Saturday, November 26, 2022
Llongyfarchiadau i myfyrwyr Sir Gâr ar eu canlyniadau arholiadau safon uwch a safon UG

Llongyfarchiadau i myfyrwyr Sir Gâr ar eu canlyniadau arholiadau safon uwch a safon UG

MAE’R ymrwymiad a’r ymroddiad a ddangoswyd gan fyfyrwyr yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei ganmol gan benaethiaid addysg Cyngor Sir Caerfyrddin a hefyd eu llongyfarch tra yn dathlu eu canlyniadau Safon Uwch / Safon UG.

Er gwaethaf blwyddyn eithriadol ac amgylchiadau heriol iawn oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae’r myfyrwyr wedi cael eu gwobrwyo am eu holl waith caled.

Roedd cyfanswm o 98.6% o fyfyrwyr Safon Uwch yng Nghymru wedi ennill graddau rhwng A* ac E a hefyd roedd cynnydd bach yn nifer y myfyrwyr a enillodd radd A*, gyda 10.8% o ddysgwyr yn ennill y radd hon.

O ran Safon UG roedd 22.2% o’r holl raddau a ddyfarnwyd yng Nghymru eleni yn A; ac enillodd 91.4% o’r ymgeiswyr raddau rhwng A* ac E.

Yn ôl CBAC, mae’r canlyniadau’n eithaf tebyg i’r rhai a ddyfarnwyd yn y blynyddoedd cynt, er na fu unrhyw arholiadau.

Ddoe cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, nad oedd gradd Safon Uwch terfynol myfyriwr yn gallu bod yn is na’i radd ar gyfer Safon UG. Mae hyn yn golygu efallai y bydd yn rhaid i rai myfyrwyr aros am raddau diwygiedig gan CBAC.

Mae’r ymrwymiad a’r ymroddiad a ddangoswyd gan fyfyrwyr yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei ganmol gan benaethiaid addysg Cyngor Sir Caerfyrddin.

Maent hefyd yn canmol y staff addysgu sydd wedi gorfod cynhyrchu graddau asesu yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth megis gwaith dosbarth, gwaith cartref, arholiadau ffug ac asesiadau nad oedd yn arholiadau, a hynny oherwydd gohiriwyd arholiadau’r haf.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg:

“Hoffwn longyfarch ein holl fyfyrwyr ar eu canlyniadau Safon Uwch a Safon UG; mae eu holl gyflawniadau a’u gwaith caled wedi talu ffordd ac maent yn cael eu paratoi’n dda ar gyfer eu dyheadau a’u hamcanion yn y dyfodol.

“Mae wedi bod yn flwyddyn eithriadol, ond mae’n bwysig cofio bod yr un gwerth i’r graddau a ddyfarnwyd eleni ag unrhyw flwyddyn arall, ac ar ran y Cyngor, hoffwn ddymuno pob llwyddiant i’r myfyrwyr yn y dyfodol, pa bynnag lwybr y byddant yn dewis ei ddilyn.

“Yn ogystal, hoffwn ganmol ein hysgolion am y cymorth a’r arweiniad o safon uchel maent yn ei roi i’n myfyrwyr sy’n parhau i gael effaith gadarnhaol ar gynnydd a safonau. Eleni yn enwedig, mae’r staff addysgu wedi cael swydd hyd yn oed yn anoddach, a hoffem ddiolch iddynt am eu hymdrech arbennig.”

Ychwanegodd Gareth Morgans, y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant: “Dylai ein myfyrwyr deimlo’n falch iawn am eu llwyddiannau. Mae’r canlyniadau hyn yn adlewyrchu eu hagwedd gadarnhaol at waith a’u hymrwymiad i’w hastudiaethau a bellach gallant fwrw ymlaen yn hyderus i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth estynedig. Hoffwn longyfarch nhw i gyd ar eu llwyddiant.

“Hefyd hoffwn ddiolch i’n hysgolion, ein hathrawon ysbrydoledig a’n holl staff gweithgar am yr hyn oll y maent yn ei wneud i gefnogi a datblygu ein myfyrwyr a’u paratoi ar gyfer eu hastudiaethau a’u gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae’r canlyniadau hyn yn tystio i’w holl waith caled a’u hymrwymiad.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: