BYDD mwy o stondinau’n ailagor ym Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin yr wythnos hon wrth i’r cyfyngiadau ar fusnesau gael eu llacio.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynorthwyo masnachwyr i fynd yn ôl i redeg eu busnesau’n ddiogel ar ôl misoedd o fod, i raddau helaeth, ar gau oherwydd y pandemig coronafeirws.

Bydd stondinau marchnad dan do ac awyr agored yn agor yn raddol yn Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman, gyda diwrnodau masnachu llai o ddydd Mercher i ddydd Sadwrn.

Mae ymdrech enfawr wedi cael ei gwneud i sicrhau bod amgylchedd diogel a glân – yn unol â chyngor y Llywodraeth – yn cael ei ddarparu i groesawu siopwyr yn ôl.

Mae stondinau wedi cael eu haddasu i sicrhau bod pellter cymdeithasol yn cael ei gadw ynghyd â glanhau’n amlach a threfnau hylendid mwy llym. Bydd nifer yr ymwelwyr yn cael ei gyfyngu a bydd systemau mynediad a gadael rheoledig yn eu lle yn ogystal â mannau diheintio dwylo. Bydd saethau ac arwyddion cyfeiriadol yn cael eu harddangos o amgylch yr ardaloedd er mwyn atgoffa pobl i gadw at y canllawiau newydd. Bydd y toiledau ar gau yn y ddwy farchnad dan do er mwyn osgoi tagfeydd yn y coridorau.

For More Great News Stories Click The Banner

Caiff siopwyr eu hannog i ddilyn y canllawiau newydd wrth ymweld â’r farchnad ac i ymddwyn yn gyfrifol ac ystyried pobl eraill o’u cwmpas.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor sy’n gyfrifol am y marchnadoedd: “Rydym yn falch o allu croesawu siopwyr yn ôl i Farchnadoedd Sir Gaerfyrddin wedi iddynt fod ar gau i raddau helaeth ers y cyfyngiadau symud ym mis Mawrth. Bydd y broses o ailagor yn digwydd yn raddol dros yr wythnosau nesaf wrth i ni i gyd ddod i arfer â ffordd wahanol o siopa.

“Rydym yn gobeithio y byddwch yn cefnogi ein masnachwyr lleol wrth iddynt gael eu cefn atynt yn dilyn cyfnod heriol iawn. Gofynnwn i chi hefyd gadw at y canllawiau diogelwch newydd ac ystyried y rheiny sydd o’ch cwmpas wrth ymweld â’r marchnadoedd i sicrhau eu bod yn amgylchedd diogel a glân i bawb.”

, ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online