15th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Meddygfeydd Teulu fydd ar agor dros Pasg

YN ystod y pandemig hwn, bydd newidiadau dros dro i’r ffordd y gall cleifion gael mynediad at ofal a gwasanaethau hanfodol yn y gymuned i amddiffyn y gwasanaethau hyn tra’u bod dan bwysau.

Mae meddygfeydd yn gwneud rhai trefniadau amgen ar gyfer eu cleifion fel:

• Defnyddio brysbennu ffôn (asesiad manwl gan feddyg teulu neu nyrs)

• Ymgynghoriadau ar-lein a fideo gyda chleifion lle bo hynny’n briodol

• Atal rhai gwasanaethau nad ydynt yn hanfodol a symud i adolygiadau ffôn lle bo hynny’n briodol

• Cyhoeddi sawl presgripsiwn yr un pryd lle mae’n ddiogel i wneud hynny

• Cau’r rhai meddygfeydd cangen i gydgrynhoi gwasanaethau

Bydd cleifion ag anghenion cymhleth yn parhau i dderbyn y gofal sydd ei angen arnynt fel yr aseswyd gan eu meddyg teulu.

Bydd rhai Meddygfeydd, a restrir yn y tabl isod, ar agor am gyfnod cyfyngedig dros benwythnos y Pasg. Byddant yn cynnig gwasanaethau hanfodol i gleifion y mae angen ymgynghoriad arnynt ar frys. Caiff cleifion eu hasesu dros y ffôn gan feddyg teulu neu nyrs a byddant yn cael cynnig ymgynghoriadau wyneb yn wyneb os yw hynny’n briodol yn glinigol. Gofynnir i gleifion gysylltu â’u meddygfa fel arfer os oes angen.

Meddygfa Dydd Gwener y Grogllith
10fed o Ebrill
Dydd Sadwrn y Pasg
11eg o Ebrill
Sul y Pasg
12fedEbrill
Dydd Llun y
Pasg 13eg Ebrill
08:00-18.30 08:00-13.15 08:00-13.15 08:00-18.30

Sir Gar

Taf, Whitland AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Morfa Lane AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Coach & Horses AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Furnace House AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Minafon AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR
Penygroes AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Tymbl AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR
Brynteg AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR
Amman Tawe AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR
Avenue Villa AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR
Fairfield AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Ty Elli AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Ashgrove AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR
Llwynhendy AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Tywyn Bach AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Llangennech AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU

 

Ceredigion

For More Great News Stories Click The Banner
Meddygfa’r Llan AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR
Padarn AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Tregaron AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR
Bro Pedr AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Llynyfran AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Emlyn AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR

 

Sir Benfro

Barlow House AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Trefdraeth / Crymych AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
St Thomas AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Robert Street AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Winch Lane AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Arberth AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Llanusyllt AR AGOR AR GAU AR GAU AR AGOR
Dinbych y Pysgod AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR

Mae llawer o Feddygfeydd yn sicrhau bod ail-bresgripsiynau ar gael i’w casglu’n uniongyrchol o’r Fferyllfa Gymunedol agosaf, gan osgoi’r angen i gleifion fynd i’r Feddygfa. Gall cleifion gadarnhau hyn gyda’u Meddygfa eu hunain.

Mae’r rhan fwyaf o Feddygfeydd wedi, neu wrthi’n defnyddio eConsult trwy eu gwefan. Mae’r gwasanaeth diogel ar-lein hwn yn galluogi meddygon teulu i gynnig ymgynghoriadau ar-lein i’w cleifion. Mae hyn yn caniatáu i gleifion gyflwyno manylion eu symptomau neu geisiadau yn electronig i’w Meddygfa i gael ymateb, ac mae’n cynnig gwybodaeth hunangymorth y GIG o amgylch y cloc, cyfeirio at wasanaethau, a gwiriwr symptomau. Gall cleifion gael mynediad i’r gwasanaeth hwn trwy ymweld â gwefan eu Meddyfga a dilyn y ddolen.

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Gofal Cymunedol a Hirdymor ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

“Rydym yn gweithio gyda Meddygfeydd Teulu ar fesurau rhagweithiol a darbodus y maent yn eu rhoi ar waith i sicrhau y gallant barhau i ddarparu gwasanaethau diogel a hanfodol i gleifion.

“Mae hwn yn gyfnod o her sylweddol i’r GIG yng Nghymru ac mae pob rhan o’r system yn gorfod ymateb yn gyflym ac yn bendant i amddiffyn gwasanaethau i gleifion a’r rhai mwyaf agored i niwed yn benodol.

“Rydym yn llwyr gefnogi ein partneriaid GMS am gymryd y mesurau hyn yn ystod y pandemig hwn.”

Rhaid i gleifion sydd angen mynychu apwyntiadau hanfodol gysylltu â’u Meddygfa cyn mynychu os ydyn nhw’n profi symptomau peswch newydd neu dymheredd. Diolch am eich cydweithrediad

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: