Saturday, December 3, 2022
Menyw yn y llys am wastraff a dipiwyd yn anghyfreithlon

Menyw yn y llys am wastraff a dipiwyd yn anghyfreithlon

MAE menyw o Ddryslwyn wedi cael gorchymyn i dalu dros £600 am fethu â gwirio bod trwydded briodol gan y person yr oedd wedi’i dalu am waredu’i gwastraff.

Plediodd Hannah Kay Disley, o Lys Carys, yn euog yn Llys Ynadon Llanelli i drosedd o dan Adran 34 o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd.

Cafodd yr achos ei ddwyn gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Clywodd y llys fod swyddogion gorfodi’r Cyngor yn ymateb i gŵyn am dipio anghyfreithlon ar ddarn o dir ger isffordd rhwng Llanfynydd ac Abergorlech ym mis Hydref y llynedd.

Yno, daethant o hyd i domen fawr o wastraff gan gynnwys bagiau ailgylchu glas a oedd yn cynnwys gwastraff cartref cyffredinol, strimiwr gardd, cadair gwiail a sylfaen gwely.

Yn ogystal daethant o hyd i ddogfennau wedi’u cyfeirio at Miss Disley felly aethant i’w chartref.

Ar ôl iddi gael rhybudd, dywedodd ei bod wedi cysylltu â rhywun dieithr ar Facebook ac o ganlyniad daeth dyn mewn fan llwyd i’w chartref i waredu’r gwastraff.

Yn hwyrach, yn ystod cyfweliad ffurfiol wedi’i dapio, dywedodd wrth swyddogion fod yr hyn a ddywedodd yn flaenorol yn anwir a bod dau ddyn dieithr mewn fan fawr dywyll o ran lliw wedi cnocio ar ei drws yn hwyr un noson yn gofyn a oedd ganddi bethau i’w gwaredu.  Talodd y fenyw £5 i’r dynion am fynd ag ychydig o fagiau sbwriel yn cynnwys gwastraff y cartref.

Ni ofynnodd iddynt a oeddent yn gludwyr gwastraff cofrestredig a nododd yn y llys ei bod heb wneud hyn oherwydd ei bod yn teimlo dan fygythiad.

Cyfaddefodd mai hi oedd â’r bagiau gwastraff y daethpwyd o hyd iddynt ger Llanfynydd ond gwadodd unrhyw wybodaeth am yr eitemau eraill a dipiwyd yn anghyfreithlon.

Cafodd ddirwy o £120 gan Lys Ynadon a gorchmynnwyd iddi dalu costau o £466.15 a gordal dioddefwr o £30.

Mae pobl sy’n talu eraill am waredu gwastraff ar eu rhan yn gyfrifol yn ôl y gyfraith am gynnal y gwiriadau angenrheidiol er mwyn sicrhau bod gan y person drwydded cludo gwastraff ddilys.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Sir dros Orfodi Materion Amgylcheddol: “Fel mae’r achos hwn yn dangos, yn aml, mae pobl yn hapus i gymryd eich arian ac yna tipio’ch gwastraff yn anghyfreithlon. Yn anffodus, mae gan weithredoedd fel hyn ganlyniadau, nid yn unig ar yr amgylchedd ond hefyd y person a oedd yn gwaredu’r gwastraff yn y lle cyntaf. Mae’n hanfodol bwysig gwneud y gwiriadau angenrheidiol.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: