3rd July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Mudiad Meithrin yn Ennill Cydnabyddiaeth

MAE Mudiad Meithrin wedi sicrhau dyfarniad Marc Elusen Ddibynadwy yn ddiweddar gan gydnabod y gwaith rhagorol mae’n ei wneud fel sefydliad trydydd sector yng Nghymru. Mudiad Meithrin yw’r sefydliad cyfrwng Cymraeg cyntaf yng Nghymru sydd wedi llwyddo i sicrhau dyfarniad i safon Lefel 2.

Dywedodd Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Rydym wrth ein boddau ein bod wedi derbyn y gydnabyddiaeth yma am drefniadau llywodraethu a rheoli’r Mudiad, ac rydym yn hynod falch o’r holl staff a’r holl wirfoddolwyr sydd wedi chwarae rhan yn y broses. Mae’n braf nodi hefyd mai Mudiad Meithrin yw’r elusen gyntaf i ennill y Marc Elusen Ddibynadwy Lefel 2 ledled Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg a gobeithiwn y bydd llawer o elusennau eraill yng Nghymru yn gweithio tuag at gyrraedd y safon ansawdd hon hefyd.”

Mae Trusted Charity yn rhan o’r Cyngor cyrff gwirfoddol cenedlaethol (NCVO) a dyma’r unig safon ansawdd ar gyfer Gwledydd Prydain sydd wedi’i chynllunio i helpu sefydliadau’r trydydd sector i weithredu’n fwy effeithiol ac effeithlon. Aseswyd Mudiad Meithrin yn erbyn yr 11 safon o arferion effeithiol sy’n rhan o’r gydnabyddiaeth o fod yn elusen gymeradwy (Trusted Charity),gan gynnwys llywodraethu, arwain a rheoli, rheoli staff a gwirfoddolwyr a rheoli arian, ac fe brofodd ei fod yn bodloni pob un o’r safonau hyn.

Mudiad Meithrin staff celebrating their success

Mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig a’i nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gan y sefydliad dros 1,000 o leoliadau blynyddoedd cynnar ledled Cymru sy’n cynnwys:

Grwpiau Cymraeg i blant ar gyfer teuluoedd plant ifanc a babanod gyda’r ffocws ar gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg ymhlith teuluoedd a phlant oedran meithrin.

Cylchoedd Ti a fi yn wythnosol i rieni/gofalwyr a phlant o’u genedigaeth hyd at oedran ysgol gorfodol er mwyn cymdeithasu, rhannu profiadau a chwarae gyda’i gilydd mewn awyrgylch Cymraeg anffurfiol.

Cylchoedd Meithrin yn cynnig gofal sesiynol dyddiol ac addysg cyfrwng Cymraeg i blant 2 – 5 oed.

Meithrinfeydd dydd sy’n darparu gofal dydd llawn o safon ac addysg gynnar i blant o chwe wythnos oed hyd at oedran ysgol mewn awyrgylch deniadol, diogel, cyfeillgar a Chymreig.

Dywedodd Nick Snow, rheolwr rhaglen Trusted Charity NCVO:

“Rydym yn falch iawn o weld ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr Mudiad Meithrin yn ennill Marc Elusen Ddibynadwy Lefel 2. Rydym yn gwybod bod sefydliadau sy’n defnyddio’r Marc Elusen Ddibynadwy yn elwa drwy wella eu trefniadau llywodraethu, eu systemau, eu gweithdrefnau ac ansawdd eu gwasanaethau i’w defnyddwyr ac mae’n ardderchog bod cymuned defnyddwyr Marc Elusen Ddibynadwy yng Nghymru yn tyfu.”

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: