MAE elusennau a sefydliadau sydd wedi’u heffeithio gan effaith ddigynsail yr alldoriad coronafeirws yn y DU yn cael mynediad i becyn cynhwysfawr o gefnogaeth gwerth hyd at £600 miliwn wedi ei ailbwrpasu gan Y Loteri Genedlaethol.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bydd miliynau o bunnoedd o arian y Loteri Genedlaethol yn cael eu dosbarthu dros y misoedd nesaf yng Nghymru’n unig i helpu prosiectau yr effeithir arnynt fwyaf gan y coronafeirws, y maent yn cefnogi rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Mae’r pecyn ariannu cynhwysfawr yn ymestyn ar draws sectorau’r celfyddydau, cymunedol, elusennol, treftadaeth, addysg, yr amgylchedd a chwaraeon.

Mae’r pecynnau ariannu a gyhoeddwyd hyd yma a fydd yn helpu prosiectau yng Nghymru’n cynnwys:

  • Hyd at £300 miliwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol dros y chwe mis nesaf ar gyfer grwpiau ar draws y Deyrnas Unedig, gan gynnwys rhai o Gymru, sydd yn y sefyllfa orau i gefnogi pobl a chymunedau yn y cyfnod hollbwysig yma.
  • Cronfa Argyfwng £50 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ledled y Deyrnas Unedig i ymdrin â phwysau brys yn y sector treftadaeth dros y pedwar mis nesaf a darparu buddsoddiad cynyddol mewn sgiliau digidol hanfodol;
  • Ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyfrannu £5.1 miliwn gan y Loteri Genedlaethol at Gronfa Gwytnwch y Celfyddydau gwerth £7 miliwn ar gyfer Cymru. Bydd y gronfa’n darparu cefnogaeth i unigolion a sefydliadau a ariannwyd ar gyfer y celfyddydau i’w helpu trwy’r argyfwng Coronafeirws;
  • Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio Cronfa Cydnerthedd Chwaraeon, gyda £4.75 miliwn yn dod o ffynonellau’r Loteri Genedlaethol i ddarparu cefnogaeth ar draws chwaraeon yng Nghymru i sicrhau y gall y genedl barhau’n actif a mwynhau’r holl fanteision iechyd a llesiant a geir trwy chwaraeon; ac mae
  • Sefydliad Ffilm Prydain (BFI) wedi darparu gwerth £4.6 miliwn gan y Loteri Genedlaethol ar draws y Deyrnas Unedig i leddfu’r pwysau brys ar fudiadau ac unigolion yn y diwydiannau sgrîn y maent wedi’u bwrw’n waethaf gan y pandemig, gan amrywio o arian brys i’r rhai sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain y cafodd eu contractau eu canslo’n sydyn i grantiau ar gyfer lleoliadau sy’n denu cynulleidfaoedd y bu’n rhaid iddynt gau’n annisgwyl.

Mae’r ffigurau a amlygir heddiw yn ffurfio’r cyfanswm pecyn ariannu a ddadorchuddiwyd hyd yma – disgwylir cyhoeddiadau ariannu pellach yn y dyfodol.

Codir £30 miliwn ar gyfartaledd bob wythnos gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiectau, rhai mawr a rhai bach, ledled y wlad. Er na wyddwn eto pa brosiectau’n benodol fydd yn cael yr arian yn gyntaf, mae llawer o brosiectau’r Loteri Genedlaethol yng Nghymru eisoes wedi bod yn ymaddasu i’r argyfwng gorau y gallant o fewn paramedrau cadw pellter cymdeithasol, gan gynnwys y canlynol:

Mae prosiect Y Sied Offer a ariennir gan y Loteri Genedlaethol ac a reolir gan Centre for Building Social Action (CBSA) yn Sir Gâr yn draddodiadol yn llyfrgell rhoi benthyg offer, gan wneud crefft cartref ac atgyweirio’n fwy fforddiadwy ar gyfer teuluoedd cymwys sy’n gweithio ar draws Sir Gâr. Ers alldoriad y Coronafeirws, maent wedi sefydlu tudalen Facebook sy’n darparu awgrymiadau ar grefft cartref ac maent hefyd yn defnyddio eu fan (a ddefnyddir fel arfer i gludo offer) i gludo pecynnau bwyd yn y gymuned a phlanhigion a hadau, fel tomatos a riwbob, i bobl sydd eisiau dechrau tyfu pethau gartref. Hefyd, maent wedi dylunio a datblygu bandiau pen arbennig i weithwyr y GIG a staff gofal eu gwisgo o dan eu masgiau wyneb i atal y masgiau rhag gwasgu’n ormodol ar eu croen. Mae eu gwirfoddolwyr yn cael eu tiwtora ar-lein ar sut i ddatblygu’r masgiau.

For More Great News Stories Click The Banner

Gan amlygu pwysigrwydd y gefnogaeth i gymunedau ar draws Cymru, meddai, John Rose, Cadeirydd Fforwm y Loteri Genedlaethol Cymru a Chyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru:

”Mae dosbarthwyr arian y Loteri Genedlaethol yng Nghymru’n ymwybodol iawn o’r effaith ddigynsail y mae’r Coronafeirws yn ei chael ar draws y cymunedau a gefnogwn. Mae’r ffordd y mae grwpiau cymunedol o bob math wedi dod ynghyd i helpu allan yn eu cymunedau wedi’n syfrdanu. Fel arianwyr, rydym yn gweithio’n ddiflin i gefnogi’r prosiectau a ariannwn a lliniaru’r effeithiau cymaint â phosib yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym am roi sicrhad i’n cymunedau ein bod yma o hyd, ein bod yn dal i wneud dyfarniadau ac fe hoffem ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth barhaus sy’n galluogi ni i ddarparu arian i bobl a chymunedau a effeithir gan y pandemig.”

I gael mwy o wybodaeth am yr amrywiaeth o gefnogaeth ariannu a gyhoeddwyd gan ddosbarthwyr y Loteri Genedlaethol ar draws y DU hyd yma, ewch i wefan Achosion Da’r Loteri Genedlaethol www.lotterygoodcauses.org.uk/coronavirus-pandemic-response

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online