26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Llongyfarchiadau i myfyrwyr Sir Gâr ar eu canlyniadau arholiadau safon uwch a safon UG

MAE’R ymrwymiad a’r ymroddiad a ddangoswyd gan fyfyrwyr yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei ganmol gan benaethiaid addysg Cyngor Sir Caerfyrddin a hefyd eu llongyfarch tra yn dathlu eu canlyniadau Safon Uwch / Safon UG.

Er gwaethaf blwyddyn eithriadol ac amgylchiadau heriol iawn oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae’r myfyrwyr wedi cael eu gwobrwyo am eu holl waith caled.

Roedd cyfanswm o 98.6% o fyfyrwyr Safon Uwch yng Nghymru wedi ennill graddau rhwng A* ac E a hefyd roedd cynnydd bach yn nifer y myfyrwyr a enillodd radd A*, gyda 10.8% o ddysgwyr yn ennill y radd hon.

O ran Safon UG roedd 22.2% o’r holl raddau a ddyfarnwyd yng Nghymru eleni yn A; ac enillodd 91.4% o’r ymgeiswyr raddau rhwng A* ac E.

Yn ôl CBAC, mae’r canlyniadau’n eithaf tebyg i’r rhai a ddyfarnwyd yn y blynyddoedd cynt, er na fu unrhyw arholiadau.

Ddoe cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, nad oedd gradd Safon Uwch terfynol myfyriwr yn gallu bod yn is na’i radd ar gyfer Safon UG. Mae hyn yn golygu efallai y bydd yn rhaid i rai myfyrwyr aros am raddau diwygiedig gan CBAC.

Mae’r ymrwymiad a’r ymroddiad a ddangoswyd gan fyfyrwyr yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei ganmol gan benaethiaid addysg Cyngor Sir Caerfyrddin.

Maent hefyd yn canmol y staff addysgu sydd wedi gorfod cynhyrchu graddau asesu yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth megis gwaith dosbarth, gwaith cartref, arholiadau ffug ac asesiadau nad oedd yn arholiadau, a hynny oherwydd gohiriwyd arholiadau’r haf.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg:

“Hoffwn longyfarch ein holl fyfyrwyr ar eu canlyniadau Safon Uwch a Safon UG; mae eu holl gyflawniadau a’u gwaith caled wedi talu ffordd ac maent yn cael eu paratoi’n dda ar gyfer eu dyheadau a’u hamcanion yn y dyfodol.

“Mae wedi bod yn flwyddyn eithriadol, ond mae’n bwysig cofio bod yr un gwerth i’r graddau a ddyfarnwyd eleni ag unrhyw flwyddyn arall, ac ar ran y Cyngor, hoffwn ddymuno pob llwyddiant i’r myfyrwyr yn y dyfodol, pa bynnag lwybr y byddant yn dewis ei ddilyn.

“Yn ogystal, hoffwn ganmol ein hysgolion am y cymorth a’r arweiniad o safon uchel maent yn ei roi i’n myfyrwyr sy’n parhau i gael effaith gadarnhaol ar gynnydd a safonau. Eleni yn enwedig, mae’r staff addysgu wedi cael swydd hyd yn oed yn anoddach, a hoffem ddiolch iddynt am eu hymdrech arbennig.”

Ychwanegodd Gareth Morgans, y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant: “Dylai ein myfyrwyr deimlo’n falch iawn am eu llwyddiannau. Mae’r canlyniadau hyn yn adlewyrchu eu hagwedd gadarnhaol at waith a’u hymrwymiad i’w hastudiaethau a bellach gallant fwrw ymlaen yn hyderus i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth estynedig. Hoffwn longyfarch nhw i gyd ar eu llwyddiant.

“Hefyd hoffwn ddiolch i’n hysgolion, ein hathrawon ysbrydoledig a’n holl staff gweithgar am yr hyn oll y maent yn ei wneud i gefnogi a datblygu ein myfyrwyr a’u paratoi ar gyfer eu hastudiaethau a’u gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae’r canlyniadau hyn yn tystio i’w holl waith caled a’u hymrwymiad.”

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: