Saturday, January 28, 2023
Mudiad Meithrin yn lansio Prosbectws Cylch Meithrin newydd sbon

Mudiad Meithrin yn lansio Prosbectws Cylch Meithrin newydd sbon

BYDD bydwragedd cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cymryd rhan mewn treial cenedlaethol i fagiau geni yn y cartref, diolch i’r elusen, Baby Lifeline.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw’r unig fwrdd iechyd yng Nghymru i gael ei ddewis ar gyfer y peilot hwn.

Dywedodd Lynn Hurley, Bydwraig Arweiniol ar gyfer Unedau Cymunedol ac Unedau dan Arweiniad Bydwragedd ar gyfer Hywel Dda: “Rydym wedi’n cyffroi o gael bod yn rhan o’r treial, ac mae’n arbennig o arwyddocaol gan mai ni yw’r unig fwrdd iechyd o Gymru sy’n cymryd rhan.

“Cawsom ein dewis o ganlyniad i’r ardal fawr o dir yr ydym yn ei gwasanaethu ac oherwydd ein cyfradd genedigaethau yn y cartref.

“Mae ein bydwragedd cymunedol yn edrych ymlaen at gael bagiau safonol newydd, er mwyn hybu gwasanaeth diogel o ansawdd uchel ar gyfer mamau a bydwragedd, fel ei gilydd. Rydw i a’m cydweithwraig ym maes bydwreigiaeth, Rebecca Johnson, wedi gweithio’n galed i sicrhau bod y safon hon yn cael ei chyflawni trwy ein gwaith gyda Baby Lifeline.

“Ar ran y bwrdd iechyd, hoffwn ddiolch i Baby Lifeline am ein galluogi i gymryd rhan yn y treial hwn. Y gobaith yw y bydd y treial yn cael ei gyflwyno ar hyd a lled Cymru yn y pen draw.”

Lansiwyd y bagiau geni yn y cartref yn Llundain ar (Mawrth 1) gan sêr sioe boblogaidd y BBC, Call the Midwife, Linda Bassett a Leonie Elliott (Nyrs Phyllis Crane a Nyrs Lucille Anderson), a gwahoddwyd Lynn i fod yn bresennol yn y digwyddiad arbennig hwn.

Mae’r elusen ar gyfer mamau a babanod, Baby Lifeline, yn darparu hyfforddiant parhaus ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, gan gynnwys bydwragedd a pharafeddygon sy’n cael eu galw i enedigaethau y tu allan i ysbytai. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Baby Lifeline wedi hyfforddi dros 1,000 o fydwragedd cymunedol ledled y Deyrnas Unedig. Sylweddolodd ei weithwyr proffesiynol arbenigol, yn eu plith bydwragedd rheng flaen, parafeddygon ac obstetregwyr, fod yna angen brys i safoni’r offer y mae bydwragedd yn cario gyda nhw i enedigaethau yn y gymuned, yn ogystal â’r prosesau i gadw’r offer a’r cyflenwadau yn gyfredol.

Dywedodd Sefydlydd a Phrif Weithredwr Baby Lifeline, Judy Ledger: “Mae Baby Lifeline yn darparu hyfforddiant brys arbenigol i fydwragedd cymunedol a pharafeddygon. Yn sgil yr hyfforddiant a ddarperir, dywedodd bydwragedd cymunedol y rheng flaen yr un peth, sef nad oes yna safon yn genedlaethol o ran pa offer sy’n cael ei gario i enedigaethau yn y gymuned.

“Rydym yn gweithio’n agos iawn gyda thimoedd bydwragedd cymunedol o chwe Ymddiriedolaeth GIG i dreialu bagiau a gymeradwyir gan Baby Lifeline, a hynny er mwyn amlygu gwerth safoni.

“Yr hyn sy’n bwysig iawn yw ein bod hefyd wedi datblygu’r prosesau cywir i sicrhau bod y cynnwys yn cael ei ailgyflenwi a’i gadw’n gyfredol.

“Mae ein gweithwyr iechyd proffesiynol yn gwbl hyderus y bydd y treial yn llwyddiannus, ac maent yn gobeithio y bydd Ymddiriedolaethau GIG eraill ledled y wlad yn mabwysiadu’r bagiau hyn.”

Mae gweithgor arbenigol wedi datblygu bag ar ffurf sach deithio, ac iddo strapiau y gellir eu haddasu ac olwynion dewisol. Mae’n cynnwys adrannau a chodau lliw er mwyn hwyluso’r gwaith o adnabod yr offer yn gyflym.

Mae’r bag yn cynnwys popeth o siswrn i dorri llinyn y bogail, i het a thywelion i sychu a chynhesu’r baban newydd anedig, yn ogystal â chyfarpar ar gyfer achosion brys, sydd, er eu bod yn brin, y gallu codi.

Gan ddechrau ym mis Ebrill 2019, bydd 42 o’r bagiau hyn yn cael eu treialu gan fydwragedd rheng flaen ledled y Deyrnas Unedig.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: