Mudiad Meithrin yn penodi Prif Weithredwr dros dro

MAE Mudiad Meithrin wedi penodi Pennaeth Datblygu Gwasanaethau presennol y  Mudiad, Leanne Marsh i ymgymryd â swydd y Prif Weithredwr yn ystod cyfnod mamolaeth Dr Gwenllïan Lansdown Davies o 18 Mawrth hyd ddiwedd Mehefin eleni.

Hefyd, mae’n bleser gallu cyhoeddi mai Carys Gwyn, Rheolwr Talaith y Mudiad yn y Gogledd-ddwyrain, fydd yn ymgymryd â swydd Leanne am yr un cyfnod.

Dechreuodd Leanne, sy’n byw ym Maesycwmer ger Caerffili, weithio i Mudiad Meithrin yn 2000 fel Swyddog Datblygu Merthyr Tudful ac yna fel Cydlynydd Blaenau Gwent, Torfaen a Chaerffili.

Gadawodd y Mudiad yn 2004 i ennill mwy o brofiad fel swyddog datblygu cymunedol a rheolwr cyn dychwelyd i’r ‘un teulu mawr’ yn 2012 fel Rheolwr Talaith y De- Ddwyrain. Cafodd ei phenodi fel Pennaeth Adran Datblygu Gwasanaethau yn 2015.

Cafodd Leanne ei geni a’i magu ym Mhontypridd i deulu di-Gymraeg. Cafodd ei haddysgu yn Ysgol Heol Y Celyn yn Rhydyfelin, ac yna Ysgol Gyfun Rhydfelen cyn astudio gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Dywedodd, Leanne:

Penderfynodd fy nhad a mam i fy nanfon i Gylch Meithrin yn ddwy flwydd a hanner, a’r Cylch rhoddodd yr hyder ac a ddarbwyllodd fy rhieni i ddewis addysg Gymraeg ar fy nghyfer.

“Mae Mudiad Meithrin wedi bod yn rhan annatod o’m mywyd i ers o’n i’n ddwy oed yn ogystal â bywydau fy mhlant a’r teulu. Rwy’n gweld fy hun fel cynnyrch Cylch Meithrin ac yn ddiolchgar hyd heddiw eu bod nhw wedi annog fy rhieni i gymryd ‘y risg’ o ddewis addysg Gymraeg nôl yn y 70’au!   Mae’n fraint cael gweithio i Mudiad Meithrin a bydd hi’n fraint llywio’r Mudiad dros gyfnod mamolaeth Gwenllian.”

Mae Carys Gwyn, sy’n hanu o Landudno ond sydd wedi byw yn Yr Wyddgrug ers 30 mlynedd, wedi gweithio i’r Mudiad er 2004 fel Swyddog Datblygu, Cydlynydd a Rheolwr ar draws y Gogledd a bellach fel Rheolwr Talaith y Gogledd-ddwyrain a’r Canolbarth.  Cychwynnodd ei thaith â’r Mudiad flynyddoedd ynghynt pan ddaeth hi’n amser i’w  phlant gychwyn yn y Cylch Ti a Fi a’r Cylch Meithrin gan gymryd rhan weithredol ar y pwyllgorau hynny.

Carys Gwyn

Dywedodd Carys Gwyn:

Wrth arwain ar waith Mudiad Meithrin yn y Gogledd-ddwyrain rwy’n hynod falch o ansawdd y gofal a’r addysg mae’r plant yn ei dderbyn o fewn y Cylchoedd a’r bartneriaeth arbennig sydd wedi ei meithrin â’r Awdurdodau Addysg.

“Mae gallu cefnogi pwyllgorau a gwirfoddolwyr yn eu gwaith yn hanfodol, ac mae’r cyfleon mae’r Mudiad yn ei gynnig i rieni sydd eisiau i’w plant gael profiad o Addysg Gymraeg trwy Clwb Cwtsh, grwpiau Cymraeg i Blant a’r holl Gylchoedd Meithrin a Chylchoedd Ti a Fi yn amhrisiadwy i ddyfodol Addysg Gymraeg.”

Dywedodd Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, Dr Gwenllïan Lansdown Davies:

“Pob hwyl i Leanne, Carys a’r criw yn ystod y cyfnod nesaf. Byddaf yn gwylio o bell gan wybod y byddant yn mwynhau’r her newydd o fewn mudiad sydd mor agos at galon nifer o bobl dros Gymru. Fel darpar ddefnyddiwr gwasanaeth ‘Cymraeg i Blant’, Cylch Ti a Fi a – maes o law – y Cylch Meithrin, byddaf unwaith eto yn profi pwysigrwydd y gwaith a gyflawnir gan staff Mudiad Meithrin yn cefnogi ei holl aelodau gyda’n gwaith bara menyn.”

Yn sgil penodiad Carys, bydd Ceri Edwards yn cael ei dyrchafu’n Reolwr Talaith y Gogledd-ddwyrain dros dro o’i swydd fel Dirprwy Reolwr.

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: