibynnol.  Er enghraifft, mae gennym dîm amlddisgyblaethol gyda nyrsys ardal, nyrsys gofal lliniarol a gweithwyr cymdeithasol, sydd i gyd yn cwrdd yn rheolaidd er mwyn cynnal sgyrsiau am bobl a chael y defnydd gorau o’r gwasanaethau ar gyfer yr unigolyn hwnnw.

“Rwy’n credu bod cleifion yn gyffredinol, yn enwedig yr henoed a’r methedig, yn sylweddoli nad ydynt am fynd i’r ysbyty. Rwy’n credu bod ganddynt lawer o brofiad o bobl yn mynd i’r ysbyty, ac efallai o weld eu cyflwr corfforol yn gwaethygu, yn ogystal â’u bod i ffwrdd o’u teulu – ac nid ydynt am i hynny ddigwydd. Mae gen i wraig ar hyn o bryd sy’n cael gofal gartref gan y Tîm Ymateb Acíwt (ART), ac mae hi wrth ei bodd. Nid oedd hi eisiau mynd i’r ysbyty, a chyn hyn dyna oedd y dewis – mynd i’r ysbyty neu beidio. ‘Nawr bod y Tîm Ymateb Acíwt yna, mae hylifau yn cael eu rhoi iddi yn ei chartref, ac mae wrth ei bodd â hynny.”

Gallech ddweud eich dweud yn y ffyrdd canlynol:

Llenwi’r holiadur ar-lein: www.bihyweldda.wales.nhs.uk/trawsnewidhdd 

Ebostio: hyweldda.engagement@wales.nhs.uk 

Ffonio: 01554 899 056

Dod i un o’n digwyddiadau galw-heibio:

Dydd Mawrth 8 Mai 2pm – 7pm / Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin SA31 1PG

Dydd Gwener 11 Mai 2pm – 7pm / Neuadd Regency, Saundersfoot SA69 9NG

Dydd Mawrth 15 Mai 2pm – 7pm / Neuadd Goffa Treletert, Treletert SA62 5RY

Dydd Gwener 18 Mai 2pm – 7pm / Canolfan Morlan, Aberystwyth SY23 2HH

Dydd Mawrth 22 Mai 2pm – 7pm / Canolfan Selwyn Samuel, Llanelli SA15 3AE

Dydd Iau 24 Mai 2pm – 7pm / Neuadd Goffa Llandybie, Llandybie SA18 3UR

Dydd Llun 4 Mehefin 2pm-7pm / Neuadd Goffa Rhys Pritchard, Llandovery SA20 0DS

Dydd Llun 11 Mehefin 2pm-7pm / Neuadd Les Penybanc, Rhydaman SA18 3QS

Dydd Iau 14 Mehefin 2pm-7pm / Neuadd y Ddinas, Tŷ Ddewi SA62 6SD

Dydd Llun 18 Mehefin 2pm-7pm / Neuadd Tysul, Llandysul SA44 4HS

Dydd Mawrth 26 Mehefin 2pm-7pm / Adeilad Archifau Sir Benfro, Hwlffordd SA61 2PE

Dydd Llun 2 Gorffenaf 2pm-7pm / Neuadd Fictoria, Llanbedr Pont Steffan SA48 7EE

Dydd Iau 5 Gorffenaf 2pm-7pm / Canolfan Cymdeithasol Pill, Aberdaugleddau SA73 2QT

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: