29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Mudiad Meithrin yn amlinellu’r cymorth i’r cylchoedd meithrin adeg Covid-19

MAE Mudiad Meithrin wedi bod yn brysur iawn dros y misoedd diwethaf yn darparu cymorth i Gylchoedd Meithrin yn sgil pandemig Covid-19 – boed hynny drwy gynnig cymorth ariannol brys i’r Cylchoedd allu oroesi’r cyfnod hwn, neu drwy sefydlu llu o adnoddau newydd yn ddigidol ar gyfer helpu rhieni/gwarchodwyr barhau i gynnal y Gymraeg adref gyda plant.

Ers mis Mawrth, mae Mudiad Meithrin wedi:

Anfon dros 45 o fwletinau e-bost (2 neu 3 yr wythnos ar gyfartaledd) i’n holl aelodau i’w diweddaru gyda gwybodaeth gyfredol am y sefyllfa gan gynnwys sut i roi staff ar saib, gwybodaeth am grantiau a ffynonellau ariannol eraill, polisïau ac adnoddau, gweithdrefnau ail-agor ac unrhyw newidiadau neu wybodaeth pwysig o ddiddordeb iddynt;

Agor cronfa Grant Argyfwng y Mudiad er mwyn gallu cynnig cymorth ariannol i Gylchoedd Meithrin;

Cynnal ymgyrch godi arian ar-lein trwy ‘Just Giving’ ar gyfer coffrau’r Gronfa Argyfwng;

Creu 3 Llyfr Bach Piws, sef llyfrynnau yn cynnwys canllawiau ar bynciau arbenigol ar gyfer cynorthwyo Cylchoedd Meithrin yn ystod y pandemig a llawlyfrau penodol ar y cynllun saib;

Sefydlu ‘Clwb Cylch’ – sef arlwy sy’n dod â sesiwn cylch i’r cartref trwy sawl platfform digidol yn ddyddiol ers 1 Mehefin – i barhau tan ddiwedd Awst (cafodd y sesiynau eu gweld dros 28 mil o weithiau gan bobl yn yr wythnos gyntaf);

Cynnal Gŵyl Dewin a Doti Ddigidol gyda Martyn Geraint fel rhan o arlwy ‘Wythnos Cymraeg yn y Cartref’ ym Mehefin (mae’r fideos cael ei weld dros 7,800 o weithiau hyd yma);

Denu 1,293 o bobl i ymuno yn ein grŵp newydd ar Facebook, ‘Miri Meithrin’ – grŵp i rannu syniadau a gweithgareddau i rieni a/neu gwarchodwyr wneud gyda phlant bach;

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Lobïo ar ran y sector mewn pwyllgorau lefel uchel o fewn Llywodraeth Cymru, trafod gydag Awdurdodau Lleol a phartneriaid fel Arolygiaeth Gofal Cymru, Estyn, WCVA, y Comisiwn Elusennau, y Loteri Genedlaethol, CBI Cymru;

Cynnig arlwy amser stori a chân ‘Cymraeg i Blant’ dros Zoom, Facebook Live a Trydar gan ddechrau gwasanaeth newydd ‘Fy Mabi a Fi’ i rieni newydd; a hefyd

Darparu Gwasanaeth Swyddog Cefnogi dros y ffôn, Skype ac e-bost, Gwasanaeth Adnoddau Dynol, Cyllid, Gweinyddol, Marchnata a Pholisi dros y ffôn, Skype, e-bost ac mewn syrjeris pwrpasol

Ym mis Gorffennaf penderfynodd y Mudiad i gynnig aelodaeth am ddim i’n holl aelodau am y flwyddyn 2020-2021 a agor grant newydd gwerth £250,000 o’r enw Grant Ail-agor ac Ail-adeiladu i Gylchoedd Meithrin sy’n wynebu heriau ariannol

Meddai Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, Dr Gwenllian Lansdown Davies:

“Mae Cylchoedd Meithrin a meithrinfeydd – adnoddau cymunedol pwysig – wedi wynebu sawl her ddi-gynsail yn ystod y cyfnod clo ac mae Mudiad Meithrin wedi ymdrechu i wneud popeth o fewn ein gallu i’w cynorthwyo. Mae’r angen am gronfa grantiau gan Lywodraeth Cymru yn parhau er mwyn galluogi lleoliadau gofal plant i ail-agor ac ail-ddechrau darparu gwasanaethau i blant a theuluoedd. Byddwn yn parhau i bwyso am hynny.”

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: