3rd July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Mae eich Cylch Meithrin lleol eich angen chi

MAE Mudiad Meithrin yn lansio ymgyrch sy’n chwilio am staff llawn a rhan amser gyda chymhwyster gofal plant i weithio mewn Cylchoedd Meithrin.

Bydd yr ymgyrch recriwtio’n cynnwys darlledu hysbysebion teledu, creu baneri a phosteri hyrwyddo a rhannu gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Darlledir yr hysbyseb 20 eiliad ar S4C ac ‘ITV On Demand’ rhwng 1af Rhagfyr a 14eg Ionawr. Bydd yr hysbyseb yn ymddangos ar wefannau’r Western Mail a Daily Post dros yr un cyfnod, a bydd hysbyseb yn cael ei weld bron 100 tro’r dydd ar Sgrin Allanol Digidol Capitol yng Nghaerdydd tan 6ed Ionawr hefyd.

Yn ogystal mae poster recriwtio cyffredinol wedi cael ei anfon i dros 1,700 o sefydliadau sy’n cynnwys ysgolion cynradd, colegau addysg bellach, mentrau iaith, a holl ddarpariaethau a phartneriaid Mudiad Meithrin.

Mae bron i 2,000 o staff yn gweithio mewn Cylchoedd Meithrin ar draws Cymru. Eleni yn unig apwyntiwyd dros 250 o Arweinyddion a Chynorthwy-wyr yn y Cylchoedd Meithrin hynny.

Meddai Dr Gwenllïan Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Un o amcanion Mudiad Meithrin yw cefnogi Cylchoedd Meithrin gyda’r gwaith o benodi a chadw staff cymwys sy’n gallu darparu gofal plant o ansawdd yn Gymraeg. Bydd ein hymgyrch recriwtio staff ar ran Cylchoedd Meithrin i’w gweld ar S4C, ITV On Demand ac ar-lein dros y Nadolig a gobeithiwn y bydd yn ysbrydoli cynulleidfa newydd i ystyried gyrfa yn y Blynyddoedd Cynnar mewn Cylch Meithrin.”

Daw’r ymgyrch fel rhan o ymateb Mudiad Meithrin i strategaeth iaith Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr, sy’n cydnabod pwysigrwydd a dylanwad y Blynyddoedd Cynnar i greu siaradwyr Cymraeg, ac sy’n cyd-fynd â’r weledigaeth o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae’r strategaeth iaith yn nodi y bydd yn cefnogi’r gwaith o “ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar i 40 yn fwy o grwpiau meithrin erbyn 2021 er mwyn hwyluso dilyniant i addysg cyfrwng Cymraeg, a hynny er mwyn cyrraedd 150 yn fwy o grwpiau meithrin dros y degawd nesaf.” Y nod cychwynnol yw agor 12 Cylch Meithrin newydd erbyn diwedd Mawrth 2019.

Gwybodaeth Gyffredinol am Mudiad Meithrin

Mudiad gwirfoddol yw Mudiad Meithrin. Ei nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Pan sefydlwyd y Mudiad yn 1971 roedd ffigurau’r Cyfrifiad y flwyddyn honno yn nodi mai 11.3% o blant 3-4 oed yng Nghymru oedd yn gallu siarad Cymraeg. Cafwyd cynnydd graddol ers hynny a braf nodi yng Nghyfrifiad 2011 roedd y ffigwr wedi dyblu i 23.3% o blant 3-4 oed yn gallu siarad Cymraeg. Heb os, mae’r gwaith caled a wnaed yn y Cylchoedd Meithrin a’r cylchoedd Ti a Fi dros y blynyddoedd wedi cyfrannu’n helaeth at sicrhau’r cynnydd yma. Mae dros 1,000 o ddarpariaethau blynyddoedd cynnar y Mudiad ledled Cymru yn cynnwys:

Cylchoedd Meithrin – mae Cylchoedd Meithrin yn cynnig sesiynau gofal ac addysg ddyddiol ar gyfer plant 2 – 5 mlwydd oed. Mae dros 12,000 o blant yn cael cyfle i ddysgu trwy chwarae yn y Gymraeg yn y cylchoedd meithrin.

Cylchoedd Ti a Fi – dyma gyfle gwych i blant o enedigaeth hyd at oed ysgol a’u rhieni gwrdd unwaith yr wythnos i gymdeithasu a rhannu profiadau ac i chwarae gyda’i gilydd mewn awyrgylch anffurfiol Gymreig.

Canolfannau Integredig – mae ein Canolfannau Integredig yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cefnogol cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant a’u teuluoedd sy’n cynnwys gofal dydd llawn a sesiynol, darpariaeth cyn ac ar ôl ysgol, hyfforddiant a chyngor i rieni.

Meithrinfeydd – mae ein meithrinfeydd dydd yn cynnig gofal ac addysg o ansawdd i blant dros chwe wythnos oed hyd oed ysgol mewn awyrgylch deniadol, diogel, cyfeillgar a Chymreig.

Cynlluniau Cyfeirio – mae Cynlluniau Cyfeirio’r Mudiad yn cynnig cefnogaeth arbennig i blant gydag anghenion ychwanegol.

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol ac Academi – adrannau o’r Mudiad sy’n gyfrifol am ddatblygu a chynnal hyfforddiant ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg ynghyd ag uwchsgilio staff a gwirfoddolwyr yn y Cylchoedd Meithrin.

Dewin a Doti – cymeriadau unigryw’r Mudiad sy’n ffrind i holl blant y cylchoedd meithrin ac sy’n eu helpu a’u hybu i siarad Cymraeg. Mae modd prynu nwyddau Dewin a Doti sy’n unigryw i’r Mudiad trwy’r siop ar-lein.

Codi arian – gan fod y Mudiad yn elusen gofrestredig rhoddir pwyslais ar weithgareddau codi arian trwy’r Clwb 100, pecynnau nawdd, a nifer o ddigwyddiadau codi arian yn lleol ac yn genedlaethol. Cymraeg i Blant – cynllun yn canolbwyntio ar gynyddu niferoedd siaradwyr Cymraeg ymhlith plant oedran meithrin trwy gynnal sesiynau

Cymraeg i Blant i deuluoedd gyda phlant ifanc iawn mewn ardaloedd penodedig yng Nghymru.

Mae dros 220 o staff cyflogedig gan Mudiad Meithrin yn genedlaethol a thros 1,500 o staff yn gweithio yn y cylchoedd meithrin. Mae Swyddogion Datblygu’r Mudiad yn gweithio’n lleol yn eu siroedd er mwyn cynnig arweiniad a chyngor ymarferol i staff y cylchoedd, gwirfoddolwyr a rhieni.

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: